obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:jsem_vyznavacem_hnuti_sri_chinmoye._jak_a_cim_se_lisim_od_ostatnich

Jsem žákem Sri Chinmoye v České republice. Čím se liším od ateistů?

Coufalová Marcela, Drncová Daniela, Jílková Petra


Úvod a cíl práce

Duchovní cesta Sri Chinmoye je spíše než náboženství jakási volba životního stylu, podobně jako například hinduismus, ve kterém má své kořeny a sdílí s ním určité společné prvky. Autor této duchovní cesty přenesl učení z Indie do USA, kde získalo mnoho příznivců a odkud se začalo šířit pomocí žáků do ostatních koutů světa. Po celém světě existuje přes 370 center a počet příslušníků může dosahovat několik desítek tisíc.

Cílem práce je zjistit, jak a čím se liší život žáků na duchovní cestě Sri Chinmoye od ateistů v České republice, vymezit, jaké duchovní a materiální hodnoty vyznávají a nalézt odpověď na výzkumnou otázku a její podotázky.

Výzkumná otázka: Jaké odlišnosti a jaké společné rysy mají žáci Sri Chinmoye a ateisté v České republice?

Výzkumné podotázky:

Jaké duchovní postoje odlišují Sri Chinmoyovy žáky od ateistů?

Jaké odlišnosti lze nalézt v prožívání materiálního světa u člena hnutí a u ateisty?

Jak se liší vnímání partnerství a rodinného života u žáků a ateistů?

Metodologie

Semestrální práce využívá kvalitativní metody výzkumu. Specifikem této metody je zkoumání nenumerických dat u malého počtu respondentů, čímž je získáván podrobný popis a vhled do jednání a motivů jednání těchto osob. Kvalitativní metoda se opírá o indukci, při níž je nejprve sledován jev, v němž jsou nalezeny pravidelnosti, na jejichž základě jsou pak vytvářeny hypotézy nebo teorie. Mezi metody sběru dat používaných u kvalitativního výzkumu patří zúčastněné pozorování či polostrukturovaný rozhovor.

Mezi hlavní přednosti kvalitativního výzkumu patří zkoumání fenoménu v přirozeném prostředí, možnost studovat procesy a navrhovat teorie. Při výzkumu kvalitativního charakteru lze také dobře reagovat na situace a podmínky, při nichž probíhá.

Hlavní nevýhodou je obtížné testování hypotéz a teorií a časově náročný sběr a analýza dat. Oproti kvantitativní metodě výzkumu jsou data snadněji ovlivnitelná výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. 1)

Pro výzkum byla zvolena metoda sběru dat pomocí polostrukturovaného interview. Tato metoda je charakteristická tím, že si tázající připraví pouze základní osnovu rozhovoru, případně tématické okruhy, kterým se chce během rozhovoru věnovat. Podrobné, přibližující otázky se pokládají v průběhu rozhovoru a přizpůsobují se předchozím informacím, které jsou respondentem řečeny.

Výhodou použité metody je oproti plně strukturovanému interview větší flexibilita tázajícího, při které je možné změnit pořadí otázek, některé nevhodné otázky popřípadě vynechat či odpovědi respondenta prohloubit vhodnými doplňujícími otázkami. Dalším kladem této metody je větší prostor pro vyjádření subjektivních názorů dotazovaného, umožnění vyjasnění jakýchkoliv nejasností během rozhovoru či odkrývání nových, z počátku nepředpokládaných témat.

Za hlavní nevýhodu zvolené metody je považováno možné ovlivnění respondenta chybně položenými otázkami či odklon od hlavního tématu interview. Při porovnání s ostatními metodami sběru dat, jako jsou například dotazníky či strukturované rozhovory, se také jedná o časově náročnější zpracování. 2)

Výše popsané rozhovory proběhly se třemi respondenkami, z nichž dvě jsou žákyněmi Sri Chinmoye, zatímco poslední respondentka se řadí k většinové společnosti ateistů v České republice. Rozhovory proběhly na základě osobní schůzky na klidném, neutrálním místě, na němž mohla být (po získání souhlasu respondentky) interview nahrána na mobilní zařízení.

První respondentkou je Barbora, 32letá žačka Sri Chinmoye, která bere svůj duchovní rozvoj velmi vážně, a to do takové míry, že sama vede meditační kurzy, kde lidi seznamuje s tímto duchovním směrem. Pracuje jako obchodní zástupce pro společnost prodávající Ajurvédské čaje. Barbora je svobodná a díky své víře se vzdala možnosti najít si životního partnera a mít děti. Tuto životní cestu si plně nahrazuje v komunitě lidí stejného vyznání, které považuje za rodinu.

Další žákyní Sri Chinmoye je 43letá Veronika, jejíž zaměstnání je účetní v neziskové organizaci Naděje. Veronika je pro nás zajímavým respondentem především proto, že se k duchovní cestě dostala teprve přibližně před rokem a na rozdíl od většiny ostatních žáků žije s manželem a dvěma dětmi, což není pro „hledající“ úplně typické. Sri Chinmoy totiž věří, že láska k dětem a starost o ně odpoutává žáky od duchovní cesty a lidé se pak nemohou v daném životě rozvíjet duchovně tak, jak by mohli, kdyby potomky neměli.

Třetím respondentem je 23letá Karolína, která je studentkou Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze. Ateistkou je především z důvodu, že nebyla rodiči nikdy vychovávána k víře a sama zatím nevnímá potřebu duchovně se rozvíjet.

Literární rešerše

Zmínky o víře Sri Chinmoye lze nalézt jen ve velmi málo titulech. Povědomí společnosti o této víře není velké, a proto se problematice věnuje jen několik málo autorů. Největším zdrojem informací pro tuto práci byly knihy psané samotným zakladatelem této víry.

Jednou z hlavních knih, která není přímo od Sri Chinmoye, je od autora Tomáše Novotného, který se dlouhodobě věnuje novým náboženským hnutím. V knize Společnost pro studium sekt a nových náboženských hnutí 3) popisuje každodenní praktiky členů hnutí Sri Chinmoye, jako jsou meditace, hudba, sport a věci, které jsou pro jejich víru důležité. Kniha nabízí pouze obecný obraz toho, jak žáci Sri Chinmoye žijí a nezasahuje do hlubšího duchovního vysvětlení jejich víry.

Další knihou je The wisdom of Sri Chinmoy4), která je psána přímo duchovním učitelem. Kniha se snaží poskytnout jasné porozumění autorovy filosofie a učení Sri Chinmoye. Je rozdělená na kapitoly, ve kterých jsou popsány různé aspekty duchovního života formou dialogů. Lze v ní najít například otázky týkající se smrti: „Je smrt opravdu konec?“, „Existuje posmrtný život?“ nebo „Co je myšleno věčným životem?“, na které Sri Chinmoy čtenáři odpovídá. Kniha nabízí odpovědi nejen na duchovní otázky, ale obsahuje také meditační techniky a kapitolu věnovanou józe.

Kniha, která se zabývá meditací, je kniha Meditation: man-perfection in God-satisfaction 5). Dílo nabízí hlubší pohled na meditaci obecně, jak s ní začít, připravit se na ní a jak se koncentrovat. Vysvětluje, že meditace neznamená pouze sezení před svatyní, ale také četbu a uvědomění si textů. V knize lze také nalézt kapitolu věnovanou přímo meditaci Sri Chinmoye.

Druhou zkoumanou skupinou jsou čeští ateisté. Otázkou ateismu se zabývá kniha Vzestup a pád moderního ateismu. 6). Autor v textu udává definici ateismu a vysvětluje, co tento pojem přesně znamená. Dle autora toto slovo napovídá (ateismus – z řeckého „a“ – záporná předpona a „theos“ – bůh), že se jedná v širším smyslu o absenci víry v Boha nebo božstva. Překlad slova „ne-božství“ nebo spíše „bez-božství“ lze interpretovat jako stav bez náboženské víry, nebo přesvědčení o neexistenci Boha či bohů. V tomto pojetí ateismus zahrnuje i agnosticismus, skepticismus, pozitivismus, nihilismus (tedy původní označení pro ty, kteří odmítají křesťanství a popírají Boží zjevení) a další myšlenkové směry. Nemusí se ovšem jednat pouze o Boha. Rozhodující je přítomnost sakrálna, něčeho svatého, nadpřirozeného. Dále ve své publikaci popisuje také úlohu Boha v moderní společnosti. Informace jsou v knize doloženy historickými událostmi.

Ateismus

Podle přirozené definice je ateistou člověk, který nevěří v Boha. Ateisty tak mohou být lidé,kteří z nejrůznějších důvodů o možnosti existence Boha nikdy neslyšeli, lidé, kteří o možnosti existence Boha a o různých náboženstvích slyšeli, ale nepřikládají tomuto tématu velký význam či lidé, kteří jsou si jisti, že žádný Bůh neexistuje a popírají tím jeho existenci. 7)

Ateistů se v České republice podle sčítání lidu z roku 2011 nachází 3 604 095, což tvoří 34% populace 8). Česká republika se tak řadí mezi nejvíce ateistické země jak v Evropě, tak ve světě. 9)

Osobnost Sri Chinmoy

Tento životní styl pochází původně z Indie a má kořeny v hinduismu. Žáci tohoto učení se hlásí k integrální józe – tento pojem označuje v podstatě klasickou (tradiční) jógu a meditační techniky. Cílem této jógy je tak kromě zdravého a silného těla také pevná vůle, bdělý a hbitý rozum a srdce plné lásky a soucitu. 10). Součástí praxe je tak kromě jógy také meditace.

Duchovním učitelem je indicko-americký myslitel Sri Chinmoy, vlastním jménem Činmoj Kumar Ghoš. Sri Chinmoy se narodil 27. srpna 1931 na území dnešní Bangladéše. Po smrti obou rodičů se se svými sourozenci přestěhoval na jih Indie, kde se všichni stali stálými členy Sri Aurobinda, jež byl v té době významným centrem moderního duchovního vzdělávání a života. Život v ašrámu kladl velký důraz na hluboký duchovní rozvoj a společenský a fyzický aspekt života.11)

Sri Chinmoy pracoval jako osobní tajemník bengálského spisovatele Niloni Kanta Gupty a během překládání jeho tvorby do angličtiny získal široký přehled o indické a světové literatuře, filosofii a umělecké tvorbě. V 60. letech se odstěhoval do New Yorku a pracoval jako úředník na indickém konzulátu. Díky svému přístupu a rozhledu byl zván na různé přednášky týkající se jak vztahu západní a východní filosofie, tak také indické kultury a duchovnosti. V průběhu svého života se věnoval mnoha projektům a aktivitám, z nichž jsou některé dodržovány dodnes, jako například Světový běh harmonie. K přenášení myšlenek využíval také výtvarného umění, které nazýval Jharna-Kala, neboli Fontánové umění. V dnešní době zahrnuje dílo mnoho olejových, křídových a akrylových maleb, včetně meditativních kreseb ptáčků, kteří symbolizují nekonečnou svobodu lidské duše. Jako jeden z nejpřímějších nástrojů, jak se dotknout lidské duše, považoval meditativní hudbu. Složil velké množství písní v angličtině a bengálštině (asi 21 000) a napsal také velké množství poezie, esejů a divadelních her (asi 1 600 titulů). Za svou činnost byl v roce 2007 nominován rekordním počtem lidí (více než 700) na Nobelovu cenu míru. Zemřel 11. října 2007 ve věku 76 let v New Yorku. Dodnes se na počest gurua konají po celém světě koncerty meditační hudby, mírové běhy a výstavy jeho obrazů. 12)

Žáci Sri Chinmoye

Je velmi obtížné sehnat statistická data týkající se žáků Sri Chinmoye v České republice. Respondentka Barbora (32 let) se však velmi aktivně podílí na organizaci setkávání žáků, je ve spojení se všemi meditačními centry a má přehled o počtu „hledajících“, kteří v České republice jsou.

V České republice je přibližně 200 žáků Sri Chinmoye, kteří docházejí do jednoho ze 7 center, nacházejících se v Praze, Plzni, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Ostravě, Brně a Zlíně. Největší a neznámější je Sri Chinmoy Centre v Praze, kam dochází pravidelně 80 žáků. Druhé nejpočetnější město, co se týče „hledajících“ je Zlín s 60 členy, poté Brno s 25. V Plzni, Hradci Králové a v Ostravě lze nalézt 10 žáků, v Českých Budějovicích pak jen 5.

Pro veřejnost jsou pravidelně pořádány kurzy koncentračních a meditačních technik,koncerty duchovní hudby, humanitární projekty a sportovní, především běžecké akce.Tyto aktivity jsou v souladu s guruovým učením pořádány zdarma jako dobrovolná služba veřejnosti.

Duchovní stránka víry

Podstatou studentů Sri Chinmoye je šířit klid a mír jak na společenské, tak na individuální úrovni.

Společenskou úrovní této životní cesty je sloužit poselství míru a působit jako spojovací prvek mezi znešvářenými stranami v místech konfliktů. Proto se duchovní učitel celý život setkával s mnoha politicky významnými osobami a jezdil na místa, kde se projednávaly kontroverzní politické události. Mnohokrát působil svými veřejnými výstupy a dialogy s politiky a dalšími hodnostáři v těchto oblastech jako třetí strana, která svým charismatem a aurou dokázala uhasit kritické situace. 13)

„Mým nejvyšším cílem je, aby celý svět kráčel pospolu v míru a jednotě. Tak jako růže má mnoho okvětních lístků, které umocňují její krásu a vůni, zrovna tak i svět vykvete do jednotné rodiny lidstva.“ 14) (Sri Chinmoy)

Žáci Sri Chinmoye však mnohdy takové konexe nemají a většina nezasvěcuje svůj život šíření míru na politické sféře. Jejich přičiněním k budování světového míru je jejich osobní, individuální hledání cesty a touha po míru v sobě. Společenské změny lze totiž dosáhnout podle gurua pouze tak, že se bude šířit touha po vnitřním klidu a míru z jednotlivce na společnost.

Individuální úrovní tohoto učení je dosáhnout a žít ve stavu Nejvyššího vědomí. Toto vědomí je mnohdy žáky nazýváno Bohem, který však nemá žádnou hmatatelnou podobu (jako je tomu například u křesťanství s Bohem zobrazujícím se v lidské podobě). Jedná se spíše o abstraktní představu nejvyšší síly (supreme), ke které celé lidstvo a veškeré bytí směřuje a odkud pochází. Cílem cesty za dosažením individuálního míru je duše, která splyne s Nejvyšším vědomím. Tohoto stavu se dá dosáhnout pomocí lidské píle, ve které jedinec musí studovat odborné duchovní texty, meditovat a řídit se určitými pravidly. Duše prochází během své cesty k Bohu několika tisíci reinkarnacemi, během nichž se mění její fyzická podoba od přírodnin přes rostliny a zvířata do lidí. Tento duchovní vývoj probíhá v tomto pořadí a člověk je v něm vnímán jako fyzická schránka pro duši, která je natolik vyvinutá, aby se mohl cíleně věnovat dalšímu duchovnímu rozvoji a usilovat o další stupně cesty k Nejvyššímu vědomí. Duše se vyvíjí za předpokladu, že je plně připravena tento krok podstoupit. Duše Sri Chinmoye byla zde na Zemi, ve fyzickém těle naposledy, protože byla za jeho života již v tak vysokém stavu vědomí, že po své smrti dosáhla splynutí s Bohem. Sri Chinmoy byl díky své duchovní vyspělosti zde na Zemi avátarem (pro tento směr synonymum pro učitele, guru), který zde byl proto, aby své učení šířil a ukázal svým žákům správnou cestu. 15)

Duchovní aktivity

Osvobození z koloběhu reinkarnací, tedy dosažení Nejvyššího vědomí lze pouze pílí jedince a věnováním se duchovním záležitostem. Život však není utrpením, jak jej vidí některá další východní náboženství, ale je právě naplněn klidem a mírem díky víře, kterou Sri Chinmoyovi žáci mají. Studium duchovních textů, které patří do zásad lidí „na cestě“, jak si žáci říkají, však neberou jako povinnost, naopak jim studium pomáhá získávat hlubší poznání, hlouběji vidět tento svět a také díky němu dělají pokroky ve své duchovní cestě k Bohu. Tyto knihy napsal za svého života Sri Chinmoy a námětem nejsou jen duchovní záležitosti, ale spíše náhled na lidský život a jeho prožívání z různých pohledů. Mezi duchovními texty tak lze nalézt také jeho pohled na rodinné vztahy, lásku, děti, vzdělání, sport a mnoho dalších témat.

Každodenní aktivitou, kterou by měli „hledající“ vykonávat, je meditace. Tato činnost je vhodná pro nastolení duševní rovnováhy a vyrovnání se s každodenním stresem spojeným s prací a běžnými denními aktivitami. Meditace proměňují emoce, jako je strach, nejistota, špatná nálada a všechny ostatní negativní emoce na emoce opačné, které pak jedince prostoupí. Tento člověk má pak dobrou náladu, cítí se vyrovnaný, klidný a jistý si sám sebou. Dále pomáhá žákům šířit dobrou náladu a energii na jejich okolí. 16)

Meditace probíhá na místě, které připadá člověku bezpečné, klidné a kde se cítí příjemně. Pokud jedinec medituje doma, měl by tam mít vyhrazený koutek, ze kterého udělá čisté, posvátné místo. Při každodenní meditaci je lepší, pokud jedinec medituje sám. Pomáhá, pokud je očištěný sprchou nebo koupelí a má na sobě čisté, světlé oblečení. Nejvhodnější dobou pro meditaci je ráno a večer, kdy je atmosféra klidná a tichá. Meditaci je vhodné provozovat vsedě, s rovnou páteří a uvolněným tělem. Meditovat vleže není vhodné, jelikož je velmi jednoduché usnout nebo se dostat do vnitřní dřímoty. Při meditaci pomáhá zapálení vonné tyčinky a svíček, může být přítomna i květina. Květina je obrazem květiny, kterou má meditující v srdci, vonné tyčinky evokují pročištění či k němu inspirují a plameny, které při meditaci září, evokují vnitřní plamen, který stoupá výš a výš směrem k Nejvyššímu vědomí. 17)

Nejdůležitějším úkonem při meditaci je dýchání. „Hledající“ by se měl nadechovat a vydechovat co nejpomaleji a nejklidněji a představovat si, jak do těla při každém nádechu vstupuje nekonečný mír a síla z vesmíru, zatímco s výdechem tělo opouští veškerý neklid, strach, zármutek, utrpení a deprese. Při meditaci také může žák používat černobílou fotku Sri Chinmoye, na které je vyfocen ve stavu nejvyššího vědomí a může tak prostřednictvím této fotografie žákům pomoci, aby se na něj v tomto stavu napojili a sami tohoto stavu snáze dosáhli.

Hned po meditaci je velmi významná hudba, přičemž tyto dvě aktivity nemohou být odděleny, hudba meditaci doprovází. Jedná se o hudbu oduševnělou, která povzbuzuje a pozvedá vědomí. Jakmile jedinec tuto hudbu slyší nebo ji vytváří, okamžitě se dostává do vyšší říše vědomí. Proto žáci Sri Chinmoye při meditacích prozpěvují mantry, které působí podpůrně. Prezentují určité aspekty Boha a mají zvláštní vnitřní sílu.

Meditace a zpěv mohou být prováděny také kolektivně, a to především v meditačních centrech, které jsou rozmístěny po celém světě a slouží právě ke sdružování „hledajících“. Pokud se oduševnělá hudba zpívá kolektivně, má v sobě přidané hodnoty jako je jednota, oduševnělost, jistota, vděčnost, dokonalost a ty šíří mezi lidi, kteří jsou přítomní. Společné meditace probíhají odděleně, muži jsou na druhé straně místnosti než ženy, kvůli oddělení odlišné ženské a mužské energie. 18)

„Meditací v činu“ je nazývána služba druhým, protože v každé duši je božskost, i když jedinec nežije stejnými zásadami jako žáci Sri Chinmoye. Nesobeckou službou, jež žáci konají a která nemůže být konána pro osobní potěšení a vlastní dobro, ale pro dobro ostatních, slouží „hledající“ Bohu a zasvěcují mu svůj život. 19)

Poslední aktivitou, které by se lidé „na cestě“ měli každodenně věnovat, je sport. Protože jen pokud je tělo silné a fyzicky zdatné, může být silné také uvnitř a Sri Chinmoy učí své žáky přikládat tělu a duši stejnou váhu. Protože pokud je jedinec fyzicky zdatný, ale duševně slabý, nedosáhne míru mysli a nebude vnitřně šťastný a naopak, pokud bude jedinec duchovně vyspělý, ale jeho tělo nebude cvičit a hýbat se, zůstane neosvícené a stane se pro hledajícího překážkou. Pokud se nebude fyzické vědomí vyvíjet, zůstane od duše oddělené a jedinec nikdy nedosáhne dokonalosti a Boha.

„Tělo je jako chrám a duše či vnitřní skutečnost je jako oltář v tomto chrámu. Když v chrámu není oltář, nemůžeme chrám ocenit. Na druhou stranu, pokud chrám neudržujeme v dobrém stavu, jak se potom můžeme náležitě starat o oltář? 20) Pokud bude tělo v dobré kondici, bude mít jedinec větší inspiraci ráno vstát a jít meditovat, i když motivace k meditaci vychází zevnitř. Pokud však budou tělo sužovat nemoci či bolesti spojené s jeho špatným stavem, nebude se člověku chtít vstávat a meditovat a jeho bolesti ho budou odvádět od duševního soustředění. Je tedy nezbytné se o své tělo dobře starat, neboť je nástrojem pro dosažení dokonalosti a Boha. 21)

Materiální stránka víry

Žáci Sri Chinmoye se schází v duchovních centrech, jichž je po celém světě více než 370. Tvoří tak širokou „rodinu“ napříč různými národnostmi a jsou to lidi, kteří jsou spojeni bez ohledu to, že jejich kultury vycházejí z různých tradic a vyznání.

Centra mají snahu ukázat, že lze spojit duchovní hledání a moderní život do harmonickém souladu. V České republice se nachází nejvýznamnější centrum v Praze, které je aktivní od roku 1991. Schází se tam lidé inspirováni učením a životem Sri Chinmoye, pořádají meditační setkání, přednášky a kurzy meditace, běžecké závody, humanitární projekty, koncerty a také výstavy. Členové pražského Sri Chinmoy Centra jsou lidé všech věkových kategorií a povolání, kteří vidí smysl života v praktické duchovnosti, spojující hledání vnitřního míru a radosti s aktivním každodenním životem. Centra a jejich členové organizují akce jak pro své členy, tak pro veřejnost. Pro žáky, jak již bylo zmíněno, pořádají například společné meditace dvakrát týdně, tzv. Joy-Days - společná víkendová setkávání členů různých Sri Chinmoy Center nebo zájezdy s duchovní, kulturní a sportovní tématikou do zahraničí. Pro veřejnost se pak konají přednášky na téma meditace a duchovní život, praktické kurzy meditace, koncerty meditační hudby, divadelní hry a scénická čtení, výstavy meditativních obrazů Sri Chinmoye, pravidelné měsíční závody v běhu na 2 míle, ultra-vytrvalostní běhy na 6-12h a 24-48h. Centra také pořádají běhy World Harmony Run - nesoutěžní štafetový běh harmonie a v neposlední řadě humanitární projekty pro děti i dospělé z chudých nebo postižených oblastí po celém světě. 22)

Materiální stránka víry se projevuje v životě žáka zcela nevyhnutelně také ve vzezření (oblékání) či ve způsobu stravování. Jedním z požadavků na muže je chodit na společné meditace s krátkými vlasy, oholeni a v čistém bílém oblečení. Ženy si na meditace oblékají šaty zvané v Indii sárí. Konzumací masa vchází do člověka podle Sri Chinmoye agresivní zvířecí vědomí, nepokojný stav a dráždivé nervy, které mohou zasahovat do meditace. Ryby jsou ještě škodlivější, jelikož jsou lenivé, zahálčivé, nehybné, nečisté a nevědomé. 23)

Ovšem nejdůležitější a každodenní součástí života žáků je meditace, která je ústředním náboženským úkonem v tomto hnutí. Její výsledek není jen duchovní povznesení, ale považuje se i za silný léčebný prostředek, prostřednictvím kterého je možné vyléčit krevní tlak, problémy se srdcem, bolest a všechny choroby. Sri Chinmoy ji podrobně rozebírá ve svých knihách a dává žákům pokyny a pravidla, jak správně meditovat. Například doporučuje čas na meditování mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno, protože je to Brahma Muhurta, neboli Hodina Boha. V tomto čase medituje on sám a jeho žáci se na něj mohou v tuto dobu napojit.

Na začátku, v letech, kdy se žákův duchovní život formuje, musí dodržovat určitou přísnou disciplínu. Časně zrána musí pravidelně meditovat, ve stejnou hodinu, na stejném místě, místě chráněném před rušením vnějšího světa. Má-li štěstí, může meditovat na vycházející slunce. Z paprsků slunce do něj vstoupí dynamická energie, tvořivá síla, poselství naděje a osvobození. Předtím, než začne s meditací, se musí osprchovat, aby bylo jeho vnější tělo čisté. Při meditaci by měl být ve světlém oblečení, nejlépe bílém, jak již bylo zmíněno, jelikož je to barva čistoty. Ústřední bod běžné meditace představuje Sri Chinmoye černobílá fotografie ve stavu, které on sám nazývá pojmem ze sanskritu jako nirvikalpa samádhí. Meditace jsou často prokládány čtením a zpíváním některých ze Sri Chinmoyových 22 000 písní a manter. 24)

Dalším určujícím prvkem v životě žáka Sri Chinmoye je celibát, do něhož by měli postupně dospět dokonce i manželské dvojice. Další aktivitou, kterou „hledající“ mohou praktikovat, je čtení z ruky. Sri Chinmoy přikládá velký význam také snům a to zejména barvám v nich. 25)

Aktivity členů hnutí Sri Chinmoye

Služba OSN

Na pozvání generálního tajemníka U Thanta začal Sri Chinmoy na jaře roku 1970 vést Mírové meditace pro delegáty a pracovníky OSN v hlavní budově OSN v New Yorku. Při těchto vzácných okamžicích se dvakrát týdně scházeli delegáti a zaměstnanci OSN všech národností a kultur. Na počest nejvyšších duchovních ideálů OSN inicioval Sri Chinmoy řadu kulturních a sportovních událostí. Např. sérii programů, přednášek a koncertů na podporu míru a harmonického soužití, pořádaných často ve spolupráci se členskými státy a organizacemi podporujícími ideály a cíle OSN. Mírové meditace vedl na pozvání i v řadě dalších významných institucích, jak je sídlo UNESCO v Paříži, Kongres USA ve Washingtonu či australský Parlament v Canbeře. 26)

World Harmony Run

Dříve pod názvem Peace Run je tato sportovní aktivita nejdelším štafetovým během olympijského typu na světě. Je věnovaný ideálu světové harmonie, a byl založen Sri Chinmoyem roku 1987. Probíhá každé 2 roky a je slavnostně zahajován před budovou OSN v New Yorku. Hlavní myšlenkou a cílem je posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství a porozumění mezi lidmi a národy světa bez ohledu na politickou, kulturní nebo etnickou příslušnost. Na trati nesou běžci symbol harmonie – hořící pochodeň, kterou si předávají z ruky do ruky lidé, se kterými se běžci cestou setkávají. 27)

Mírové květy Sri Chinmoye

Mezinárodní program založený Sri Chinmoyem roku 1989 spojuje přes 1100 významných míst a 152 států celého světa včetně České republiky. Cílem je šířit ve světě vzájemné porozumění a povzbuzovat zodpovědnost za rozkvět míru v srdci každého jeho obyvatele. Místo vyznamenané Mírovým květem je označeno čestnou pamětní plaketou. Mezi mírové květy patří nejen země a města (například Oslo, Kanada, Edinburgh, Fidži, …), ale také přírodní divy (například Viktoriiny vodopády, Niagarské vodopády, …) nebo lidské výtvory (Sydney Opera House, mezinárodní letiště v Ženevě, Praze či Kapském městě, …). V České republice patří mezi Mírové květy například města Vysoké Mýto, Český Krumlov, Stříbro, Růžový palouček u Litomyšli a mnoho dalších. 28)

Humanitární služba Oneness-Heart-Tears and Smiles

Služba, jejíž překlad znamená Slzy a úsměvy srdce jednoty, vznikla roku 1990. Přesněji se jedná o sdružení dobrovolníků z 27 zemí, kteří věnují svůj volný čas organizování humanitární pomoci pro lidi v nouzi po celém světě. Členové Sri Chinmoy center organizují zásilky léků, zdravotnického materiálu, potravin, ošacení a dalších potřebných věcí do zemí postižených živelnými pohromami, chudobou a epidemiemi. Jedním z nejvýznamnějších programů OHTS je projekt Kids to Kids. Umožňuje dětem z rozvinutých zemí po celém světě podpořit a povzbudit své vrstevníky v chudých nebo živelnou katastrofou postižených oblastech. Posílají jim vlastnoručně vyráběné dárkové balíčky či kresby. Česká pobočka se podílela na projektech zaměřených na zmírnění následků katastrofy způsobené vlnou tsunami na Srí Lance a v Indonésii, zemětřesením v Pákistánu a dárky posílá také do Jihoafrické republiky a dalších zemí. 29)

Vlastní práce

Pro přehlednost práce je zachována struktura textu, tedy jeho rozdělení na duchovní a materiální prožitky víry, přestože se jednotlivé oblasti velmi významně prolínají.

Duchovní stránka

Jedním z úkonů, kterými žáci získávají životní jistotu, zahánějí stres a třídí si tak myšlenky, je meditace. Meditace jim pomáhá překonat stres a shon v dnešní době. Trochu se zastavit, uklidnit se a zklidnit mysl, aby si od neustálého shonu moderní společnosti odpočinuli.

„Když medituji, soustředím se na svůj dech, uklidním se, abych nebyla neustále v tom stejném koloběhu přemýšlení.“ (Veronika, 43 let)

„Při meditaci pociťuji něco hlubšího, zklidním svou mysl, pociťuji klid a mír.“ (Barbora, 32 let)

Podle respondentek je meditace velmi obtížná a člověk jí musí cvičit, nejlépe pravidelně. Nejtěžší na meditaci je oprostit se od všech myšlenek. Díky kurzům, který však navštívily, se tuto metodu naučily ovládat a teď již není nic těžkého v tomto stavu na nic nemyslet. Hlavou se honí lidem všemožné myšlenky, co musí udělat, na co zapomněli, jaké mají povinnosti a mnoho dalších, které víří stále dokola. Právě utišení těchto myšlenek a naprosté soustředění se vyžaduje trénink.

„ Ze začátku to bylo těžký, utišit své myšlenky, snažila jsem se, ale neměla jsem extra žádné výsledky. Naučila jsem se to až v centru a cvikem jsem se dostala do fáze, kdy už se do vyššího stavu dostanu snadno.“ (Barbora, 32 let)

„Společná meditace mi hodně pomohla, funguje daleko líp než o samotě, je to ohromná pomoc, když se všichni snaží o stejnou věc, vždycky je v tom větší síla.“ (Veronika, 43 let)

V centrech, kde žáci společně meditují, se scházejí zhruba dvakrát do týdne. Meditace probíhá buď potichu, nebo na hudbu, zpívají se mantry, nebo se žáci dívají na videa o Sri Chinmoyovi. (Jelikož zemřel guru v roce 2007, snaží se ho nyní alespoň připomínat. Snaží se dívat na věci, které se udály, jelikož je to pro ně velmi inspirující.) Nemeditují ale jen v centrech, ale také doma. Před meditací se umyjí a na meditaci si oblékají předepsané oblečení - muži bílé oblečení a ženy sárí.

„Chodím na meditace jednou týdně, ve čtvrtek a pak medituju každý den doma. Před velkou meditací v Plzni se obvykle osprchujeme, připravíme prašád (občerstvení po meditaci), oblečeme se do sárí a kluci do bílého oblečení. Když domeditujeme, s úctou poděkujeme za prašád, který je očištěn meditací. Společně pak řešíme budoucí akce. Když medituji doma, tak si alespoň umeju ruce a obličej.“ (Veronika, 43 let)

Nejen meditace je pro žáky Sri Chinmoye důležitá. Pro respondentky je další ústřední stránkou této víry to, že mají svého duchovního učitele, někoho, kdo má vyšší duchovní kapacity. Pro ně znamená představitele Boha na Zemi, nejvyšší vědomí, to nejdokonalejší, co může existovat, ztělesnění duchovní energie.

Z pohledu respondentek je filozofie Sri Chinmoye moderní forma vyznání náboženství, ba co víc, překračuje náboženství, tvrdí, že je to spíše o duchovnosti. Člověk si váží dobrých kvalit, základních věcí. Z osoby Sri Chinmoye vždy šla dobrota a vše co dělal, bylo pro jeho žáky velmi inspirující. Respondentky velmi zdůrazňují potřebu mít vlastního vůdce, učitele, „trenéra“, který své žáky vede správnou cestou. Je-li žák v přítomnosti Sri Chinmoye, může prý doslova cítit, jak vyzařuje klid a mír. A šíření klidu a míru je podstatou tohoto učení:

„Je to zážitek, ne slovo, ne představa, ale opravdu ten klid a mír cítíte. Když jsme byli se Sri Chinmoyem, tak to bylo vážně cítit. Že cokoliv říká, a i když nic neříká, tak ten prostor zaplní klid a mír a to je krásný. A to jsou ty zážitky, který člověka přesvědčí. I na tom kurzu tenkrát mě přesvědčil můj vlastní zážitek, něco, co jsem do té doby nebyla schopná sama prožít. A je to napojený na tu sílu meditace, toho učitele. Je to zážitek a prožitek a najednou to pocítíte. A když to pocítíte, je to to, co vás mění. Dokáže vám to, že to není teorie, člověk ví, že je to reálný, že to existuje.“ (Barbora, 32 let)

Karolína, která nevyznává žádné náboženství a meditace vůbec nepraktikuje, se odreagovává spíše běžnými věcmi, které jedinci nabízejí odpočinek.

„Když si chci odpočinout nebo ze sebe dostat stres, tak si pustim nějakou komedii, u který nemusim moc přemýšlet. Pokud se cítím opravdu hodně ve stresu, jdu se projít, zaběhat nebo si pustim svou oblíbenou hudbu a jen tak si lehnu a zavřu oči.“ (Karolína, 23 let)

Materiální stránka

Stravovací návyky

Zásadním rozdílem mezi žáky Sri Chinmoye a většinou ateistů je jejich stravování. „Hledající“ totiž nekonzumují žádné návykové látky včetně alkoholu a nejedí maso.

„Pro mě v tomhle ohledu nenastal žádný rozdíl, maminka byla vegetariánkou už když jsem byla malá, takže pro mě už dřív nebylo obvyklý jíst maso, jelikož ho nevařila.“ (Barbora, 32 let)

Pro druhou respondentku, která má děti, je to složitější. Pro svou rodinu vaří maso, sama ho ale nejí. Sama říká, že jí tento způsob stravování zlepšil zdravotní stav a díky tomu, že přestala pít alkohol, už netrpí na migrény. „Maso vařím pro děti, ale sama ho nejím. Občas si dam třeba kuřecí vývar, což by asi taky nemělo být, ale je to nejmenší zlo, takže ten si občas dám. To, co mi teda trošku vadilo, byly ryby. Od té doby jsem je neměla. Jinak díky tomu, že nejím maso, mám lepší zažívání a díky tomu, že nepiju, mě opustily migrény.“ (Veronika, 43 let)

Podobné je to s alkoholem. Respondentky se alkoholu vzdávaly postupně. Uvědomovaly si, že alkoholem si kazí svou snahu o čistotu a vyrovnanost duše. Meditace jim pomáhá dostat se do harmonie a alkohol jim tuto harmonii kazí. Přináší do člověka neklid a negativní energii. Problém může nastat v případě oslav nebo svátků. Kvůli nátlaku okolních přátel se tak ve výjimečných případech může stát, že si několik málo loků alkoholu dají. „Ve chvíli, kdy začnete chtít víc sami sebe vnímat, tak ty věci, jako je kouření, alkohol, tak to přináší do člověka neklid. Je to agresivní energie. Je to logické, když se člověk napije víc, tak je mu zle, to je přirozená věc, když člověk kouří, tak mu to zdravotně nepomáhá. Takže přirozeně i ta vnitřní duchovní rovina nebude jiná, tam zase znovu to naše fyzické tělo velmi dobře reflektuje, ty věci, jak jsou. Je to ukazatel toho, jestli ta věc je dobrá, nebo není.“ (Barbora, 32 let)

„Víte, co je největší problém? Oslavy, narozeniny. Lidi se mě ptají - ty si se mnou neťukneš? Nebo když jdu mezi kamarády, tak se diví, že nepiju. Řeším to tedy tak, abych se necítila nepříjemně, že si dám jednou za čas hodně slabý vinný střik.“ (Veronika, 43 let)

Respondentky nevidí v alkoholu ani pojídání masa nic, co by jim mohlo prospět, vzdaly se těchto požitků celkem rychle a moc jim nechybí.

Barbora (32 let) o alkoholu říká: „Já jsem si říkala, že to za to opravdu nestojí, není to cesta, není to to, co mi něco přináší. Ta meditace mi opravdu pomáhá, a potom tyhle věci, který dělá člověk ze zvyku i ze společenských důvodů, tak člověk zjistí, že mu nic nepřináší a naopak, že vás to vysaje a odhodí. To nemá smysl, člověk se snaží žít konstruktivně a dělat to, co ho posiluje a ne to, co ho ničí. Tak jsem si řekla: To zkrátka nic nepřináší.“

Třetí respondentka, která je zástupkyní většinové společnosti konzumuje jak maso, tak alkohol. Nevidí nic, co by jí v tom bránilo. „Jím v podstatě vše. Je pravda, že se snažím stravovat zdravě, ale dobré maso je běžnou součástí mého jídelníčku. Ráda si dám také dobré víno a v létě třeba i studené pivo.“ (Karolína, 23 let)

Rodinný život, partnerství

Dalším velmi zajímavým tématem je pojetí rodinného života a partnerství u lidí Na Cestě. Otázka rodiny či dětí je jistě citlivější téma, proto bylo překvapující, jak otevřeně a rozhodně o tomto tématu Barbora (32 let) hovořila. Sama zastává názor, že děti v jejím životě být nemají. Jednak proto, že má od mládí, jak sama řekla, „hrůzu z porodu“, jednak proto, že by ji určitým způsobem omezovaly v jejím pojetí života. Vidí ve společnosti zažitý stereotyp: Žena dostuduje, vdá se a porodí děti. Pro tuto situaci použila naše respondentka s úsměvem a s troškou nadsázky termín „nucené zlo“. Vzhledem k těmto důvodům tak pro ní tato skutečnost nepředstavuje žádnou překážku. S rodinou by se nemohla věnovat meditaci, celý její život by byl jiný a nechtěla by to tak. Podle ní nemusí být člověk šťastný jen s rodinou, naplňuje ji něco jiného.

„Já jsem si dřív neuvědomovala, že člověk může žít i jinak. Že je to na vás, jak se rozhodnete. Já opravdu nemám vůbec tu potřebu. Naopak, pro mě by to byla katastrofa. Já jsem vděčná za to, že se to nestalo, že to tak asi nemá být, jsem ráda, že jsem nikdy nenarazila na někoho, s kým bych tu rodinu takhle brzo založila, bylo by to pro mě těžký a jsem fakt šťastná, že jí nemám. Chápu, že většina lidí to má jinak. A rozumím tomu. A respektuju to. Ale já jsem šťastná, že… asi to tak mělo být, proto mi do toho života přišla i ta meditace.“ (Barbora, 32 let)

Veronika vnímá svůj život tak, že se v něm má něčemu naučit, má jí něco přinést. „Díky dětem a domácím povinnostem nemám čas setkávat se s ostatními, nemůžu s nimi jezdit na Joy- Days, i třeba lákavé zahraniční akce mi tak unikají. Jinak věřím, že třeba v příštím životě budu požehnaná a narodím se například do věřící rodiny. Třeba nebudu žákem Sri Chinmoye, ale budu možná křesťanka, kteří normálně můžou mít rodiny. Jinak věřím, že jsem se v tomhle životě měla něco naučit, něco, co mě naučí děti, které mám.“ (Veronika, 43 let)

Naopak respondentka Karolína by v budoucnu ráda měla děti a rodinu. Založení rodiny je pro ní naprosto přirozený krok. „Jednou chci mít děti, sice ne takhle brzo, ale doufám, že jednoho dne to přijde. Myslím si, že jsou jedním ze smyslů života.“ (Karolína, 23 let)

Slavení svátků

V prožívání svátků nebyl shledán žádný významný rozdíl. Nejvíce se respondentky zmiňovaly o Vánocích. Všechny tráví se svými rodinami Štědrý den, jinak se ve vánoční čas vyskytují v kruhu svých přátel. Všechny dodržují klasické tradice, až na již výše zmíněné rozdíly ve stravování. Životní filozofie Sri Chinmoye tedy respondentkám nebrání v prožívání tradičních svátků vycházejících z křesťanské tradice po boku svých blízkých.

„Normálně budeme mít jako každý rok pro manžela a tchýni kapra, pro mě tofu a pro děti kuřecí řízky. Polévku naštěstí máme hrachovou“ (Veronika, 43 let)

„O Vánocích se sejdeme celá rodina. Táta dopoledne nazdobí stromeček a s mamkou připravujeme štědrovečerní večeři – máme polévku, kapra i řízky s bramborovým salátem. Ségra prostírá stůl. Po večeři si rozbalíme dárky a na první a druhý svátek jedeme na návštěvu k příbuzným.“ (Karolína, 23 let)

Velikonoce a jejich prožívání se liší spíše než přístupem k životu podle bydliště, tedy zda žije respondentka ve městě či na vesnici. Barbora, která žije v Praze, Velikonoce spíše neslaví, pouze se ráda podívá na pohádky, které tento čas doprovází. Veronika s Barborou, které bydlí na vesnici, prožívají Velikonoce tradičním způsobem, který se na vesnicích ještě obvykle dodržuje.

Veronika (43 let): „Normálně o Velikonocích přijede široká rodina, syn chodí koledovat, manžel projde s pomlázkou sousedy a my s dcerou čekáme na koledníky a rozdáváme ručně malovaná vajíčka. Je to hlavně kvůli tomu, že bydlíme na vesnici, kde se tyhle tradice drží.“

Karolína (23 let): „Během Velikonoc barvíme vajíčka a různě je pak ještě zdobíme. Taky nás vždy ráno všechny táta vyšlehá pomlázkou, kterou s dědou upletli.“

Žačky Sri Chinmoye ještě oslavují každoročně Sri Chinmoyovy narozeniny, které připadají na 27. srpna. Žáci si tím připomínají svého duchovního učitele a navštěvují místa, kde guru působil.

„Taky se slaví Guruovy narozeniny, 27. Srpna tím, že letí do Ameriky, tam kde guru žil. Anebo taky ostatní jezdí v zimě, protože jí guru neměl rád, někam na jih. Do Řecka, Itálie, teď letí do Egypta.“ (Veronika, 43 let)

Závěr

Tvorba semestrální práce je přínosem z hlediska shrnutí každodenních duchovních i materiálních prožitků žáků Sri Chinmoye, o kterých není česká společnost příliš obeznámena. Nejhodnotnější je praktická část práce složená z rozhovorů a popisu vnímání rozdílnosti životů lidí, kteří zasvětili svůj život tomuto mírovému hnutí a lidí, jež nevyznávají žádné náboženství. Obě žákyně Sri Chinmoye popsaly nejen motivy, které je vedly k obratu k duchovnu, ale také, jak prožívají svůj typický den a svátky, které jsou v České republice založeny na křesťanské tradici.

Největšími zjištěnými rozdílnostmi v duchovním prožívání byly způsoby, jak se vyrovnat s každodenním stresem a způsoby relaxace. U obou respondentek převažovala meditace spojená s hudbou, mnohdy prováděná ve společných prostorách, zatímco u dotazované, jež nevyznává víru, převažovala pouze hudba. Hudba a sport byly prvky relaxace, které zmínily všechny naše respondentky a jedná se tedy o prvky, které tyto dva odlišné životní směry spojují.

Další významnou věcí, jež je spojena s duchovním vývojem, je guruovo doporučení nemít děti, jelikož odvádí jedince od duchovní stránky. V tomto ohledu byly představeny tři velmi rozdílné odpovědi. Barbora, jakožto bezdětná mladá žena po dětech vůbec netouží, rodinný život by ji nenaplňoval a raději upřednostňuje meditaci a „rodinu“, kterou jí dává víra. Veronika naopak již děti má a je přesvědčená o tom, že jí byly děti souzeny, na rozdíl od vyššího duchovního rozvoje, na který třeba ještě není připravena. Karolína, žena hlásící se k ateismu, sdílí názor většiny mladých žen, tedy že chce dostudovat a v budoucnu založit vlastní rodinu.

V oblasti materiální stránky jsou největší rozdíly mezi respondentkami ve stravovacích návycích. Žačky Sri Chinmoye mají určitá pravidla, která je třeba dodržovat, aby dosáhly vyššího duchovního rozvoje. Barbora tuto stravu dodržuje velmi striktně, zatímco pro Veroniku, která má rodinu s odlišnými stravovacími návyky, je to složitější a musí hledat kompromisy. Největšimi oříšky jsou pro ni rodinné a společenské návyky.

Celkově jsou životy všech našich respondentek velmi odlišné. Víra Báře a Veronice přináší nový pohled na svět, přináší jim zklidnění mysli či nové přátele. Nelze však tvrdit, že by byla o tyto prožitky Karolína ochuzená, pouze je nachází v jiných aktivitách. Výběr víry byla osobní volba respondentek a jsou tak v současné době spokojené. Stejně tak ale i Karolína vede dle jejích slov spokojený život.

Seznam literatury

Co je to ateismus [online]. i-Ateismus.cz[cit. 2017-01-11]. Dostupné z: http://www.i-ateismus.cz/2011/01/co-je-to-ateismus/

Česká republika je nejvíce ateistickou zemí v Evropě, v celosvětovém srovnání ji překonaly jen Čína a Japonsko [online]. Gnosis9.net [cit. 2017-01-11]. Dostupné z: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2015040002

ČSÚ. Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001 a 2011 [online]. ČSÚ: Ústřední orgán státní správy ČR [cit. 2017-01-11]. Dostupné v pdf: https://www.czso.cz

CHINMOY, Sri. Meditation: man-perfection in God-satisfaction. [Jamaica, N.Y.: Agni Press, 1978. ISBN 08-849-7444-8.

CHINMOY. Sport a meditace: vnitřní dimenze sportu. Zlín: Madal Bal, 2013. ISBN 978-80-86581-74-3.

CHINMOY, Sri. The wisdom of Sri Chinmoy. 1st. ed. San Diego, Calif.: Blue Dove Press, 2000. ISBN 1884997236.

Dieta a Půst [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra

Dosažení od roku 1994 [online]. SRICHINMOY.ORG. [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Humanitární služba. Mega Zine 3 [online]. 2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/30

Integrální jóga - umění být šťastný. Rezonance [online]. Duchovní škola Rezonance, 2016 [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: http://www.jogin.cz/integralni-joga-umeni-byt-stastny/

Jak začít s meditací [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra

KOŘÍNEK, M. 2003. Šrí Činmoj – kult osobnosti. In: Rozmer, Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu, roč. VI, 2003, č. 4, str. 6 – 7

MAJEROVÁ, V.,MAJER, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 80-123-0507-X.

Mírové květy Sri Chinmoye. Mega Zine 3 [online]. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/28

Nakladatelství Madal Bal: Sri Chinmoy [online]. Praha: Madal Bal [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://knihy.madalbal.cz/autor

NOVOTNÝ, T.: Sri Chinmoy, Společnost pro studiu sekt a nových náboženských hnutí. Okultismus a věda. Nakladatelství Stanislav Libovický. Praha 1994. ISBN80-901672-0-9.

SEBERA, M: Vybrané kapitoly z metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5963-4.

Služba Organizaci spojených národů. Mega Zine 3 [online]. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/14

Sri Chinmoy: Bůh a lidstvo [online]. SRICHINMOY.ORG.[cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Sri Chinmoy Centra [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra

Sri Chinmoy Centre: Umění harmonie [online]. Sri Chinmoy Centre, 2016 [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org

Sri Chinmoy: Dosažení od roku 1994 [online].SRICHINMOY.ORG. [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Duchovnost - Meditace v činu [online]. SRICHINMOY.ORG. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Hudba a meditace [online].SRICHINMOY.ORG. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Jak začít s meditací SRICHINMOY.ORG. [online]. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Meditace v činu: Služba druhým [online]. SRICHINMOY.ORG. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Sri Chinmoy: Příprava na meditaci [online]. SRICHINMOY.ORG. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org

Základní informace. World Harmony Run 2016 [online]. [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.worldharmonyrun.org
Počet shlédnutí: 31

1)
SEBERA, M: Vybrané kapitoly z metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5963-4.
2)
MAJEROVÁ, V., MAJER E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 80-123-0507-X.
3)
NOVOTNÝ, T. Sri Chinmoy, Společnost pro studium sekt a nových náboženských hnutí. Okultismus a věda. Nakladatelství Stanislav Libovický, Praha 1994, ISBN80-901672-0-9.
4)
CHINMOY, Sri. The wisdom of Sri Chinmoy. 1st. ed. San Diego, Calif.: Blue Dove Press, 2000. ISBN 1884997236.
5)
CHINMOY, Sri. Meditation: man-perfection in God-satisfaction. [Jamaica, N.Y.: Agni Press, 1978. ISBN 08-849-7444-8.
6)
JANDOUREK, J. Vzestup a pád moderního ateismu. Havlíčkův Brod: Grada, 2010, s. 12. ISBN 978-80-247-2981-7
7)
Co je to ateismus [online]. i-Ateismus.cz [cit. 2017-01-11]. Dostupné z: http://www.i-ateismus.cz/2011/01/co-je-to-ateismus/
8)
ČSÚ. Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001 a 2011 [online]. ČSÚ: Ústřední orgán státní správy ČR [cit. 2017-01-11]. Dostupné v pdf: https://www.czso.cz
9)
Česká republika je nejvíce ateistickou zemí v Evropě, v celosvětovém srovnání ji překonaly jen Čína a Japonsko [online]. Gnosis9.net [cit. 2017-01-11]. Dostupné z: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2015040002
10)
Integrální jóga - umění být šťastný [online]. Rezonance. Duchovní škola Rezonance, 2016 [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: http://www.jogin.cz/integralni-joga-umeni-byt-stastny/
11)
Dosažení od roku 1994 [online]. SRICHINMOY.ORG. [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
12)
Sri Chinmoy [online]. Nakladatelství Madal Bal. Praha: Madal Bal [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://knihy.madalbal.cz/autor
13)
Otázky a odpovědi - Meditace v činu [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
14)
Umění harmonie [online]. Sri Chinmoy Centre. Sri Chinmoy Centre, 2016 [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org
15)
Bůh a lidstvo [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
16)
Jak začít s meditací [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
17)
Příprava na meditaci [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
18)
Hudba a meditace [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
19)
Meditace v činu: Služba druhým [online]. [cit. 2017-01-03]. SRICHINMOY.ORG. Dostupné z: https://www.srichinmoy.org
20) , 21)
CHINMOY. Sport a meditace: vnitřní dimenze sportu. Zlín: Madal Bal, 2013. ISBN 978-80-86581-74-3.
22)
Sri Chinmoy Centra [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra
23)
Dieta a Půst [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra
24)
Jak začít s meditací [online]. SRICHINMOY.ORG [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://cz.srichinmoycentre.org/sri_chinmoy_centra
25)
KOŘÍNEK, M. Šrí Činmoj – kult osobnosti. In: Rozmer, Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu, roč. VI, 2003, č. 4, str. 6 – 7
26)
Služba Organizaci spojených národů [online]. Mega Zine 3. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/14
27)
Základní informace [online]. World Harmony Run 2016. [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.worldharmonyrun.org/czechrepublic/info.html
28)
Mírové květy Sri Chinmoye [online]. Mega Zine 3. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/28
29)
Humanitární služba [online]. Mega Zine 3. 2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: http://www.srichinmoy.cz/@FlipBlueBook/index.html#/30
zs2016/jsem_vyznavacem_hnuti_sri_chinmoye._jak_a_cim_se_lisim_od_ostatnich.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1