obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2014:duchovni_kultura_evropy

Duchovní kultura Evropy – ZS 2014

Zápis do indexu dodatečný:

Kdo potřebuje ještě zapsat zkoušku a zápočet - konzultační hodiny budu mít v úterý dopoledne cca od 10 - do 10. 30 (nutná dohoda e-mailem).

Na katedře budu 3. 3. v 10 - 10.25 hod. k dispozici na zapisování zkoušky a zápočtu. Příští týden na katedře nejsem. Pokud se Vám čas nehodí, nechte mi index v kanceláři nebo u paní Jindrové, já Vám ho podepíšu a vy si ho později vyzvednete. Kokaislová

ZKOUŠKA

duchovni_kultura_evropy-zkouska_9.1.2015.xls

ZKOUŠKA 16. 1. 2015 zkouska_16.1..xls

PRO TY, CO JEŠTĚ NEMAJÍ ZKOUŠKU, JE VYPSÁN TERMÍN 23. 1. V 11.15 HODIN!

ZÁPIS ZÁPOČTŮ A ZKOUŠEK DO INDEXU: PÁTEK 10.30 - 11HOD., PAK OD 12 HODIN, KDO NEMŮŽE OSOBNĚ , MŮŽE INDEX POSLAT PO KOLEGOVI.

Vážení studenti,

pro tentokrát jsem byla hodná (byli jste první). Některé z Vás potěším, protože po přeznámkování se jim podařilo udělat první část zkoušky. Pokud tedy nemusíte jít na druhý pokus, odhlašte se, ať uděláte místo dalším.

Zatrhávací a doplňovací část jsem ještě opravila ručně a uznala některé zkomoleniny jmen atd. (ale i to má svou míru). U některých otázek jsem doladila správné odpovědi v počítači. Při rozepisovacích otázkách jste se většinou moc nerozepsali, ale některým se zase podařilo vylepšit si známku. I v této části jsem byla docela benevolentní. Pro příště: nepoužívat hesla, ale formulovat celé věty, rozepsat se.

Zápočet i zkoušku budu zapisovat najednou, prvním z Vás 16. 1. po písemných zkouškách.

Podmínky zápočtu

Beňová 8. 1. 2015 OK, Jandová, Justová, Kociánová, Müller, Sedliský, Sova, Suchopárová, Šourek - NAHRÁT PREZENTACI, mělo být do konce semestru!!! 11.1. ok

Charvátová - dodatek OK

Kosová - opravte letopočet Tordessilaské smlouvy, v citaci se neuvádí ISBM ale ISBN, opravte psaní čárek. Pokud věta není tázací, nemůže začínat slovem kdy. Napište mi email, že jste práci opravila, abych si ji mohla přečíst a vy získáte nárok na zápočet.11.1. OK

Hýsková - práci opravte a pošlete zpět. OK! 6. 1. 2015 Jen malou připomínku: obdarovávání na Vánoce má kořeny především v křesťanství, dárky se dávali na Mikuláše, M. Luther obadrovávání přesunul na Štědrý den. Vy jste asi myslela slavení svátku pohanského boha slunce, na který byla podle některých pramenů křesťany stanovena oslava Kristova narození. Na přednáškách jsme zmiňovali obojí.

Burdová - do Wiki základní informace z referátu o králi Artušovi OK 6.1. 2015

Pro získání zápočtu je třeba:

 1. mít splněnou docházku (maximálně jedna absence)
 2. ve skupince (1-2 lidi) zpracovat a prezentovat jedno vybrané téma v domluveném termínu
 3. prezentaci nezapomeňte nahrát do wiki do přehledu termínu prezentací ke své skupině do konce semestru!

Na Moodle je založen předmět Duchovní kultura Evropy - HKS - ZS 14/15„. Heslo (klíč) pro přihlašování studentů je „kokaislova“.

Seznam témat

Duchovní kultura Evropy

Pavla Kokaislová

1.seminář

• Rozdělení témat na semináře.
• Průzkumný testík

2. seminář

• Starověké civilizace ovlivňující evropskou kulturu (Sumerové, Babylonie, Mezopotámie - zákoníky, židovská kultura, Mínojská kultura, Perská říše).
• Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci.
• Římská říše a její přínos západní civilizaci.
• Počátky křesťanství.
• Pronásledování křesťanů.(Quo vadis)

3. seminář

• Byzanc a její kultura.
• Počátky mnišství.
• Irská, karolinská i otonská renesance.
• Křesťanské misie do Německa, Holandska, Irska

4. seminář

• Islám, jeho kultura a jeho vliv v Evropě.
• Křížové výpravy do Svaté země (11. - 13. století).
• Templáři a jiné rytířské řády.
• Legenda o dětské křížové výpravě.
• Románská a gotická kultura v Evropě.

5. seminář

• Renesance a humanismus – nové postoje v umění, architektuře.
• Zámořské objevy – objevy cizích kultur. Přínos a důsledky.

6. seminář

• Baroko, barokní lidová zbožnost.
• Osvícenské reformy a proměny.
• Novodobé národní kultury v Evropě.

DO ZAČÁTKU DRUHÉHO SEMINÁŘE JE TŘEBA UDĚLAT: !!!

 1. vybrat si téma a skupinku
 2. zapsat se do WIKI k příslušnému semináři.

Seznam seminářů

 • 3. 10. 2014 (1. seminář)
  • (Lichý) 8:45
  • (Lichý) 12:15

 • 10. 10. 2014 (1. seminář)
  • (Sudý) 8:45
  • (Sudý) 12:15


 • 19. 12. 2014 (6. seminář)
  • (Sudý) 8:45
   • 1. skupina - Beňová - Osvícenské reformy a proměny o-svice-nstvi.pptx
   • 2. skupina - Feuerstein-Novodobé národní kultury v Evropě.
  • (Sudý) 12:15
   • 1. skupina - Vaňková, Horáková - Baroko, barokní lidová zbožnost barokni_umeni.pptx
   • 2. skupina - Gregor, Vitásková - Novodobé národní kultury v Evropě modernismus.pptx

Seznam literatury k přednáškám

Bitva na Kosově poli – vstup muslimů na Balkán

VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie: od antiky po baroko. Vyd. 1. Brno: MOBA, c2007, 238 s. ISBN 978-80-243-2672-6.

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Aleš HOMOLA a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006, 557 s., [8] s. obr. příl. Historica (Vyšehrad). ISBN 80-702-1787-1.

ELIOT, T. Zpustlá země. Vyd. v tomto překladu 1. Překlad Zdeněk Hron. Praha: BB art, 2002, 109 s. Versus. ISBN 80-725-7922-3.

Toulky minulostí světa 2. Zlatá éra dějin: starověké Řecko. 1. vyd. Praha: Baronet, 2000, 222 s. ISBN 80-238-5708-8.

Toulky minulostí světa 3. Zlatá éra dějin: starověký Řím. 1. vyd. Praha: Baronet, 2001, 222 s. ISBN 80-238-7462-4.

Toulky minulostí světa 5. Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk . 1. vyd. Editor Zdeněk Volný. Praha: Via Facti, 2003, 222 s. ISBN 80-239-1138-4.

DRŠKA, Václav; PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha : Aleš Skřivan ml., 2004. 364 s. ISBN 80-86493-11-3

DAVIDSON, Peter. Říše světa: od starověku po Evropskou unii. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2011, 240 s. ISBN 978-80-7362-817-8.

Jak získat plody práce druhých (půjčování na úrok) http://protestant.evangnet.cz/jak-ziskat-plody-prace-druhych

WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Vyd. 1. Praha: Res Claritatis, 2008, 206 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-904143-0-3.

MAXWELL-STUART, P a Marie JUNGMANNOVÁ. Papežové: život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II. Překlad Romana Šonková. Praha: Svoboda, 1998, 240 s. Historica (Svoboda), sv. 1. ISBN 80-902-3003-2.

PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Vyd. 15., V Ottově nakl. 2. Ilustrace Václav Fiala. Praha: Ottovo nakladatelství, c2011, 191 s. ISBN 978-80-7360-595-7.

PILAŘ, Jan. Homérova Ilias. 1. vyd. Praha: Albatros, 1979. 147 s

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Gilgameš. 1. vyd. Praha: Albatros, 1976. 92, [2] s. Obnovené obrazy.

HULÁK, Jaroslav. Odysseia. 1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 203 s. Obnovené obrazy.

VERGILIUS. Aeneis. 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1970. 427, [1] s. Antická knihovna; Sv. 7.

Béowulf. Vyd. 1. Překlad Jan Čermák. Praha: Torst, 2003. 343 s. ISBN 80-7215-199-1.

http://21stoleti.cz/blog/2004/05/21/byla-opravdu-biblicka-potopa-sveta/

Archeologické biblické noviny - http://www.b-a-n.cz/ur/shrnuti.html

TUŠL JIŘÍ. Nástin dějin evropského umění I. – Období starověku a středověku 1. vyd. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 80-716-8996-3.

TUŠL, Jiří. Nástin dějin evropského umění II. – období renesance a baroka 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 215 s. ISBN 978-807-3730-864.

WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika, kapitola Protestantská etika a duch kapitalismu. s. 185-245. 2., opr. vyd. Překlad Miloš Havelka. Praha: Oikoymenh, 2009, 351 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 27. ISBN 978-807-2983-896.

VOTRUBA, Adam. Paradox úroků: dějiny konceptu bezúročné měny. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2013. 165 s. Společensko-ekologická edice; sv. 17. Publikace Národního muzea. ISBN 978-80-7036-382-9.

CAHILL, Thomas. Jak Irové zachránili civilizaci: neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy. Překlad Pavel Toman. Praha: Pragma, 1998, 231 s., [8] s. obr. příloh. ISBN 80-720-5497-X.

TIP NA VÝSTAVU: Šternberský palác - evropské umění od antiky do závěru baroka, do: 31. 12. 2014 !!!

Knihy zabývající se počátky mnišství:

NOVOTNÝ, Jiří. Mnišství na Blízkém východě: krátký dějinný přehled. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, 357 s. ISBN 978-80-7412-124-1-.

V knize WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Vyd. 1. Praha: Res Claritatis, 2008, 206 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-904143-0-3. najdete kapitolu zabývající se počátky mnišství.

Pro zájemce význam slova árijský a užití symbolu svastiky:

Platón - podobenství o jeskyni (vysvětlení) http://literatura.kvalitne.cz/jeskyne.htm

Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600. 1. vyd. Editor Ian Hazlett. Překlad Petr Kitzler. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009, 319 s. ISBN 978-807-3251-598.
Počet shlédnutí: 77

zs2014/duchovni_kultura_evropy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)