obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2016:buddhismus6

Stúpa - mnohoznačný symbol buddhismu

Aneta Veselá, Lucie Křížová, Petra Wernerová. Stúpa - mnohoznačný symbol ​buddhismu. Hospodářská a kulturní studia (HKS) | Provozně ekonomická fakulta | Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. http://www.hks.re/wiki/ls2016:buddhismus6

Úvod a cíl práce

Buddhismus pochází z oblasti Indie, avšak vlivem imigrace je v Evropě stále více stoupenců tohoto tradičního duchovně-filozofického systému. Jelikož veškerá architektura je spojena s kulturou, ze které pochází, s příchodem buddhistů do křesťanské kultury je spojena výstavba stúp. Pro buddhisty jsou stúpy důležité podobně, jako kostely pro křesťany, ale i přesto běžný člověk o existenci stúp a jejich výstavbách a ceremoniích nemá nejmenší ponětí. Tato práce má přiblížit a osvětlit podmínky při výstavbách stúp v jednotlivých kulturách. Porovnání se týká České republiky a Španělska za kulturu křesťanskou a Tibetu, jako hlavního zástupce kultury buddhistické a zároveň jedné z hlavních oblastí, ve které se stúpy nacházejí. Práce se snaží běžnému člověku přiblížit rozdílnost počtu stúp v jednotlivých oblastech, význam stúp, ale také ho díky podotázkám informovat o odlišnostech ceremonií během výstavby a také o zajímavostech těchto staveb. Hlavním cílem práce je dát odpověď na tyto výzkumné otázky:

Jaké jsou rozdíly ve vnímání buddhistických stúp v České republice, ve Španělsku a v Tibetu?

 • Jaké jsou rozdíly ve vnímání stúp v minulosti a v současnosti?
 • Jaké ceremonie provázejí výstavbu stúp v jednotlivých zemích?
 • Jak se liší evropské stúpy od tibetských?

Literární rešerše

Wojtek Kossowski se významem stúp zabývá ve svém článku „O stúpách“ v periodiku Buddhismus dnes, ve vydání č. 6/2002, vydávaném vydavatelstvím Bílý deštník, které spadá pod Buddhismus diamantové cesty linie Karma Kagju. Pojednává tu o vnímání stúp jako prostředku uctívání Buddhy v současnosti a jako prostředek pro zobrazení síly a moci v minulosti. Popisuje, že nejprve byly stúpy stavěny jako hroby nebo mohyly a postupem času se z nich stalo něco, jako univerzální oltáře. Byly budovány jako viditelný znak všude, kde buddhismus působil. „Sem jsme došli, tady rozprostíráme svoji energii.“ Dále popisuje, že stáří stúpy lze poznat podle jejich proporcí; dříve se stavěly nízké a široké, (cca 300 př. n. l.), později se začaly stavět vysoké a poměrně útlejší stúpy. 1)

Postupem svěcení stúp i jiných buddhistických artefaktů se zabývá kniha Essential Mantras for Holy Objects od Lama Zopa Rinpoche. Obecně popisuje, co vše a jakým způsobem musí být posvěceno, aby vše fungovalo, jak má. Říká, jak je důležité posvětit každý kámen a prach, kdy přesně odříkat jakou mantru, jak u toho stát, jak mít ruce. Za každý atom stúpy má být odříkána jedna mantra. Nakonec se má odříkat Great Wisdom Mantra. 2)

Eva Seegers se věnuje studii buddhismu a jeho architektuře. Ve své studii jako první analyzovala vizuální reprezentaci buddhismu v Evropě ohledně stúp a studie je napsána tak, aby odpověděla na základní otázky, které vznikají při stavbách těchto exotických památek v Evropě. Eva Seegers ve své studii popisuje, že velký počet stúp v Evropě je velmi důležitý pro Evropské buddhisty. Většina těchto stúp jsou tvarovány, jako moderní bhútánské a nepálské monumenty a malé množství jich je postavených v tradičním tvaru. Dále se zabývá problémem konfliktů, které mohou nastat, když se stane něco nového a neočekávaného, jako právě, když jsou buddhistické stúpy stavěny v křesťanském nebo nenábožensky zaměřeném prostředí. Když je totiž do takového prostředí umístěn artefakt exotického náboženství, může to být pro ne-buddhisty popudlivé. Také to může přinést náboženské i společenské spory. Překvapivě v Evropě není moc případů, kdy by se vyskytovaly tyto problémy, protože stúpy jsou většinou stavěny na soukromých pozemcích, tudíž to nijak místní obyvatele nepohoršuje. Problémy mohou nastat, když je stúpa postavena na veřejném prostranství, jako je tomu v Německém Hamburku. Naopak ve Španělském Costa del Sol je stúpa přijímána místními i přesto, že je umístěna poblíž křesťanské komunity. 3)

Kateřina Pechočová se ve své bakalářské práci zabývá vývojem buddhistické architektury a symboly pagod a stúp. V Indii, Číně a v jihovýchodní Asii můžeme na sakrální stavby narazit už před obdobím spojeným s Buddhou Šákjamunim. Stavěly se sakrální vozy, na kterých byl nejdůležitějším prvkem slunečník, který je zároveň jedním z buddhistických symbolů. První stúpy byly postaveny jako relikviáře pro ostatky Buddhy Šákjamuniho. Po jeho smrti bylo údajně postaveno prvních deset stúp (osm na jeho ostatky, jedna na urnu a jedna na uhlíky, které byly použity při kremaci) „Jeho tělo bylo spáleno, kosti rozděleny na osm dílů a nad každým z ostatků byla vybudována kopulovitá mohyla (stúp), která se stala symbolem a později i poutním místem miliónů vyznavačů jeho učení.“ uvádí V. Gampert ve své práci Moudrost a umění starých Indů 4). Později mělo být vystavěno 84 000 stúp. Pro nejstarší stúpy je charakteristická zploštělá kopule, která je posazená na nízké čtvercové základně. Na vrcholu stúpy byl malý balkon ve tvaru harmoniky. Na úplném vrcholu měla být špice s kotouči. Celá stúpa byla obehnána zábradlím a vedly k ní čtyři brány. Velmi časté byly přírodní motivy jako zvířata, rostliny nebo proto-indická či hinduistická božstva. Tibetskými stúpami se zabývá opět Kateřina Pechočová ve své již výše zmíněné bakalářské práci. Tibetská stúpa je tzv. čhorten. Má jak společné znaky z klasickými stúpami, tak má i vlastní specifické znaky, protože tibetský lamaismus je vlastně spojením buddhismu a šamanismu. Díky šamanismu se zde ve velké míře vyskytují barvy. Patronem Tibetu je Avalokitéšvara, a proto je také nejdůležitější zobrazovanou postavou. Podle legend jsou dalajlámové právě jeho reinkarnací. Nejstarším komplexem buddhistických staveb v celém Tibetu jsou čhorteny v Samye, které byly postaveny mezi lety 775-778. Jejich rozestavění připomíná mandalu. 5)

Metodologie

V této práci, zabývající se rozdíly stavby a ceremonií buddhistických stúp v České republice a ve světě, byly použity převážně kvalitativní metody, jelikož zjišťují skutečnosti a jdou více do hloubky problému. Více kvalitativních metod bylo použito také z toho důvodu, že aspekty vybrané ke zkoumání jdou těžce posuzovat pomocí kvantitativních metod. Nevýhodou kvalitativních metod je, že se zaměřuje na malou skupinu respondentů.

Výzkumu předcházela velmi obsáhlá studie dokumentů zabývající se, jak samotným buddhismem, tak i studií stúp. Informace získané touto studií byly později prospěšné k psaní této výzkumné práce.

Polostrukturovaný rozhovor byl jednou z použitých kvalitativních metod. V tomto druhu rozhovoru mohou být některé části strukturované a některé naopak nestrukturované. Jednou z výhod tohoto rozhovoru je možnost klást libovolné doplňující otázky. Rozhovor byl veden s Veronikou Černou, jednou z třinácti českých učitelů buddhismu diamantové cesty, která je pověřena Lamou Olem Nydahlem k návštěvám center a přednášením o buddhismu. Paní Černá nám odpověděla na předem připravené otázky ohledně výstavby a ceremonií buddhistické stúpy v Těnovicích. V rozhovoru byly použity doplňující otázky, které vyplynuly z rozhovoru a ucelily náš rozhovor. Respondentka neměla problém s odpověďmi na naše otázky, ale přišla lehce nepřipravená a na některé otázky nebyla schopná jednoznačně odpovědět.

Další polostrukturovaný rozhovor byl veden s Vítem Puldou, který je členem buddhistické skupiny Dzogčhen. Na rozhovor byly předem připraveny otázky, které byly postupně všechny zodpovězeny. Pan Pulda působil velmi příjemným a uvolněným dojmem. Na rozhovor byl připraven a na otázky odpovídal bez problémů a v mnoha případech dokonce sám téma více rozvinul.

Pomocí emailu byl veden polostrukturovaný rozhovor s otevřenými odpověďmi. Korespondence byla vedena s Evou Seegers, zabývající se studiem stúp ve světě, konkrétně ve Španělsku, která zodpověděla dotazované otázky a osvětlila situaci ohledně stúp ve Španělsku. Paní Seegers nám také poskytla svou práci pojednávající o problematice stúp v Evropské společnosti a popisující konkrétní Španělskou stúpu, ohledně které nám byla schopna dodat doplňující informace.

Kvantitativní metoda byla použita při studiu rozšíření buddhismu v praktické části této práce, kde byl zjištěn rozsah buddhismu ve světe.

Praktická část

Stručně o buddhismu

Buddhismus je duchovně-filozofický směr, jehož zakladatelem je Siddhárta Gautama, běžně známý jako Buddha, což znamená „osvícený“. Je praktickým učením o tom, jak se věci mají, díky kterému můžeme rozvíjet moudrost a užitečné vlastnosti a schopnosti. Klíčem k trvalému štěstí je pochopení toho, jak se věci mají. Buddha své žáky učí rozpoznávat podstatu mysli, jelikož všechno na světě je pomíjivé. Učí je, že všechno má svou příčinu i následek, tím pádem by se člověk měl naučit prožívat jak bolestné životní etapy jako je smrt, nemoci, stáří, ale i ty šťastné jako je zamilovanost a štěstí, jako něco pomíjivého. Buddha proto poskytuje tři pilíře – informace; meditace, které pomohou přeměnit informace na zkušenost; a vysvětlení, jak si informace a zkušenosti získané z meditace trvale udržet. 6)

Buddhismus má okolo 350 milionů stoupenců, což je asi 6 % ze světové populace. Toto dělá buddhismus čtvrtým nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Percentuálně je buddhismus rozšířen v Thajsku, Kambodže a Myanmaru. Nejvíce stoupenců buddhismu je v Číně, Thajsku a Vietnamu.7)

Buddhismus ve světě

Ve světě je buddhismus nejrozšířenější v Asii, ale jednotlivé školy jsou dnes k nalezení i ve zbytku světa. Odhady počtu buddhistů se pohybují okolo 350 miliónů až 1,5 miliardy lidí. Dnes je nejčastěji akceptovaným rozpětím 350- 550 miliónů buddhistů. V současnosti dochází k oživování Buddhismu v mnoha zemích, ve kterých bylo ve 20. století potlačováno. Buddhismus vzkvétá a je většinovým náboženstvím v Číně, Mongolsku, Tibetu a například i v Bhútánu.

V minulém století získal mnoho přívrženců ve Spojených státech, kde se například většina obyvatel Havaje hlásí právě k Buddhismu.

V Evropě nemá buddhismus tradiční zastoupení. Výjimku tvoří pouze ruská Kalmycká republika, která je jediným evropským regionem s převahou buddhistů. 8)

9)

Tabulka z roku 2009 znázorňuje, že organizace Karma Kagyu a Dashang Kagyu vztyčily přes 220 stúp v 16 zemích během minulých 35 let. Většina těchto stúp měří mezi 1,08 a 13 metry. Některé stojí samostatně, jiné společně ve skupinách. Čtrnáct stúp je postaveno tak, že se do nich dá vejít, měří od 11 do 33 metrů 10). Nejvyšší stúpy jsou v Aubry-le-Panthou ve Francii (25 m) a v Benalmádena, ve Španělském costa del Sol (33 m), o které se píše níže.

Buddhismus v ČR

K buddhismu se v roce 2011 přihlásilo přes 6100 osob. Většinou jsou to stoupenci Vadžrajány (tibetského buddhismu). Nejrozšířenější jsou školy Nyingma a Kagjü. 11)

Mnoho buddhistů v České republice tvoří příslušníci vietnamské menšiny ale i čeští obyvatelé. V současné době existuje na našem území okolo 50 buddhistických skupin, škol a center. Nejvíce skupin a jednotlivců se hlásí k tradici tibetského buddhismu. Přívrženců théravádového a zen buddhismu je u nás o něco méně.

Do České republiky přijíždí během posledních dvaceti let mnoho významných buddhistických učitelů z Asie, kteří zde přednášejí, meditují, učí meditaci a inspirují ke vzniku buddhistických center a skupin. Mezi nejznámější stoupence a následovníky u nás patří lama Ole Nydahl, zenový mistr Kaisen či théravádový mnich bhikkhu Dhammadipa. 12)

Buddhistické stúpy

Buddhistické stúpy jsou stavby, které jsou symbolem klidu a míru. Struktura stúpy z vnějšího úhlu pohledu symbolizuje pět elementů, ze kterých je složen svět (země, voda, oheň, vzduch a samotný prostor). Tyto jednotlivé stupně symbolizují cestu k rozvinutí plného lidského potenciálu. Svým tvarem připomínají tělo Buddhy sedícího v meditaci.

První stúpy byly postaveny ještě před dobou Buddhy Šákjamuniho a měly hlavně charakter hrobek. Byly zde uloženy ostatky důležitých osobností, králů a hrdinů. Později se upustilo jen od funkcí hrobek a stúpy začaly sloužit pro všechny oblasti života. Stavěly se také jako manifestace sfér vlivu, tedy čím honosnější, tím větší vliv. Byl to viditelný znak toho, kam až buddhismus došel. 13)

Jak se šířil buddhismus na západ, vznikaly novodobé stúpy také zde. Jsou budovány nejrůznějšími buddhistickými spolky v nejrůznějších evropských i mimoevropských zemích. První evropská stúpa pod vedením Lobpön Cečhua rinpočheho byla vybudována v roce 1994 ve Španělsku, v buddhistickém centru Karma Gön. Je to třinácti metrová stúpa Kálačakry. Dále jsou stúpy v německém Auen Bütelu, Wupprtalu a Schwarzenbergu. V Rakousku se stúpa nachází ve Štýrském Hradci. Ve Švýcarsku v Curychu, na úpatí Kavkazu v Elistě, nyní také v České republice v Těnovicích a určitě na spoustě jiných místech, ale největší stúpa ze všech evropských se nachází v Benalmadeně ve Španělsku. Je to třicet tři metrů vysoká stúpa osvícení. Stúpy se budují s použitím nejnovějších technologií, přičemž jsou zachovány všechny nezbytné tradiční prvky spojené s výstavbou stúpy. Stúpy jsou mnohoznačnými symboly. To znamená, že nesymbolizují pouze jednu konkrétní věc, ale spoustu různých, na sobě nezávislých věcí nebo koncepcí. Symbolika stúpy jako stezky k osvícení je velice široká. Každý dílec označuje další stupeň rozvoje nebo určitou vlastnost naší mysli. Základna obsahuje první stupně. Skládá se z Buddhy, dharmy14) a sanghy15) a doplněna lvím trůnem nám dává pevný základ pro práci s myslí. Jednotlivé rohy základny symbolizují pro náš rozvoj nezbytnou neohraničenou lásku, soucit, radost a celkovou vyrovnanost. 16)

Typy stúp

 1. Lotosová stúpa - připomíná Buddhovo narození
 2. Stúpa osvícení - pro dosažení osvícení
 3. Stúpa moudrosti - udělení prvních nauk
 4. Stúpa sestoupení z nebe - sestoupení z nebe Tušita po udílení nauk matce
 5. Stúpa zázraků - obrácení protivníků ke správnému pohledu pomocí zázraků
 6. Stúpa sjednoceni - obrácení rozpadu v sanze
 7. Stúpa Dlouhého života - prodloužení života na prosbu jeho žáků
 8. Stúpa parinirvány - odchod do Nirvany, úplné uskutečnění devátým velice vzácným druhem Tibetské stúpy je Stúpa Kalačakry - Kola času

Nejdůležitější ze všech typů stúp je stúpa osvícení. Symbolizuje cíl buddhistické stezky – rozpoznávání vlastní mysli, plného osvícení. Znamená osvobození od všech rušivých pocitů, dispozic k těmto pocitům a rozvinutí všech schopností mysli, obzvlášť dokonalé buddhovské moudrosti. Tím je současně symbolem pro překonání všech překážek, všech závojů mysli.

Symbolika stúpy osvícení
 1. Váza pokladů - základu stúpy je zalitá váza pokladů. Souvisí s osmi znaky, jež přislibují štěstí, a obzvlášť symbolizuje Buddhovy dokonalé tělesné kvality.
 2. Základní rovina - a to rovina symbolizuje 10 pozitivních skutků těla, řeči a mysli.
 3. Tři stupně nad základní rovinou - tyto tři stupně symbolizují Tři klenoty, útočiště u Buddhy, dharmy a sanghy.
 4. Lví trůn - nad třemi stupni se nachází vysoký čtvercový blok, který představuje trůn. Jsou na něm často namalováni sněžní lvi. Tento tzv. lví trůn symbolizuje nepřemožitelnost dharmy, čtyři neohroženosti Buddhy.
 5. Malý a velký lotos - nad vnitřní čtvercovou částí vystupují ven dva stupně, které reprezentují malý a velký lotos. Tyto lotosové plátky představují šest vysvobozujících činů (páramit), totiž štědrost, etiku, trpělivost, úsilí, meditační koncentraci a moudrost.
 6. Vrchní čtvercová plocha trůnu - je tvořena velkou čtvercovou deskou. Čtyři rohy této základny symbolizují čtyři nezměrnosti: nezměrnou lásku, nezměrný soucit, nezměrnou radost a nezměrnou rovnost.
 7. První stupeň nad trůnem - představuje malou stezku hromadění. Ukazuje čtyři druhy obezřelé pozornosti: pozornost k tělu, pocitům, myšlenkám a vnějším jevům.
 8. Druhý stupeň nad trůnem - symbolizuje střední stezku hromadění. Zde jsou uskutečněny čtyři druhy vzdání se: vzdání se všech negativních jednání, nezapomínání na to, že jsme se jich vzdali, vykonávání pozitivních skutků a neustálé rozmnožování pozitivních skutků.
 9. Třetí stupeň nad trůnem - symbolizuje velkou stezku hromadění a je složen ze čtyř skvělých součástí: přiklonění se k dharmě, neochvějné vytrvalosti, jednobodové koncentrace a přesného zkoumání.
 10. Čtvrtý stupeň nad trůnem - představuje pět schopností na cestě spojení. Jsou jimi: důvěra, píle, bdělost, meditační koncentrace a moudrost.
 11. Neměnná základna, která nese vázu - tato úroveň symbolizuje pět sil na cestě spojení, které vyjadřují úplný rozvoj pěti schopností předcházejících stupňů.
 12. Váza - tato úroveň symbolizuje sedm větví probuzení na cestě vidění: hlubokou bdělost, hluboké rozlišování jevů, hlubokou píli, hlubokou radost, hluboký návyk, hlubokou meditaci a hlubokou vyrovnanost. Ve velkém vozidle to odpovídá dosažení 1. stupně bódhisattvy.
 13. „Tre“ nad vázou (čtvercová plocha pro špičku stúpy) - tato část odpovídá 2. až 10. stupni bódhisattvovství. Tre znamená „osminásobná stezka ušlechtilosti“ na cestě meditace: pravý názor, pravé poznání, pravá mluva, pravé jednání, pravý způsob života, pravé úsilí, pravá bdělost a pravá meditační koncentrace.
 14. Strom života (je uvnitř stúpy a není viditelný) - je centrální osou stúpy. Strom symbolizuje deset druhů transcendentního vědomí. Jsou to různé aspekty buddhovské moudrosti.
 15. Třináct prstenců (vztahuje se ke stezce ne-učení) - symbolizují deset sil, tzn. deset aspektů moudrosti buddhy a tři podstatné vzpomínky, tzn. vědomí tří časů: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
 16. Deštník a jeho spojovací část - tento deštník pocty, který je jedním z dalších osmi symbolů, jež přislibují štěstí, symbolizuje překonání veškerého utrpení.
 17. Girlandy - představují všechny vynikající vlastnosti buddhovského stavu.
 18. Měsíc - je symbolem relativní osvícené mysli a moudrosti Buddhy.
 19. Slunce - je symbolem neomezeného soucitu (září jako slunce) a absolutní osvícené mysli.
 20. Drahokam - znázorňuje nezničitelnou podstatu mysli a splnění všech přání, jasné světlo mysli.

Socha Buddhy ve výklenku zobrazuje rozpoznání podstaty mysli na cestě vidění a dokonalé vysvobození z koloběhu znovuzrozování.17) 18)

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

I když vnitřek stúpy vypadá v závislosti na jejích rozměrech pokaždé jinak, všechny obsahují pokladnice vyplněné nejrůznějšími předměty. Mimo tyto pokladnice by se ve stúpách neměly nacházet žádné prázdné ani užitkové prostory. Je tak podtržen jejich symbolický charakter. V každé stúpě se nachází strom života. Díky němu začíná stúpa vyzařovat svojí vlastní energií a začíná správně fungovat. Okolo stromu života se nacházejí mantry umístěné ve speciálních nádobách. Velkou část výplně pokladnice tvoří tsa-tsa. Tsa-tsaa jsou malé dřevěné stúpky. Jsou to dary, které přinášíme dharmě. Jejich výroba je sama o sobě ceremonií. Stúpy se staví z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že čistí atmosféru, a tak se mohou na onom konkrétním místě znovuzrozovat realizovaní učitelé. Dále stúpa přináší mír a blahobyt zemi, ve které byla vystavěna a ochraňuje místo, na kterém se nachází. 19)

Jaké ceremonie provázejí výstavbu stúp v jednotlivých zemích?

Pokud nahlížíme na ceremonie z obecného hlediska, tak se dá říct, že jsou v každé zemi stejné. Prvotní základ ceremonií se nachází v Kadžuru (sbírka slov samotného Buddhy, která byla sepsána po jeho smrti). To dává ceremoniím určitý řád, avšak pojetí je u každého učitele jiné. Pokud jde tedy o srovnání ceremonií v České republice, Španělsku a Tibetu, tak nelze jednoznačně určit tyto rozdíly ceremonií. Kupříkladu když bude skupina tibetských buddhistů v čele s jedním z učitelů stavět stúpu v Tibetu, tak ale nebude mít stejné pojetí ceremonií, jako když přijede stúpu do Tibetu vystavět skupina buddhistů z České republiky s jiným z učitelů. Ceremonie jsou tedy stejné, jen se každá stúpa staví pod dohledem jiného učitele, který určuje, co následuje a pojetí a nahlížení na víru je samozřejmě u každého člověka trochu odlišné. Rozdíly v pojetí mohou být od počtu manter uvnitř stavby až po výběr stromu života. Pojetí se tedy mění, ale vnímání ceremonií, jako klíčových prvků k zprovoznění stúpy zůstává stejné.

1. Buddhistické stúpy v ČR

V České republice jsou dvě buddhistické skupiny, které se podílejí na stavbě stúp. Jednou skupinou je Buddhismus Diamantové cesty, která postavila stúpu v Těnovicích u Plzně. Druhou skupinou je Dzogčhen, která staví stúpu v Brlohu na Šumavě.

Stúpa v Brlohu

Stúpa osvícení v Brlohu na Šumavě je modifikovanou longsalovou stúpou, nachází se na pozemku Buddhistického studijního centra. Stúpa není dokončená, stále se na její výstavbě pracuje.

Je důležité, aby stavba začala v dobré konstelaci, tzv. v pozitivní den. Dobré datum pro 1. výkop té brložské připadl na 17. března 2015. Dobrá konstelace je třeba zjistit pomocí astrologického systému. V pozitivní neboli správný den se má s kopáním základů začít v ranních hodinách. Slunce i měsíc by měly jít nahoru. Jelikož postavení vesmírných těles ovládají každé dvě hodiny dne, je třeba vybrat správný čas pro začátek.

V první řade bylo zapotřebí udělat plány stavby a vyřídit povolení. Stačilo ohlášení na příslušném úřadě, neboť tato stúpa je na soukromém pozemku a je vedena, jako socha. K samotné stavbě stúpy - nejdříve se vykoupí zem (místo, kde se staví) na toto místo se zakope váza s drahokamy, kameny či jinými relikviemi. Během vykoupení země se opakují mantry, které mají ochránit živočichy, kteří žili na místě, kde nyní bude posvátná buddhistická stavba. Do základů se na symbol ochrany zabetonují jakékoliv zbraně (pistole, nože, bajonety,…) které míří na všechny čtyři světové strany. Následují Tři schody symbolizující Buddhovy žáky, jeho nauku a Buddhu samotného. Dále je tělo, do kterého se dávají zrna, jako symbolika úrody potřebné pro život, a mandaly, ty se prokládají roličkami (zungy) s mantrou, které se dávají do celé stúpy. Manter je 1080. Ač tradičně je páteř stúpy z jalovce, v té brložské je z borovice. Mladý a rovný strom musí pokácet co ,,nejčistější„ člověk - v tomto případě to byl mladý muž, který je nekuřák, abstinent, nebere žádné drogy a je vegetarián. Strom byl pokácen, odkorněn a odnesen do nedaleké řeky, která musí také splňovat určitá kritéria čistoty, k tříměsíčnímu očištění. Byl vložen do řeky po směru toku a růstu. Po uplynutí třech měsíců byl umístěn doprostřed stúpy v takovém postavení, v jakém původně rostl. 20)

Na stavbě této stúpy se fyzicky (když nepočítáme finanční dary) podílí přibližně 50 lidí. Ať už na samotné stavbě, psaní manter nebo výrobě sošek tsa-tsa. Jedním z účastníků a hlavních aktérů stavby této stúpy je Vít Pulda, který byl ohledně projektu dotazován.

Stúpa v Těnovicích

Na naše otázky ohledně buddhistické stupy v Těnovicích, odpovídala Veronika Černá, laická praktikující buddhistka, která je ovšem cestující učitelka pověřená lamou Olem Nydahlem k navštěvování center a přednášením o buddhismu. 21) Paní Černá je členka náboženské společnosti, registrované Ministerstvem kultury ČR, Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Na mezinárodní úrovni buddhismus Diamantové cesty funguje pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho a praktickým vedením lamy Ole Nydahla. Na celém světě je přes 600 center buddhismu Diamantové cesty. 22)

Příprava výstavby stúpy v Těnovicích trvala si rok a půl. Sanga (pražské centrum) požádalo o pomoc s výstavbou nepálského Guru Rinpočheho Šeraba Gjalcchäna, který má jako jeden z mála odkaz na stavbu stúp. Bez ústního odkazu, na kterých je buddhismus postavený a který se předává z učitele na učitele, není možné stúpy stavět. Nikde totiž není popsáno, jak se stúpy staví a co všechno k tomu náleží. Na každý typ stúpy je speciální odkaz, takže ceremonie, k různým typům stúp se liší. Základní principy jsou stejné, ale jednotlivé kroky se liší. Nikdo jiný tedy, kdo nemá odkaz, nemůže stavbu stúpy vést. Šerab Rinpočhe rozhodl, že stúpa, která se bude stavět v Těnovicích bude stúpa osvícení. V sanze (v rámci centra) se vybírali peníze na stavbu. Stúpa tedy byla financována jen buddhisty a lidmi, kteří chtěli pomoct a přispět na výstavbu. Celá stúpa je ze žuly. Jsou to jednotlivé díly, které na sebe musí přesně sedět a uvnitř je dutá. Je vyplněna kontejnery, které jsou plné různých drahocenností, manter, které jsou zamotané v ruličkách. Drahocennosti a mantry symbolizují bohatství tohoto světa a dharmu (Buddhovo učení). Dále je tam spoustu předmětů, které učení a Buddhu reprezentují jako např. různé texty a malé reliéfy. Prostředkem stúpy vede tzv. Strom života, který symbolizuje energetický kanál, který máme v těle. Inaugurace není pouze konečný ceremoniál, ale je to průběh celé přípravy a výstavby stúpy. Každé zamotání mantry je součást inaugurace. Na každé předměty jež jsou vloženy dovnitř stúpy musel Šerab Rinpočhe meditovat. To meditování na ty předměty, jež se následně vlží do stúpy se nazývá Pudža. Důležitým momentem je vložení Stromu života vrškem stúpy, což se děje až skoro nakonci, když už je stúpa skoro hotová. Konečná ceremonie, kdy se stúpa opravdu plnila trvala tři dny. Při té příležitosti byl v meditačních centru v Těnovicíh velký letní buddhistický kurz na jehož konci, byla ta konečná inaugurace stupy, která byla veřejně přístupná, a přijelo na ni přes 3000 lidí. 23)

Na naši doplňkovou informaci, zda se liší ceremonie podle typu stúpy nám Veronika Černá odpověděla,: „Na každý typ stúpy je speciální odkaz, takže ceremonie, k různým typům stúp se liší. Základní principy jsou stejné, ale jednotlivé kroky se liší.“

Stavba buddhistické stúpy v Těnovicích byla velmi mediálně zviditelněná. Toto je výňatek z anglického článku.

Buddhistická stúpa v Těnovících, je úplně první stúpou na území ČR. Byla slavnostně otevřena v roce 2014 za přítomnosti více jak 2000 lidí v Těnovicích u Plzně, kde meditační centrum buddhismu Diamantové cesty působí již více než 20 let. Je to sedm metrů vysoká žulová stavba, která je naplněná texty a přáními všeho dobrého. Použití žuly je raritou, protože ve většině případů je stúpa postavena z cementu a je potažena kameny. Má tvar Buddhy sedícího v meditaci. Promítnutí těla Buddhy do stúpy znázorňuje klid a mír.¨ Stupa byla postavena pod dohledem dvou Buddhistických učitelů, nepálského Guru Rinpočheho Šeraba Gjalcchäna a dánského lamy Ole Nydahla. Konstrukce stúpy stála 5,5 milionu korun a rituál (slavnostní otevření) trval dvě a půl hodiny a probíhal celý v tibetském jazyce. 24)

2. Buddhistické stúpy ve Španělsku

Ve Španělsku se nachází nejvíce stúp z celé Evropy. Dvě hlavní stúpy jsou Benalmádena a Karma Guen. Benalmádena je město nacházející se asi 12 km od Malagy. Její část zasahuje i do tzv. Costa del Sol (Pobřeží slunce). Stúpa Karma Guen leží necelých deset kilometrů od města Veléz-Málaga. Tyto dvě stúpy jsou nejvíce navštěvované z celé Evropy. Ve Veléz-Málaga se také nachází International Institute for Tibetan and Asian Studies, který nabízí výuku tibetštiny stejně jako jazyka indického a východoasijských jazyků. Ovšem nabízí nejen výuku jazyků, ale i kultury a filozofie této části světa. 25) V buddhistickém centru Karma Guen se nachází největší knihovna s buddhistickou tématikou od starobylých textů a učení, až po novodobou literaturu v Evropě. Stúpa v Benalmádeně je jediná stupa v Evropě tohoto rozměru s vnitřní místností k meditaci, tzn. že se do ni dá vcházet, což je v evropských stúpách rarita.

Podobně jako v České republice, i ve Španělsku je ke stavbě stúpy zapotřebí povolení. Každou výstavbu stúpy musí vést učitel, který má ústní odkaz. U těchto stúp to byl Lobpön Ccheču rinpočhe. Ten vedl celý proces výstavby obou těchto španělských stúp až po inauguraci.

Benalmadena

Stúpa byla postavena na panoramatické plošině s výhledem na Costa del Sol s požehnáním Lobpön Ccheču rinpočhem a s pomocí architekta Wojtka Kossowskiho. Je 33 metrů vysoká s šířkou základny 25,8 metrů, ve které se nachází více jak 100 m² velká meditační hala. Malby na stěnách meditačního sálu představují životní příběh historického Buddhy Šakjamuniho a byly vypracovány nepálskými umělci v tradičním náboženském stylu Himálájí. Od stropu meditační haly až do vršku stúpy je stavba naplněna sakrálními předměty. Poklady, které jsou navždy již nepřístupné, jsou např.: 6000 reliéfů Buddhy, které byly vyrobeny z hlíny dvěma západními žáky rinpočheho, dále pak půl tuny vytištěných modliteb na bavlněném papíru, kompletní učení Buddhy Šakjamuniho - Kandžuru a kompletní vysvětlení učení - Tenjur, malý tsa-tsa (hliněný reliéf) představující nejslavnějšího tibetského jogína všech dob a další předměty. 26) Dodatečný prostor pro výstavy vztahující se k tibetskému buddhismu, himalájské kultury a stúpám po celém světě, byl upraven pod meditační halou.27) Inaugurace stúpy byla zahájena 5. října 2003. Obřady inaugurace byly řízeny 14. Künziga Šamar rinpočhem. Stúpa a její činnost je řízena a spravována Asociación Cultural Karma Kagjü de Benalmádena a jejím duchovním průvodcem je jeho svátost 17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže.28)

Karma Guen

Tato stúpa byla postavena v roce 1994 pod vedením Lobpön Ccheču rinpočhem na jihu Španělska. Jednalo se o první stupu v Evropě, kterou vedl Ccheču rinpočhe. Stúpa je považována jako „Matka stúpa“, pro ostatní stúpy na západě.29) Je umístěna na pozemcích buddhistického centra Diamantové cesty (Karma Kagju) a navržena byla architektem Wojtkem Kossowskim. Stavěla se v období od 18. července do 12. září 1994. Je vysoká 13 metrů a rozprostírá se na 49 m². Uvnitř jsou pozůstatky Buddhů, kompletní Kandžura a Tenjur. V době, kdy byla postavena, byla třetí svého druhu na světě.

„Starověký význam stúpy Kalačakry sahá až do doby Buddhy Šakjamuniho, který řekl, že každý kdo staví stúpu nebo sochu, která ho zastupuje, bude jako on. Velkou zásluhou bude vytvořeno a semeno moudrosti bude zasazeno do každého zúčastněného“, Lopön Tsechu Rinpoche. 30)

3. Buddhistické stúpy v Tibetu

Informace ohledně stúp v Tibetu byly poskytnuty opět Vítem Puldou, který v Tibetu delší čas pobýval, dostal se do kontaktu s tamními mnichy a byl u stavby hned několika stúp. Pan Pulda má srovnání se stavbou stúp v České republice i Tibetu a tak mohl dobře poměřit rozdíly. Hlavním rozdílem bylo povolení. V České republice, tím že je to křesťanský stát, není stavba stúp tak obvyklá, jako v Tibetu. V Tibetu není potřeba chodit na úřady a vyřizovat povolení.

„V Tibetu se těmito věcmi nezabývají, tam ani nejde tolik o velikost, mohutnost. Tam zkrátka když někdo dojde určitého uvědomění, tak se rozhodne a s dopomocí stúpu postaví,“ uvedl Vít Pulda.

Dalším velkým rozdílem je rozhodně množství stúp. V Tibetu je jich nespočet, zatímco v České republice jsou spíše raritou. Vít Pulda také uvedl, že v České republice se setkal při realizaci stúpy i s problémy ze stran jiných náboženství, zatímco v Tibetu se toto nepřihodilo.

Boudhanath

Tato stúpa je jednou z nejvýznamnějších stúp jak v Tibetu, tak na celém světě. Je největší na indickém subkontinentu, největší v Nepálu a jedna z největších na světě. Nachází se zhruba 7 km východně od centra Káthmándú. Byla postavena v 5. či na počátku 6. století. Poté byla několikrát restaurována a přestavována až se z ní ve 14. století stala obrovská uzavřená hrobka, která údajně ukrývá úlomky Buddhovy kosti. Je postavena z hlíny, cihel a kamenů, které byly dopraveny na slonech, koních a oslech. Ke stavbě bylo použito také velké množství zlata k dekoraci. Tato stúpa je vysoká 36 metrů a její průměrná šířka je 100 metrů. Slouží jako centrum pouti pro nepálské a tibetské buddhisty. Tato stúpa je považována za součást komplexu, který tvoří také mnoho gompas (místa pro meditaci) a tibetských klášterů. Celý tento komplex je obkroužen barevnými domy, ve kterých se nacházejí různé obchody. 31)

Je zbudována jako průsečík os několika rozlehlých teras. Pokud je stúpa viděna ze shora, připomíná mandalu. Tato stúpa má čtvercový podstavec. Boční pohled na tuto stúpu ukáže pět prvků, které jsou symbolicky obsaženy ve formě stúpy. Čtvercová základna skládající se ze tří platforem symbolizuje zemi. Polokoule nacházející se nad základnou symbolizuje vodu a pyramidová věž vycházející z polokoule symbolizuje oheň. Horní deštník představuje světlo a vzduch a vyzařuje akumulované energie. Poslední částí je pozlacená věž, která představuje prostor. Pyramidová věž se skládá ze třinácti stupňů, které symbolizují třináct stupňů zasvěcení vedoucí k osvícení. Tato věž má ze všech čtyř stran vše vidoucí Buddhovy oči, které představují moudrost a soucit a mezi nimi je třetí oko, jako symbol osvícení. Místo nosu je znázorněn symbol podobný otazníku, což je nepálský znak pro číslo 1, které má představovat jednotu buddhistické víry. Na této stavbě však nenajdeme Buddhovy uši, z toho důvodu že Buddha údajně řekl, že nechce, aby ho někdo uctíval jako boha. 32)

Tato stúpa je s šesti dalšími památkami údolí Káthmándú zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 33)

Swayambhunath

Swayambhunath je jedním z nejstarších náboženských poutních míst v Nepálu. Je nazývána také jako Opičí chrám, neboť v komplexu žijí stovky opic.34)

Tato stúpa se nachází na kopci západně od města Káthmándú. Opět jde o komplex skládající se ze stúpy Swayambhunath, několika svatyní a chrámů a doprovodných obchodů.

První písemná zmínka o existenci Swayambunath je z 5. století. Jedná se o nápis vyrytý v kameni, který se nachází v blízkosti stúpy. Primární přístup ke stúpě je z východní strany, kde je zapotřebí vystoupat 365 schodů, které vedou strmě nahoru. Ke stúpě se jde dostat i po západní straně po silnici pomocí auta, avšak tato cesta není brána jako součást poutní trasy.35)

Základnou Swayambhunath je kopule, která je celá nabílená. Přestavuje lůno stvoření. Nad touto kopulí je krychle, na které jsou ze čtyř stran namalované oči Buddhy. Stejně jako tomu bylo u stúpy Boudhanath, má i stúpa Swayambhunath místo nosu znak připomínající otazník, který symbolizuje jednotu buddhistické víry.36) Z této krychle se tyčí falický doplněk ve tvaru věže, sestavený z 13 pozlacených disků, které představují kroky k osvícení. Na úplném vrcholu věže se nachází deštník, v kterém jsou dle legendy ukryty drahokamy. 37)

V červnu roku 2008 byla zahájena rekonstrukce celého komplexu, které financuje tibetské meditační centrum Nyingma. Například na nové pozlacení disků bylo použito 20 kg zlata. Rekonstrukce byla dokončena v květnu roku 2010.

V dubnu roku 2015 bylo v Nepálu zemětřesení, které zanechalo obrovské škody na komplexu Boudhanath tak i na komplexu Swayambunath.38) 39)

Závěr

Cílem této práce bylo zjistit, jak rozdílné je vnímání buddhistických stúp v České republice, ve Španělsku a v Tibetu. Podotázky vztahující se k této problematice se týkaly vnímání stúp v minulosti a v současnosti, k ceremoniím provázejícím výstavbu stúp a k odlišnostem evropských a tibetských stúp. Vnímání buddhistických stúp v těchto třech zemích není nijak rozdílné. Buddhistická stúpa je obecně brána jako mnohoznačný symbol. Mezi tyto symboly patří jednotlivé prvky vesmíru, základní živly a mezi nejzákladnější patří symboly klidu a míru. Každá stúpa, ať už se jedná o stúpu v Evropě nebo Asii, je ztělesněním cesty k rozvinutí plného lidského potenciálu.

Odpovědí na otázku, jaké jsou rozdíly ve vnímání stúp v minulosti a v současnosti, je to, že v minulosti měly hlavně charakter hrobek. Prvotně sloužily jako místo pro uložení ostatků důležitých osobností, králů a hrdinů a druhotně se stavěly jako manifestace sfér vlivu. V současnosti stúpy slouží spíše jako veřejná místa, kam mohou přijít návštěvníci a dělat přání pro dobro ostatních. V dnešní době to jsou hlavní místa pro meditování.

Otázka ceremonií nemůže být tak úplně a do přesných detailů rozluštěna, protože tyto informace se předávají z učitele na učitele, a pro veřejnost zůstávají skryta. Ceremonie mají určitý řád, ale každý učitel má cestu k osvícení jinou a mohou pro něj být důležité určité ceremonie, které si jiný učitel může nahradit zase pro něj důležitými ceremoniemi.

Pokud jde o odlišnosti evropských stúp od těch tibetských, tak základní odlišností je jejich kvantita. V Tibetu je jich nespočetně, zatímco v Evropě jich takové množství není. Tato odlišnost je zajisté dána množství buddhistů v daných zemích. Další rozdílností je například strom života, který slouží jako hlavní nerv stúpy. Ten je v každé zemi a v každém kontinentu vybrán jiný. Vybírá se totiž podle toho, jaký strom je specifický pro danou zemi a dostatečně silný pro to, aby mohl být vybrán jako strom života. Určité rozdílnosti se dají nalézt také v materiálu a financování. Dále je nutno zmínit rozdílnost požadavků v oblasti stavebního povolení.. V evropských zemích jsou tyto požadavky, dá se říci, podobné, avšak v Tibetu je tomu jinak, jak nám řekl Vít Pulda, který v Tibetu nějakou dobu žil a na stavbě stúpy v Tibetu se i podílel. V České republice je zapotřebí mít na stavbu stúp stavební povolení. Toto stavební povolení se vztahuje na sochy, takže je tu navíc i omezení o výšce stúp. Oproti tomu v Tibetu není zapotřebí žádné povolení.

Seznam literatury

Literární zdroje:

 • GAMPERT, Vilém, Zbavitel, Dušan, ed. Moudrost a umění starých Indů, Vyd. 1. Praha: Odeon, 1971. 330 s.
 • HONZÍK, Jan. Buddhismus v české společnosti. Dingir. 2012, 2012(1), 36 s.
 • KOSSOWSKI, Wojtek. Stúpy. Buddhismus dnes. Bílý deštník, 2002, 2002(6), 49 s.
 • NYDAHL, Ole. Jak se věci mají: [současný úvod do Buddhova učení]. 2., upr. vyd. Brno: Bílý deštník, c2009. ISBN 80-903821-1-8. 199 s.
 • PECHOČOVÁ, Kateřina. Vývoj buddhistické architektury a symbolika pagod a stúp. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta, 55 s.
 • RINPOCHE, Lama Zopa. Essential Mantras for Holy Objects: (statues, stupas and tsa-tsa) [online]. 1. United States of America: Wisdom Publications, 2007 [cit. 2016-04-08]. ISBN 0-86171-289-7, 37 s.
 • SEEGERS, Eva. Visual Expressions of Buddhism in Contemporary Society, 2012
 • URBANČÍKOVÁ, Veronika. Buddhistická stúpa. Masarykova univerzita, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Ing. Táňa Šedová, 46 s.

Odborné publikace:

 • COLLINS, B., 1984. BUD COLLINS / ANYWHERE; JUST FOLLOW THE EYES AND KEEP PEDALING'. Boston, Mass.: , Feb 05, ProQuest Central. ISBN 07431791.
 • DIXIT, A.M., YATABE, R., DAHAL, R.K. and BHANDARY, N.P., 2013. Initiatives for Earthquake Disaster Risk Management in the Kathmandu Valley. Natural Hazards, 10, vol. 69, no. 1, ProQuest Central. ISSN 0921030X. DOI http://dx.doi.org/10.1007/s11069-013-0732-9.
 • FIRST BUDDHIST STUPA INAUGURATED IN CZECH REPUBLIC. PRAGUE: , Sep 14, 2014, ProQuest Central.
 • LEE-YOUNGREN, T., 2006. Below & Bewitching | Exotic Central Valley shows Nepal has More to Explore than just the Himalayas. San Diego, Calif.: , Jul 30, ProQuest Central. ISBN 1063102X.

Internetové zdroje:

 • Introduction. The Enlightenment Stupa of Benalmádena [online]. Benalmádena Pueblo: Asociacón Cultural Karma Kagyu de Benalmádena, c2001-2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.stupabenalmadena.org
 • IRONS, Edward A. Encyclopedia of World Religions: Encyclopedia of Buddhism [online]. New York: Facts On File, Inc., 2008 [cit. 2016-06-20]. ISBN 978-0-8160-5459-6. Dostupné z: http://www.khamkoo.com
 • ITAS: Academic thinking meets Asia. ITAS [online]. Velez-Malaga: ASOCIACION KARMAGUEN [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: https://www.itas-uni.eu/itas
 • KOSSOWSKI, Wojtek. Stúpy. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü [online]. 2012 [cit. 2016-06-14]. Dostupné z: http://bdc.cz/stupy/
 • NÁBOŽENSKÁ VÍRA OBYVATEL PODLE VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU [online]. Praha: Český statistický úřad, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: https://www.czso.cz
 • O NÁS: BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY LINIE KARMA KAGJÜ. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://bdc.cz/o-nas
 • SEEGERS, Eva. The Innovative Stūpa - Project in Andalusia, Spain: A Discussion on Visual Representations of Tibetan Buddhist Art in Europe. Diskus: The Journal of the British Association for the Study of Religions [online]. 2015, 2015(17.3), 22 [cit. 2016-06-20]. ISSN 0967-8948. Dostupné z: http://www.academia.edu
 • Stupa: The construction. Zwiazek buddyjski karma kagyu [online]. Drobin: Buddhist Retreat Kuchary [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.stupa.pl/en_index.html

Zdroje použitých obrázků:

Osobní komunikace

 • ČERNÁ V., jedna z hlavních konzultantů stavby stúpy v Těnovicích, osobní komunikace (duben 2016), Česká republika
 • PULDA V., stavitel stúpy v Brlohu, osobní komunikace (duben 2016), Česká republika
 • SEEGERS E., doktorandka studia Buddhismu, osobní komunikace (duben 2016), Španělsko
 • WANGCHUK S., stavitel stúp Dag Shang Kagyu v Panillo, Španělsko

—-

Počet shlédnutí: 214

1)
KOSSOWSKI, Wojtek. Stúpy. Buddhismus dnes. Bílý deštník, 2002, 2002(6) s. 39
2)
RINPOCHE, Lama Zopa. Essential Mantras for Holy Objects: (statues, stupas and tsa-tsa) [online]. 1. United States of America: Wisdom Publications, 2007 [cit. 2016-04-08]. ISBN 0-86171-289-7. Dostupné z: http://fpmt.org, s. 5-10
3)
SEEGERS, Eva. Visual Expressions of Buddhism in Contemporary Society, 2012, s. 189-200
4)
GAMPERT, Vilém, Zbavitel, Dušan, ed. Moudrost a umění starých Indů, Vyd. 1. Praha: Odeon, 1971. 330 s., s. 107
5)
PECHOČOVÁ, Kateřina. Vývoj buddhistické architektury a symbolika pagod a stúp. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta, s. 41-42
6)
NYDAHL, Ole. Jak se věci mají: [současný úvod do Buddhova učení]. Nové, přeprac. a rozš. vyd. Brno: Bílý deštník, 2007. ISBN 8090382118, 330 s., s. 13-22
7)
Statistics on buddhists: Number of Buddhists World-Wide. Buddhanet: Buddhist studies [online]. 2008 [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
8)
Kalmykie - jediná buddhistická země v Evropě (Petr Daubner). Www.kompas.estranky.cz [online]. Praha: Petr Daubner, 2007 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.kompas.estranky.cz/clanky/zajimavosti-z-evropy/Kalmykie-buddhismus-evropa-rusko-ruska-federace-kaspik-elista.html
9)
SEEGERS, Eva. The Innovative Stūpa - Project in Andalusia, Spain: A Discussion on Visual Representations of Tibetan Buddhist Art in Europe. Diskus: The Journal of the British Association for the Study of Religions [online]. 2015, 2015(17.3), 22 [cit. 2016-06-20]. ISSN 0967-8948. Dostupné z: http://www.academia.edu, s. 24
10)
WANGCHUK S., stavitel stúp Dag Shang Kagyu v Panillo, Španělsko.
11)
NÁBOŽENSKÁ VÍRA OBYVATEL PODLE VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU [online]. Praha: Český statistický úřad, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: https://www.czso.cz
12)
HONZÍK, Jan. Buddhismus v české společnosti. Dingir. 2012, 2012(1), s. 10-11.
13)
IRONS, Edward A. Encyclopedia of World Religions: Encyclopedia of Buddhism [online]. New York: Facts On File, Inc., 2008 [cit. 2016-06-20]. ISBN 978-0-8160-5459-6. Dostupné z: http://www.khamkoo.com, s. 147
14)
Buddhovo učení
15)
společenství praktikujících
16)
KOSSOWSKI, Wojtek. Stúpy. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü [online]. 2012 [cit. 2016-06-14]. Dostupné z: http://bdc.cz/stupy/, s. 40-41
17)
SEEGERS, Manfred. Stúpa - symbol pro podstatu mysli. Sangha Web [online]. [cit. 2016-06-14]. Dostupné z: https://sangha.bdc.cz/dharma/texty/?typ=clanekdetail&id_clanek=246.
18)
URBANČÍKOVÁ, Veronika. Buddhistická stúpa. Masarykova univerzita, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Ing. Táňa Šedová.
19)
KOSSOWSKI, Wojtek. Stúpy. Buddhismus dnes. Bílý deštník, 2002, 2002(6)
20)
PULDA V., stavitel stúpy v Brlohu, osobní komunikace (duben 2016)
21)
Čeští učitelé buddhismu. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://bdc.cz/ucitele/cesti-ucitele-buddhismu/
22)
O nás: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://bdc.cz/o-nas
23)
ČERNÁ V., jedna z hlavních konzultantů stavby stúpy v Těnovicích, osobní komunikace (duben 2016)
24)
First Buddhist stupa inaugurated in Czech Republic. ProQuest Central [online]. Prague: Czech News Agency, 2014 [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/1561876343?accountid=26997
25)
ITAS: Academic thinking meets Asia. ITAS [online]. Velez-Malaga: ASOCIACION KARMAGUEN [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: https://www.itas-uni.eu/itas
26)
SEEGERS E., doktorandka studia Buddhismu, Španělsko, osobní komunikace (duben 2016)
27)
Facts. The Enlightenment Stupa of Benalmádena [online]. Benalmádena Pueblo: Asociacón Cultural Karma Kagyu de Benalmádena, c2001-2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.stupabenalmadena.org/en/stupa/facts/#
28)
Introduction. The Enlightenment Stupa of Benalmádena [online]. Benalmádena Pueblo: Asociacón Cultural Karma Kagyu de Benalmádena, c2001-2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.stupabenalmadena.org
29)
Stupa: The construction. Zwiazek buddyjski karma kagyu [online]. Drobin: Buddhist Retreat Kuchary [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.stupa.pl/en_index.html
30)
111.111 Illustrated pdf - magazine [online]. 2012, 2012(4.) [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.diamondway-buddhism.org
31)
Boudhanath stupa. Www.atlasobscura.com [online]. New York: Atlas Obscura, 2011 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.atlasobscura.com/places/boudhanath-stupa
32)
Boudhanath Stupa, Kathmandu. Www.sacred-destinations.com [online]. Oregon: Sacred Destinations, 2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.sacred-destinations.com/nepal/kathmandu-boudhanath-stupa
33)
Kathmandu Valley. Www.whc.unesco.org [online]. Paris: UNESCO, 2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://whc.unesco.org/en/list/121
34)
Swayambhunath Monkey Temple. Www.atlasobscura.com [online]. New York: Sacred Destinations, 2011 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.atlasobscura.com/places/swayambhunath-monkey-temple-in-kathmandu
35)
LEE-YOUNGREN, T., 2006. Below & Bewitching | Exotic Central Valley shows Nepal has More to Explore than just the Himalayas. San Diego, Calif.: , Jul 30, ProQuest Central. ISBN 1063102X.
36)
COLLINS, B., 1984. BUD COLLINS / ANYWHERE; JUST FOLLOW THE EYES AND KEEP PEDALING'. Boston, Mass.: , Feb 05, ProQuest Central. ISBN 07431791.
37)
Swayambhunath Stupa, Kathmandu. Www.sacred-destinations.com [online]. Oregon: Sacred Destinations, 2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://www.sacred-destinations.com/nepal/kathmandu-swayambhunath-stupa
38)
Nepal's 8 Key Historic Sites: What's Rubble, What's Still Standing. Www.news.nationalgeographic.com [online]. Washington, D.C.: Kristian Romey, 2015 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://news.nationalgeographic.com/2015/04/150427-nepal-earthquake-damage-temples-buddhism-hinduism-world-heritage-monuments-unesco/
39)
DIXIT, A.M., YATABE, R., DAHAL, R.K. and BHANDARY, N.P., 2013. Initiatives for Earthquake Disaster Risk Management in the Kathmandu Valley. Natural Hazards, 10, vol. 69, no. 1, pp. 631-654 ProQuest Central. ISSN 0921030X. DOI http://dx.doi.org/10.1007/s11069-013-0732-9.
ls2016/buddhismus6.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)