obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:antropologie-referaty_ls_2015

Výsledky:

Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti

 • Vývoj člověka – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření
 • Fyzická antropologie – její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce:
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • Franz Boas
  • Ruth Benedictová
  • Margaret Meadová
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
  • Claude Lévi-Strauss
 • Lingvistická antropologie – (možné téma: bilingvismus a bilingvní rodina)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)

Více studentů si může vybrat stejné (podobné) téma. Musí ho ovšem pojmout trochu jinak (př.: urbánní antropologie – jedna skupinka popíše fenomén sídlišť a druhá život v satelitu).

Hodnocení

1. kritérium: Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné

b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu

c) Čitelnost (vhodně zvolené pozadí a barva písma)

d) Využití časového limitu

2. kritérium: Odborná úroveň

a) Držení se tématu,

b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

3. kritérium: Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout

b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)

c) Mluvit spisovně, srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

4. kritérium: Uvedení zdrojů

a) Uvedení zdrojů a jejich správná citace

Body od 0 do 10 (0 = špatné, 10 = nejlepší)

Rozpis referátů

9. 2. 2015 úvodní seminář
16. 2. 2015Bouzková,Mikešková (Vývoj člověka – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření)Bouzková - 70 bodů, Mikešková - 70 bodů Svobodová - (Bronislaw Malinowski) Svobodová - 64 bodů
23. 2. 2015Čechová, Nová - Metody antropologického výzkumuČechová - 64 bodů, Nová - 64 bodů Mertová (historická antropologie) Mertová - 74 bodů
2. 3. 2015Khakimova, Sycheva – Fyzická antropologie Khakimova - 71 bodů, Sycheva - 71 bodů Novotná M.- Ruth Benedictová Novotná - 63 bodů
9 . 3. 2015Klementová – Historická antropologie Klementová - 67 bodů Kolínová, Černá - Claude Lévi-Strauss Kolínová - 72 bodů, Černá - 72 bodů
16. 3. 2015Grits, Zaytseva – metody antropologie Grits - 58 bodů, Zaytseva - 58 bodů Toncarová – Garbologie Toncarová - 78 bodů
23. 3. 2015Matejkova, Kupkova – Margaret Mead Matějková - 76 bodů, Kupková 76 bodů Goryaynova – autor Charles Darwin Goryanova 60 bodů
30. 3. 2015Hanousek, Bareš- urbánní antropologie Hanousek - 77 bodů, Bareš - 77 bodů Broukalová – antropologie smrti a stáří Broukalová - 76 bodů
6. 4. 2015 Velikonoční pondělí
20. 4. 2015Belzová, Pochobradská - E. B. Tylor Belzová - 73 bodů, Pochodbradská - 73 bodů Matoušková Lenka - AD Matoušková Lenka - 77 bodů
20. 4. 2015Uhrová – Lingvistická antropologie Uhrová - 70 bodů Matoušková Michaela – Antropologie dětství Matoušková Michaela - 75 bodů
27. 4. 2015Šenkýřová,Nikolov- Historická antropologie Šenkýřová - 75 bodů, Nikolov - 77 bodů Dittrich - antropologie člověka v dnešním světě Dittrich - 60 bodů

referaty.xlsx

Témata prací dokumentujících vaši aktivitu

Rozsah práce: 3 a více stran textu podle doby absence

Termín odevzdání - do 30. 4. 2015.

Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Referáty MUSÍ mít strukturu odborného textu. Blíže ke struktuře odborného textu na DOPORUČENÍ K PSANÍ TEXTU

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). První odkaz (Jan Novák) slouží jako vzor. Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

 • Koncept přirozeného mravního zákona
 • Kulturní relativismus
 • Kulturní determinismus
 • Biologický determinismus
 • Rasové teorie
 • Nové směry v kulturní a sociální antropologii
 • Význam fyzické antropologie pro kulturní a sociální antropologii
 • Rodina a manželství jako formální a neformální instituce Vera Sycheva
 • Význam funkcionalistické antropologie v současnosti
 • Význam difuzionistické antropologie v současnosti
 • Studium příbuzenství a rodiny jako součást antropologického bádání
 • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku
 • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve středověku * <del>Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách
 • Lingvistická antropologie
 • Urbánní antropologie
 • Historická antropologie

Seznam studentů

Všichni se, prosím, podívejte na citace – zatím je nikdo neměl v pořádku. Nechť jsou podle normy (včetně kurzívy) a ať jednoznačně oddělují převzatý text od vašich vlastních myšlenek.
Při opravování vašich prací si je zkuste ještě znovu přečíst a zkuste si třeba představit, že by je četl třeba někdo, kdo hodnotí kvalitu vysokých škol. Pokud si odpovíte, že se za tuto práci nemusíte stydět, je to OK. Pokud tomu tak není, tak ji vylepšete (některé práce totiž moc jako vysokoškolské nevypadaly).
Opravené práce odevzdávejte do 16. června 2015 zapsáním do seznamu. Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace, samostatná kapitola "SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ" (kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. "SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ"? (a naopak?)
 • Máte všechny citace podle normy (včetně kurzívy)?

  1. Klára Uhrová Rasové teorie HOTOVO 1)
  2. Anastasia Grits - Kulturní relativismushotovo 6)
  3. Hana Pochobradská - Koncept přirozeného mravního zákona HOTOVO7)
  4. Ondřej Bareš - Urbánní antropologie HOTOVO 9)
  5. Sára Svobodová Kulturní determinismus HOTOVO 10)
  6. Matějková Kamila - Biologický determinismus2 15)
  7. Belzová Aneta - Lingvistická antropologie - HOTOVO16)
  8. Lenka Matoušková - Historická antropologie - HOTOVO 17)
 • Opravené práce (do 16. června):

  Protože nemohu Vaše práce opravovat stále dokola, berte, prosím, tuto opravu jako poslední.

  1. Hana Pochobradská Koncept přirozeného mravního zákonaUŽ NEVÍM, JAK TO NAPSAT, ŽE CITACE MUSÍ BÝT PODLE NORMY VČETNĚ KURZÍVY, opraveno OK 17. 6. 2015
  2. Belzová Aneta - Lingvistická antropologie OBÁVÁM SE, ŽE JSTE NEČETLA ZELENÝ TEXT VÝŠE, opraveno OK 17. 6. 2015
  3. Alina Zaytseva -Význam funkcionalistické antropologie v současnosti OBÁVÁM SE, ŽE JSTE NEČETLA ZELENÝ TEXT VÝŠE,opraveno OK 17. 6. 2015
  4. Klára Uhrová - Rasové teorie OBÁVÁM SE, ŽE JSTE NEČETLA ZELENÝ TEXT VÝŠE, opraveno OK 17. 6. 2015
  5. Novotná Martina - Práce je opravená v horním původním odkaze Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách Máte všechny citace podle normy (včetně kurzívy)? NE
  6. Kupková Eliška - Práce je opravená podle pokynů Studium příbuzenství a rodiny jako součást antropologického bádání 2 Má práce všechny formální náležitosti? – samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ (kde jsou ty zdroje seřazené abecedně) NE
  7. Čechová Veronika - Nové směry v kulturní a sociální antropologii OK 17. 6. 2015 ALE!!!:19)
  8. Broukalová Ludmila Koncept přirozeného mravního zákona 2 Máte všechny citace podle normy (včetně kurzívy)? NE
  9. Jitka Černá -biologicky_determinismus-_hotovo práce je opravena dle pokynů NENÍ. Práce nemá ani nadpis. Máte všechny citace podle normy (včetně kurzívy)? NE Tím, že dáte všechny průběžné citace do kurzívy, tak to není podle normy. Tím, že v seznamu citací nedáte do kurzívy nic, tak to také není podle normy.
  10. Lenka Matoušková - Historická antropologie Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?) NE Máte všechny citace podle normy (včetně kurzívy)? NE
  11. Bareš Ondřej - Neodevzdaná oprava
  12. Bouzková Jana - Neodevzdaná oprava
  13. Dittrich Jan - Neodevzdáno nic
  14. Matějková Kamila - Neodevzdaná oprava
  15. Mertová Kristýna - Neodevzdaná oprava
  16. Mikešková Kateřina - Neodevzdaná oprava
  17. Spilková Tereza - Neodevzdáno nic
  18. Syrova Natalya - Neodevzdáno nic

  —-

  Počet shlédnutí: 6

  1)
  Upravte citace, aby byly podle normy (včetně kurzívy). V textu se pokuste omezit heslovitost – píšete o tom, co je rasa, a najednou je kapitola Arthur de Gobineau. Zlidštěte to, ať je radost to číst.
  2)
  Opravte si překlepy a hlavně citace, aby byly podle normy (včetně kurzívy).
  3)
  Práce není špatná, jen se pokuste odstranit přílišnou heslovitost a opravte citace, aby byly podle normy (včetně kurzívy). Napište do práce nadpis, opravte překlepy.
  4)
  Citace!!! Musí být jednoznačně uvedeno, co jsou Vaše myšlenky a co jste převzala. Citace musí být podle normy (včetně kurzívy).
  5)
  Seznam literatury - podle normy (včetně kurzívy), opravte drobné překlepy a typografické chyby - například před čárkou se nepíše mezera… Jinak práce není špatná.
  6)
  Práce nemá ani nadpis. Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše), dál jsem to nečetl.
  7) , 8) , 9) , 10)
  Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše).
  11) , 14)
  Práce nemá ani nadpis. Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše).
  12)
  Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše). Hlavně chybí kurzíva. Kde máte v práci ten význam?
  13)
  Práce nemá ani nadpis. Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše). Obsahově je práce velmi slabá (spíše je třeba napsat, že je to bída.)
  15)
  Práce nemá nadpis, citační aparát, úplně chybí závěr, těch několik málo citací jsou absolutně mimo normu.
  16)
  Práce by byla dobrá, ale ty citace (podle normy) Vám neodpustím.
  17)
  Jaké technické problémy máte na mysli? Ty citace (podle normy) Vám stejně neodpustím :-)
  18)
  Práce nemá ani nadpis. Citace nejsou podle normy (ačkoli jsem na to červeným písmem upozorňoval – viz výše). Práce působí trochu odbytě, jakoby byla napsaná ve stylu honem, honem.
  19)
  Před příchodem pro zápočet musíte ještě opravit všechny internetové citace podle normy (chybí vám tam, kdy to bylo citované, kdo to publikoval – označení například portálu, odkud citaci máte.) – vzor je na www.citace.com
  2015/antropologie-referaty_ls_2015.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1