obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:etnicke_minority_ls_2015

Etnické minority 2015 – seminář

Stav zkoušení – konečné: etmi_2-9-2015.xlsx

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

 • maximálně 1 absence
 • mít vždy vypracovaný zadaný úkol (práci budete tvořit v průběhu semináře, ne po jeho skončení, takže je třeba pracovat průběžně!)
 • hned po vybrání tématu začít shánět vhodné respondenty!!! (nemusí se vydařit hned)
 • vytvořit prezentaci - vybranou menšinu představit ve skupině podle tabulky na wiki, jak se zapíšete

Seminární práci budu kontrolovat průběžně na seminářích, hotovou budete odevzdávat na wiki nejpozději do poloviny května!

Úkol na 2. seminář:

 1. vytvořit skupiny
 2. zapsat se na WIKI
 3. zapsat výzkumnou otázku
 4. 1. skupina bude mít 1. referát

Úkol na 3. seminář:

 1. na WIKI zapsat:
  1. (předběžný) nadpis práce
  2. část úvodu (včetně aktuálnosti tématu) + cíl práce (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci)
  3. literární rešerši (odvíjející se z uvedených výzkumných otázek a podotázek)
 2. 2. skupina bude mít 2. referát

Úkol na 4. seminář.

 • - opravit a dotvořit literární rešerši
 • - napsat metodologii (obecně k metodám, vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými metodami, konkrétní metody používané v práci)
 • - shánět respondenty, tvořit dotazníky, otázky
 • - 3. skupina bude mít referát

Úkol na 5. seminář.

 • -vylepšit metodologii
 • -začít vlastní práci, rozdělit do kapitolek podle výzkumných otázek
 • -v práci se opírat se o grafy, statistické údaje (kvantitativní data)
 • -pokračovat v komunikaci s respondenty
 • -4. skupina bude mít referát

Úkol na 6. seminář.

 • začleňovat odpovědi od respondentů do jednotlivých kapitolek
 • nezapomínat na tři pohledy
 • nezapomínat na tři filtry
 • v práci se opírat se o grafy, statistické údaje (kvantitativní data)
 • nezapomínat na správné citace (u citace z databáze odborných časopisů vložte formulaci: Získáno přes databázi EBSCO)
 • nezapomínat na popisy tabulek a obrázků
 • dokončit úvod, napsat závěr - nezapomínejte překrýt 3 zkoumané pohledy a napsat jasný „univerzální“ obraz zkoumané minority a zodpovědět na výzkumnou otázku.
 • poslední skupina bude mít referát

Zápis referátů

Prosím, zapisujte se nejpozději do začátku druhého semináře.

LS2015týden10.3012.15
10.2.lichýúvodúvod
17.2.sudýúvodúvod
24.2lichýMartina Elicarová, Veronika Volfová, Jakub Kratochvíl
Bretonci
Dana Benediktová, Miloš Jodas, Petr Müller
Toskové a Gegové v Albánii
3.3.sudý Jan Čimera, Michaela Ježková
Keltové na ostrově Man
Kateřina Hlavová, Tomáš Král, Veronika Průchová, Ondřej Špála,Gabriela Zajíčková
Rusíni na Ukrajině
10.3.lichý Josefína Buriánková, Klára Fittnerová, Jana Kalendovská, Veronika Šťastná
Turci v Řecku
Večerková Tereza, Tenklová Aneta, Kratochvílová Hana
Sámové ve Finsku
17.3.sudýPetra Pražáková, Alina Sutulova, Monika Žabková
Albánci v Řecku
Tereza Brandejská, Nikola Silverthornová, Adéla Veverková , Dušková Lenka, Špeldová Lucie
Keltové v Irsku
24.3.lichý Tereza Balšánová, Tereza Krůželová, Pavlína Baudyšová, Veronika Sloupová
Laponci ve Švédsku
Veronika Fučíková, Romana Mondryk, Kristýna Došková, Marie Milenovská
Rusíni na Slovensku
31.3.sudý Nikl Ivan, Dimitrovova Nikol, Kosová Jitka Sedmihradští Sasové v Rumunsku Nováková Gabriela, Židáčková Kateřina, Komárková Tereza, Abbasová Sylvie
Albánci v Itálii (Arberešové)
7.4.lichýLucie Dolejšová, Aneta Vrtišková, Anna Domkářová, Tereza Škochová
Rusové na Ukrajině
Veronika Hanusová,Kateřina Knotková,Petr Košťál,Daniel Bejček
Němci v Polsku1)
14.4.sudý Aneta Šanderová, Jana Vosátková, Kateřina Svojšová, Filip Feuerstein
Keltové ve Skotsku
Matěj Dolanský, Tereza Rupprichová, Hana Smýkalová
Sámové v Rusku
21.4.lichý Michaela Fleková, Tereza Korbelová, Veronika Němcová, Kateřina Tomšů
Němci ve Francii (Lotrinsko)
Jana Kreislová, Kristýna Procházková, Petra Vyskočilová, Petr Burian
Rusíni v Polsku
28.4.sudý Jan Strouha, Sára Dutá, Keti Sepherteladze
Němci na Ukrajině
Zbyněk Adámek, Barbora Čechová, Lukáš Fochler, Natálie Huptychová, Daniel Peterka
Sámové v Norsku

Vzor zápisu do tabulky:

Sylvie Novotná, Miroslav Ulbrych
Arberešové v Itálii

Výběr minorit:

Práce studentů z minulých let: ZDE

 • Rusíni (Ruthenians, Ruthenen)
  • na Slovensku (Pestrá Evropa)
  • v Polsku
  • na Ukrajině
  • v Moldávii
  • v Srbsku (Vojvodina)
 • Turci (včetně ostatních turkických etnik - Gagauzů)
  • v Moldávii (Gagauzové)
  • v Řecku
  • na Ukrajině (Gagauzové)
 • Albánci
  • Toskové a Gegové (Pestrá Evropa)
  • v Řecku albanian_dialects.jpg
  • v Makedonii (resp. v bývalé Jugoslávii)
  • Itálii (Arberešové)2)
 • Němci
  • v Polsku3)
  • na Ukrajině4)
  • v bývalé Jugoslávii
  • v Rumunsku
  • ve Francii (Lotrinsko)
 • islamizovaní Slované (Pomáci)
  • Řecko
  • Bulharsko
  • Makedonie
 • Rusové
 • „Keltové“ (přesnější asi bude keltojazyčné obyvatelstvo) (Celts, Kelten)
 • Sámové (Laponci) (Sami, Samen)
  • Norsko
  • Švédsko
  • Finsko
  • Rusko

Hlavní zásady pro psaní práce

 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí ovšem vycházet z kvantitativních údajů - oficiální počet, počty podle údajů příslušníků menšiny, …).
 • Musíte mít respondenty z vybrané minority a z majority.
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…). doporuceni_k_psani_textu
 • V práci musíte použít alespoň dvě citace z databáze odborných časopisů. (http://infozdroje.czu.cz)
 • Citace do dvojitých závorek (WIKI).

Cíl práce

Přečtěte si doporučení k psaní textu

V konkrétním státu popsat etnické uvědomění vybrané minority včetně všech jejích specifik. Z tohoto základu se vaše výzkumná otázka bude odvíjet.

Specifika vybrané minority mohou být kulturní - to je ale pojem velice široký, protože kulturu často chápeme právě v jejím širokém (Tylorovském) pojetí.

Proto by bylo dobré si ta kulturní specifika ještě nějak rozdělit:

 • Uvědomění si určité odlišnosti v materiální kultuře
  • oblékání
  • stravování
  • bydlení
 • Odlišnosti v duchovní kultuře
  • historické povědomí
  • náboženská příslušnost
  • jazyková odlišnost
 • Odlišnost daná vzhledem, příslušností k jiné rase (tento typ odlišnosti často nejvíce způsobuje vyčlenění, protože je tato odlišnost patrná na první pohled).
 • Hospodářská a ekonomická odlišnost - některé minority mají svá specifická zaměstnání a způsoby obživy. U některých se setkáváme s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou úspěšností, u jiných naopak s nadprůměrnou ekonomickou a hospodářskou neúspěšností. Důležité je na tomto místě sledovat i region, kde se daná minorita nachází (patří k tradičně chudým nebo bohatým regionům dané země?). Také je samozřejmě možné, že výrazná hospodářská a ekonomická odlišnost (při srovnání s okolím) u sledované minority není.

Jedna skupina by měla mít cca 4 osoby.

Metodologie

Kvalitativní výzkum (vycházející z kvantitativního základu, což znamená, že se bez nějakých statistik neobejdete).

Respondenty je možné najít prostřednictvím facebooku, couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/), telefonu…

Měli byste se zaměřit na tři různé pohledy na vybranou minoritu:

- pohled příslušníka dané minority

- pohled příslušníka majoritní společnosti (který s vybranou menšinou přichází do kontaktu)

- třetí pohled může být různý - buď někdo nezaujatý, nebo pohled příslušníků v „domovském státě“ (tj. pokud si vyberete třeba Turky v Řecku, tak jaký je pohled tureckých Turků na tureckou menšinu v Řecku)

Pozor - ať to nejsou jen nějaké plky! Když budete třeba uvádět, že někde mají tendence k nepořádku, tak je třeba to nějak dokumentovat (kvantitativními údaji, fotografiemi, články z denního tisku…)

Literatura

V textu je třeba použít alespoň dva různé články z databáze odborných časopisů - docela dobré jsou databáze EBSCO nebo PROQUEST, ke kterým se dostanete přes http://infozdroje.czu.cz (přihlášení studentským loginem).

Nejčastější chyby z minulých let - K PROSTUDOVÁNÍ

1. Váš úvod ať je skutečně úvodem, musíte čtenáře uvést do VAŠÍ problematiky, nikoliv obecné problematiky minorit v Evropě. V úvodu také čtenáře seznamte, o čem vaše práce pojednává, na co konkrétního se zaměřuje a z tohoto důvodu toto pište na samotný konec, protože až v ten okamžik víte, z čeho všeho se vaše práce skládá.

2. Cílem práce je správné položení výzkumné otázky – ovšem vy zapomínáte na to, že výzkumná otázka se soustřeďuje na 3 pohledy, které v cíli práce často zapomínáte zmínit a z toho důvodu poté i špatně koncipujete závěr, kdy 3 pohledy opomenete „překrýt“ a udělat z nich „univerzální“ obraz o dané minoritě, kterou zkoumáte.

3.Literární rešerši nezaměňujte s teoretickou částí práce. Ať se opravdu jedná o kritické zhodnocení zdrojů, které se týkají vaší problematiky, nikoliv dlouhosáhlé parafrázované pasáže textu, které patří do teoretického zázemí. Pokud si s rešerší nevíte rady, doporučuji se podívat na již započtenou práci Gagauzové v Moldávii. V rešerši nezapomeňte uvádět zdroje ihned po zmínění autora či názvu knihy.

4. Metodologie - ta se musí skládat ze tří částí. První částí je teoretické zázemí metod a technik sběru dat, které jste ve výzkumu použili. např. když použijete polostrukturovaný rozhovor, tak napíšete, co to ten polostrukturovaný rozhovor je, čím se vyznačuje, jaké má výhody a nevýhody. Poté v druhé části metodologie přejdete k průběhu terénního výzkumu, kde popíšete, jak jste v terénu postupovali, s čím jste se setkali, jaké problémy se vyskytnuly, jak jste ty problémy vyřešili a jak jste tu techniku sběru dat (např. polostrukturovaný rozhovor) použili v terénu. Třetí část metodologie jsou obecné informace o vašich respondentech, bude zde také jasně uvedeno, zda je respondent zástupce pohledu majority na minoritu, minority na majoritu či externí pohled, aby to bylo jasné.

5. Vlastní práce - použijte jednoznačný filtr, který zní: Souvisí tato kapitola, kterou píšu v teoretické části práce s mou výzkumnou otázkou? Pokud ano, kapitola je v teorii oprávněně a je dobré to napsat na úvod každé té kapitolky, jak tedy s výzkumnou otázkou souvisí a proč si to místo v teoretické části zaslouží. Pokud si odpovíte, že nesouvisí s výzkumnou otázkou, kapitola sem nepatří. Velkou chybou v práci bývá to, že popisujete každou zemi zvlášť. Např. když někdo píše o Slovácích v Maďarsku, popisuje vše o Slovensku a vše o Maďarsku zvlášť (jazyk, kulturu, náboženství, zvyky, tradice, gastronomii apod.). Jenže z tohoto se přeci já nedozvím, jaké zvyky, tradice, jazyk a kulturu mají přímo ti maďarští Slováci. Dále nezapomínejte postupovat od obecného ke konkrétnímu a jeden okruh problematiky např. náboženství, řešte v jedné kapitole, nikoliv „rozstrkaně“ se náboženství věnovat v různých částech textu. Čili vše, co se týká jedné problematiky, musí být napsané u sebe.

6. Zařazení výzkumu do práce - nikdy neinterpretujte svůj výzkum formou otázka a ihned za ní následuje odpověď. Ve výpovědích vašich respondentů hledejte souvislosti, vztahy a vzorce a ty interpretujte. Zjištěné výpovědi zařazujte do teoretického zázemí, ukažte, jak je to dnes, jak to vidí zkoumaná skupina. Nezapomínejta na tři základní pohledy a to pohled majority na minoritu, pohled minority na majoritu a externí pohled.

7. Závěr - nezapomínejte překrýt ty 3 zkoumané pohledy a napsat jasný „univerzální“ obraz zkoumané minority a zodpovědět tak na výzkumnou otázku.

8. Seznam literatury. Nezapomínejte, že vše musí být seřazeno podle abecedy příjmení autora a název knihy či článku musí být kurzívou jak v závěrečném seznamu, tak u průběžných citací jako poznámka pod čarou, kde to často chybí všem. Z tohoto důvodu tedy není dodržena citační norma. Dále často zapomínáte na povinnou citaci dvou různých článků z databáze odborných časopisů.

Další problémy, které jsem postřehla při opravování, je psaní velkých a malých písmen - ruština, čeština, němčina - vždy malé písmeno, Rus, Čech, Němec - vždy velké písmeno, česká, ruská či německá kniha - vždy malé písmeno (jedná se o přídavné jméno). Dále u obrázků, grafů či fotografií vám často chybějí popisky, musí zde být jasně napsáno, co tím chcete čtenáři ukázat. Až budete odevzdávat svoji práci, měli byste mít všichni po sobě celý text přečtený (text by tedy měl být bez hrubek a překlepů).

1. termín odevzdání (do 10. května 2015)

Práce budu opravovat v tom pořadí, v jakém je odevzdáte.

 1. Dana Benediktová, Miloš Jodas, Petr Müller Toskové a Gegové v Albánii - 29. 4. 2015 5)
 2. Michaela Fleková, Tereza Korbelová, Veronika Němcová, Kateřina Tomšů Němci ve Francii (Lotrinsko) - 3. 5. 2015, 6.5. 2015 6)
 3. Dimitrivová Nikol, Nikl Ivan, Jitka Kosová Sedmihradští Sasové v Rumunsku - 3.5. 2015, 6. 5. 2015 7)
 4. Petra Pražáková, Alina Sutulova, Monika Žabková Albánci v Řecku 8. 5. 2015 8)
 5. Kateřina Hlavová, Tomáš Král, Veronika Průchová, Ondřej Špála, Gabriela Zajíčková Rusíni na Ukrajině 8.5. 2015 9)
 6. Veronika Hanusová,Kateřina Knotková,Petr Košťál,Daniel BejčekNěmci v Polsku - 6.5.2015, 8. 5. 2015 10)
 7. Zbyněk Adámek, Barbora Čechová, Lukáš Fochler, Natálie Huptychová, Daniel Peterka; Sámové v Norsku 11.5. 2015 11)
 8. Martina Elicarová, Jakub Kratochvíl, Veronika Volfová Bretonci 11.5. 2015 12)
 9. Jan Čimera, Michaela Ježková Keltové na ostrově Man 12. 5. 2015 13)
 10. Tereza Brandejská, Lenka Dušková, Nikola Silverthornová, Lucie Špeldová, Adéla Veverková Keltsky mluvící minorita v Irsku 12. 5. 2015 14)
 11. Kristýna Došková, Veronika Fučíková, Marie Milenovská, Romana Mondryk Rusíni na Slovensku 12. 5. 2015 15)
 12. Jan Strouha, Keti Sepherteladze, Sára Dutá Němci na Ukrajině 12. 5. 2015 16)
 13. Josefína Buriánková, Klára Fittnerová, Jana Kalendovská, Veronika Šťastná Turci v Řecku 12.5. 2015 17)
 14. Tereza Balšánová, Tereza Krůželová, Pavlína Baudyšová, Veronika Sloupová Laponci ve Švédsku 12. 5. 2015 18)
 15. Lucie Dolejšová, Anna Domkářová, Tereza Škochová, Aneta Vrtišková Rusové na Ukrajině 12. 5. 2015 19)
 16. Petr Burian, Jana Kreislová, Kristýna Procházková, Petra Vyskočilová Rusíni v Polsku 12. 5. 2015 20)
 17. Matěj Dolanský, Tereza Rupprichová, Hana Smýkalová Sámové v Rusku 13. 5. 2015 21)
 18. Hana Kratochvílová, Aneta Tenklová, Tereza Večerková Sámové ve Finsku 13. 5. 2015 22)
 19. Aneta Šanderová, Jana Vosátková, Kateřina Svojšová, Filip Feuerstein Keltové ve Skotsku 13. 5. 2015 23)
 20. Nováková Gabriela, Židáčková Kateřina, Komárková Tereza, Abbasová Sylvie Albánci v Itálii (Arberešové) 13. 5. 201524)

Práce jsou vesměs pěkné, je za nimi vidět velký kus práce, což oceňuji. Moje připomínky mají sloužit k tomu, abyste získali správné návyky pro psaní odborných prací a Vaše práce byla co nejlepší. Proto je třeba brát je vážně a pro druhé odevzdání práci opravdu doladit a vylepšit!!! Pokud vylepšení budou jen „na oko“, je to ztráta času pro mě i pro Vás, zápočet nedostanete a po třetí práci již opravovat nebudu.

2. termín odevzdání (do 25. května 2015)

 1. Dimitrovova Nikol, Nikl Ivan, Jitka Kosová Sedmihradští Sasové v Rumunsku 6.5. 2015, 6.5. 2015 OK Pěkné!
 2. Petra Pražáková, Alina Sutulova, Monika Žabková Albánci v Řecku 13. 5. 2015 OK
 3. Dana Benediktová, Miloš Jodas, Petr Müller Toskové a Gegové v Albánii 13. 5. 2015 25)
 4. Kateřina Hlavová, Tomáš Král, Veronika Průchová, Ondřej Špála, Gabriela Zajíčková Rusíni na Ukrajině 13. 5. 2015 26)
 5. Dana Benediktová, Miloš Jodas, Petr Müller Toskové a Gegové v Albánii 14. 5. 2015 OK
 6. Petr Burian, Jana Kreislová, Kristýna Procházková, Petra Vyskočilová Rusíni v Polsku 14. 5. 2015 OK
 7. Kateřina Hlavová, Tomáš Král, Veronika Průchová, Ondřej Špála, Gabriela Zajíčková Rusíni na Ukrajině OK 18. 5. 2015
 8. Martina Elicarová, Jakub Kratochvíl, Veronika Volfová Bretonci 18. 5. 2015 27)
 9. Kosová Jitka: Banátští Švábové OK 18. 5. 2015
 10. Martina Elicarová, Jakub Kratochvíl, Veronika Volfová Bretonci 21. 5. 2015 OK
 11. Tereza Brandejská, Lenka Dušková, Nikola Silverthornová, Lucie Špeldová, Adéla Veverková Keltsky mluvící minorita v Irsku 21. 5. 2015 OK
 12. Hana Kratochvílová, Aneta Tenklová, Tereza Večerková Sámové ve Finsku 21. 5. 2015 OK 28)
 13. Zbyněk Adámek, Barbora Čechová, Lukáš Fochler, Natálie Huptychová, Daniel Peterka; Sámové v Norsku 21. 5. 2015 OK 29)
 14. Josefína Buriánková, Klára Fittnerová, Jana Kalendovská, Veronika Šťastná Turci v Řecku 21. 5. 2015 OK
 15. Veronika Hanusová,Kateřina Knotková,Petr Košťál,Daniel Bejček Němci v Polsku 22. 5. 2015 OK
 16. Michaela Fleková, Tereza Korbelová, Veronika Němcová, Kateřina Tomšů Němci ve Francii (Lotrinsko) 22. 5. 2015 OK
 17. Veronika Fučíková, Kristýna Došková, Marie Milenovská, Romana Mondryk Rusíni na Slovensku 22. 5. 2015 OK
 18. Tereza Balšánová, Tereza Krůželová, Pavlína Baudyšová, Veronika Sloupová Laponci ve Švédsku OK 30. 5. 2015 30)
 19. Jan Čimera, Michaela Ježková Keltové na ostrově Man OK 30. 5. 2015
 20. Jan Strouha, Keti Sepherteladze, Sára Dutá Němci na Ukrajině OK 30. 5. 2015 31)
 21. Lucie Dolejšová, Anna Domkářová, Tereza Škochová, Aneta Vrtišková Rusové na Ukrajině OK 30. 5. 2015 32)
 22. Aneta Šanderová, Jana Vosátková, Kateřina Svojšová, Filip Feuerstein Keltové ve Skotsku OK 30. 5. 2015 33)
 23. Matěj Dolanský, Tereza Rupprichová, Hana Smýkalová Sámové v Rusku OK 30. 5. 2015
 24. Nováková Gabriela, Židáčková Kateřina, Komárková Tereza, Abbasová Sylvie Albánci v Itálii (Arberešové) OK 30. 5. 2015 34)

Odkazy

Rozdíly mezi Němci a Italy: nemci-italove.avi35)

Národní charaktery: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/manual-exportera/organizacni-kultura-a-narodni-kultura/1001370/59259/

Ukázka, jak je možné poskládat více věcí na sebe a dostat z toho jednu věc36). Podobně byste měli na sebe naskládat jednotlivá sdělení členů určité skupiny a udělat z toho jeden „univerzální“ obraz.

superprojekce1.jpg superprojekce2.jpg


Počet shlédnutí: 4

1) , 3)
MIELNICZKOVÁ, Gabriela. Etnická identita německé menšiny v Polsku. Praha, 2013. Bakalářská práce. Hospodářská a kulturní studia. Dostupné z: http://pestraevropa.hks.re/nemci_v_polsku-mielniczkova.pdf
2)
KUBÁTOVÁ, Gabriela. Národnostní identita Arberešů (Arberesh) a jejich kultura v jižní Itálii [online]. 2012 [cit. 2014-02-12]. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Petr Kokaisl. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/lib/exe/fetch.php?media=arberesove_prace.pdf
4)
LEVCHENKO, Ekaterina. Němci na Ukrajině. Důvody odchodu a setrvávání Němců na Ukrajině. Praha, 2012. Bakalářská práce. PEF ČZU v Praze. Dostupné z: <http://pestraevropa.hks.re/nemci_na_ukrajine.pdf>.
5)
Práce je pěkná, mám ale ještě pár připomínek:
Prosím, upravte následující souvětí: Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na Tosky (na jihu Albánie. Muslimové - bektašové (súfijský řád) 80 %, ortodoxní křesťané 20 %) a Gegy (na severu Albánie. 69 % muslimové sunnité, 10 – 30 % katolíci.). Bylo by vhodnější použít kratší věty, kdo to jsou Toskové a Gegové vysvětlit bez závorek až po větě úvodní: Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na Tosky a Gegy.
V literární rešerši dejte názvy článků nebo knížek do kurzívy.
Opravte chyby v psaní velkých písmen: např. evropanů, albánců, Albánštinou.
Vysvětlete v kapitolce Náboženství pojem věřící bez vyznání - jak to myslíte? Nebylo by lepší věřící, neorganizovaný v církvi? U grafu č. 2 by bylo dobré uvést odkaz na zdroj a česky napsat, co je to za stránky.
Označení Middle people zkuste nějak vhodně formulovat v češtině.
V kapitolce Politika ještě dovysvětlete: Velkou roli zde hraje také koncept tzv. Velké Albánie. Kde, v čem a jak?
Ještě trochu rozšiřte závěr - jedná se o shrnutí výsledků práce a více zdůrazněte rozdílnost v jazyce mezi Tosky a Gegy.
6)
Mám ještě několik připomínek: V literární reršerši dejte jméno knihy nebo článku do kurzívy, v seznamu použitých zdrojů nemáte zařazeny všechny tituly a chybí dvě odborné citace - vše musí být pohromadě v seznamu zdrojů, nestačí něco tady a něco pod čarou, zkontrolujte správnost citace a dohledatelnost - u některých titulů, např. Deutschen Sprache im Elsass und in Lothringen stránky neodpovídají názvu článku. U odborné databáze uveďte: Získáno přes databázi…, URL stránky. Popište a očíslujte tabulky i obrázky, u tabulky s demografickými údaji upřesněte kolonku Mající francouzské občanství, jedná se tedy o cizince s již získaným francouzským občanstvím? Všechny odpovědi respondentů uveďte komentářem, nějakou svoji větou, ať to není výkřik do tmy. Také pohledy minority a majority je třeba okomentovat, odpovědi pouze dokreslují situaci. V metodologii nemáte vůbec zmíněnou kvantitativní metodu. Ještě trochu rozšiřte závěr, zapracujte informace z předchozích kapitol (můžete zmínit i tradice, festival, jaký vliv je tam patrný?).
7)
Práce pěkná, jen ještě několik připomínek: V metodologii upřesněte, že se jednalo o dotazník s otevřenými odpověďmi, Vaše technika byla pomocí emailů a zpráv na sociální síti, dotazování je metoda. V tabulkách s demografickými údaji v popisku doplňte rok, ze kterého údaje pochází. Opravte si psaní pomlček, před a za pomlčkou musí být mezera (např. výzkum-), psaní velkých písmen (Rumunsko-Jugoslávské se píše s malým písmenem, tady je to bez mezery), vylepšete některé obraty jako např. Dialekt proto, jelikož díky informátorům. Názory respondentů uveďte svoji větou, např. Jak uvádí…, někde to máte dobře, u dialektu v kap. Jazyk to chybí. V závěru zlepšete formulaci Dále také zodpovědět na výzkumné podotázky, které se týkaly budoucností a externího pohledu na zkoumanou minoritu a upravte slovosled v některých větách, aby nebyly krkolomné.
8)
Odvedli jste dobrou práci. Ještě mám několik připomínek: opravte si v textu mezery před a za pomlčkou, citaci z odborného článku v kap. Základní informace o Albánii uveďte nějakou větou a zkuste ji jinak formulovat. Jaký je rozdíl mezi masovou migrací a masovým přistěhovalectvím, co tím autoři článku myslí?
9)
Dobrá práce. Ještě několik připomínek: V metodologii jste zaměnili omylem název metody kvantitativní za kvalitativní - Kvalitativní metody sice mají velký záběr a dokážou získat velké množství dat od spousty respondentů, ale na úkor toho využití těchto metod zůstává pouze na povrchu zkoumaného jevu. Zkuste odstranit ještě ich-formu, jako např. Podívám-li se na data ze sčítání lidu v roce 1931, jak můžeme vidět. Prosím ještě o přeformulování posledního odstavečku v závěru, ať je při prvním přečtení zřejmé, co tím chcete říci - jak to mají Huculové s národnostním cítěním, jazykem atd. Musí to být jasné.
10)
V literární rešerši představujete autory, ale i knihy nebo články, které zkoumají Vaší problematiku. Uveďte název knihy přímo do rešerše k autorovi. V kapitolce Slezsko-německé dějiny neuvádíte u citací, odkud jsou. Je potřeba citaci uvést nějakou větou, nestačí jen odkaz. Na konci práce Vám chybí Seznam použitých zdrojů, nestačí odkazy pod čarou. Podívejte se, co jsme si k tomu říkali, bylo to v úkolech, nezapomeňte označit odborné články.
11)
Vylepšete ještě úvod a cíl práce, výzkumná otázka nemusí být v úvodu, spíše uveďte do problematiky. Projděte si formulace vět v práci - někde se opakují slova nebo to nedává pořádně smysl. Označení a popis grafů ať je umístěn vždy pod nebo nad grafem, ne v textu. V kapitole Jazyk uvádíte jména respondentů. Doplňte v této i ostatních kapitolách, zda se jedná o Sáma nebo jakou skupinu respondentů dotyčný respondent zastupuje. Opravte chyby, jako např. pleť typického nora. Název článku nebo knihy, časopisu v seznamu použitých zdrojů pište v kurzívě!
12)
Vylepšete úvod - lepší pojmenování u Vás by bylo Úvod a cíl práce. Keltové, Francouzi se píší s velkým K! V rešerši dejte citaci knihy hned za jméno autora a název knihy. V metodologii máte větu Dalším respondentem byl člen Vanneského bagadu, Yovenn Leret. V bagadu zastává roli bombardu (obměna píšťaly) a basového bombardu. Pochybuji, že to nezasvěcený čtenář pochopí. Odpovědi respondentů uveďte svoji větou. Tabulky číslujte. Dva odborné články mají být v Seznamu použitých zdrojů označeny a má být uvedena databáze: Získáno přes… Kde je máte?
13)
Práce je pěkná, zajímavě jste propojili grafy s textem. Jen ještě rozšiřte závěr. Zkuste tam ještě více shrnout výsledky grafů (hrdost obyvatelů ostrova, co je pro ně důležité - jazyk, rodina atd…Odborný článek z databáze jsem našla jen jeden, povinné byly dva.
14)
Mám ještě pár připomínek. Pod obrázkem čídlo dvě musíte citaci uvést, kdo to říká, aby to dávalo smysl. I ostatní citace v textu okomentujte nebo uveďte, kdo to říká - jaký pohled zastupuje. Ještě prosím v závěru překrýt zřetelněji všechny 3 pohledy - jaký je například pohled zástupkyně č. 4 (nezaujatý pohled)? Musí to být i v celé práci jasné, jaký respondent jakou skupinu zastuúpuje a jak se názory překrývají.
15)
Práce pěkná, ale nemáte Seznam použitých zdrojů, poznámky pod čarou nestačí. Musí to být seřazeno abecedně nebo můžete oddělit knihy a internetové zdroje. Nezapomeňte na 2 odborné citace.
16)
Práce pěkná, ale nemáte Seznam použitých zdrojů, poznámky pod čarou nestačí. Musí to být seřazeno abecedně nebo můžete oddělit knihy a internetové zdroje. Nezapomeňte na 2 odborné citace. Zapracujte ještě lépe výpovědi respondentů - uveďte je nějakou svoji větou a pak teprve dejte citaci do kurzívy. Ať to má nějaké pravidlo. Proč je například v kurzívě následující odstavec Současné udržování tradic a svátků Němců na Ukrajině? Pokud je to odpověď respondenta, tak ji musíte tak uvést, pokud ne, tak to do kurzívy nepatří. Zkontrolujte psaní velkých písmen, některé odkazy po rozkliknutí nezobrazují to, co by měly, např. u grafů.
17)
Práce je zajímavá, máte pěkný závěr. Ještě bych měla připomínku k rešerši. Už jsme to probírali na semináři - bylo by dobré dodat ještě literaturu zabývající se řeckou kulturou a náboženstvím a autora a knihu nebo článek, co řeší zase typicky tureckou kulturu. Větu K prohlubování nesmiřitelnosti mezi oběma kyperskými etniky přispívala jejich rostoucí nacionalita – jazyk a krev. nějak srozumitelněji formulujte, co tím myslíte. Pod obrázkem č. 7 uveďte citaci, např. V článku … autor uvádí…
18)
Odstaveček Historie Švédska prosím přeformulujte, ať je srozumitelné, kdy a kam Švédsko patřilo - možná by stačilo zkontrolovat podměty a přísudky. Překontrolujte znovu celou práci, jsou tam chyby a překlepy, často nesrozumitelné věty. Kde jsou výpovědi respondentů? Měly být zařazeny do textu odlišným písmem, případně s odskočením řádku nebo mezerou. Chybí Seznam použitých zdrojů!
19)
Opravte gramaticky větu Ukrajinština Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny indoevropských. U zákona o jazyce dodejte zdroj. Upřesněte, jinak může znít informace mylně: Například v Kyjevě, kde žije většina Rusů. Zkuste v závěru ještě více propojit informace z literatury, které uvádíte v práci s informacemi od respondentů.
20)
Opravte překlepy (dborný), rusínská minorita se píše s malým písmenem. Souvětí Skupinou, kterou se budeme zabývat, je západní skupina, která žije hlavně na jihovýchodě Polska a také na Slovensku, tvoří Lemkové a Rusnáci. je gramaticky nesmyslné, rozdělte ho na dvě nebo tři věty. Podkarpatští Rusíni žijící v sovětské Ukrajině byli prohlášeny - opravte gramatiku. Všechny výpovědi respondentů ať jsou v kurzívě (ne Vaše komentáře k nim), vy něco máte a něco ne (např. „Rusíny charakterizuje velká národní hrdost, někdy až moc…). Citace z knihy může být v kurzívě, ale je třeba ji také uvést nějakou větou, jako např. Další rána přišla s druhou světovou válkou, jak uvádí L. Stanley v článku Cartatho-Rusyns awakening: Oblast rusínských Karpat… U jednoho zdroje v seznamu zdrojů máte velká písmena v názvu článku - prosím opravte také jejich nejsilnější stránkou je je. V závěru v posledním odstavci zkuste zkráti věty.
21)
Práce je pěkná. Ještě prosím přidejte k citaci z knížky v kapitolce Jazyk nějakou úvodní větu, aby bylo vidět, kdo to říká (nestačí odkaz): Sun Journal uvádí, že: „…“ nebo jinak. V závěru ještě upřesněte informaci nějaké závratné kulturní rozdíly se mezi nimi nevyskytují. Je to otázka současné doby a postupné asimilace Sámů? Zpřesněte a trochu rozveďte. V posledním odstavci opakujete stejné věty jako v prvním.
22)
Práce bude dobrá, jen je potřeba ještě trochu doladit. Prosím druhý odstaveček z úvodu přesunout do cílů práce a do kap. Úvod přidat nějaké krátké obecné představení Vaší minority - můžete použít něco z práce, např. z kap. Sámové pár vět. Práce by neměla začínat hned tím, o čem je, ale v Úvodu uvést do problematiky. Kde máte nějaké údaje o počtu dříve a nyní? Grafy? V kap. Závěr změňte formulaci Velké změny dostávají i média a ukažte nejdříve překrývání pohledů - to ve Vaší práci není moc patrné a pak to teprve shrňte.
23)
Práce dobrá, ještě pár připomínek. Do rešerše k jednotlivým dílům a autorům přidejte, k čemu autor dospěl, co vyzkoumal, alespoň rámcově a stručně. Zauvažujte o tom, jestli by nebylo lepší kapitolku Jazyk s tabulkou udávající počty obyvatel umístit někam výše, např. před kap. Společenské uspořádání Keltů , aby bylo už od začátku práce vidět, jak to početně vypadalo.
24)
Práce bude dobrá, jen ještě trochu dolaďte pár připomínek: V Úvodu poopravte: Z území, které podrobovala - kdo? Údaje o počtech obyvatelstva dejte spíše do historického přehledu nebo pod něj, ne do Úvodu. Ten má pouze uvádět do problematiky. Údaje o počtech musí být vždy doloženy kompetentním zdrojem - odkud máte údaje z minulého století? Doplňte zdroj. U tabulky z roku 2011 nestačí jako zdroj URL stránky, napište jako název Arberia a uveďte, že se jedná o stránky Arberešů, kdy byly naposledy upraveny a kdy jste je citovali. V jedné výpovědi respondenta uvádíte: ,,Arberešové jsou Albánci žijící na dnešním teritoriu území Itálie„. Nejsou slova teritorium a území synonyma? K respondentům by prosím ještě dodat, o zástupce jakého pohledu se jedná nebo tu informaci, která je zrovna pro danou kapitolu důležitá (např. věk, náboženství, stupeň vzdělání - pan AK - Albánec žijící v Albánii nebo pan AK - Albánec z Albánie, ateista). Ať čtenář nemusí neustále hledat v Metodologii. Je to pak nepřehledné.
25)
Úplně mi uniklo při první kontrole, že nemáte na konci práce Seznam použitých zdrojů! Nestačí jen poznámky pod čarou. Jinak je práce pěkná, zajímavá a v pořádku, ale ten Seznam ještě musíte doplnit a znovu práci vložte do 2. termínu, ať je vše v pořádku a OK. Kdyžtak se podívejte do Doporučení nebo Chyb z loňska na wiki nebo do jiných prací, jak by měl vypadat.
26)
Na zápočet je třeba, jak už jsem psala po první kontrole, srozumitelněji vysvětlit údaje ze sčítání v posledním odstavci v Závěru. Konkrétně je pro mě, potažmo další čtenáře, nesrozumitelné: Huculů se k huculské etnické skupině přihlásilo během sčítání lidu na Ukrajině v roce 2001 více než Rusínů. Copak se Rusíni hlásili také k huculské etnické skupině? Čtenář nezná Vaše myšlenky. Je potřeba srozumitelně a jasně formulovat. Jakmile to opravíte, znovu práci vložte do druhého termínu, ať je vše OK.
27)
Připomínky jste zapracovali pěkně, jen ještě nejsem spokojena s úvodem. Práci píšete i pro Pestrou Evropu, ten úvod musí být lepší, rozpracovanější. Z tohoto důvodu máte ještě možnost potřebné věci doladit. Píšete o Bretoncích a Bretani a pak najednou pojem Keltové. Je to potřeba lépe vysvětlit, např. keltojazyční obyvatelé Bretaně nebo Bretonci jsou svým původem Keltové nebo ještě úplně jinak, ale čtenářovi musí být hned v úvodu jasné, že Bretonci jsou keltojazyční obyvatelé Bretaně s dávnou keltskou minulostí (historií). Výraz: není velmi používán z důvodu jeho dlouhodobého zákazu používání napište, prosím, nějak lépe česky a vysvětlete. Nebojte se ten úvod trochu rozšířit. Opravte souvětí (věta rozhodně nemůže začínat Který v současné době není velmi používán).
28)
Pro příště by to sneslo ještě více v závěru překrýt tři pohledy!
29)
Pod grafem vzdělání nestačí v citaci zdroje jen URL stránky! - to je pro příště.
30)
Práce je OK, jen jsem si ještě všimla, že v úvodu Vám chybí několik čárek a v Seznamu použitých zdrojů ze stránek samer.se je třeba názvy článků dávat také do kurzívy a ještě před URL stránky uvést o jaké nebo čí stránky jde, čí je to web (stránky sámského parlamentu samer.se). Doporučuji opravit už jen kvůli Vám, aby pod Vaším jménem byla práce bez chyb a pro příště to budete vědět!
31)
Práci máte pěknou, jen v Seznamu literatury jste zapomněli na kurzívu - název knihy nebo článku, případně časopisu se píše v kurzívě. Doporučuji Vám to opravit, aby pod Vaším jménem bylo vše OK pro všechny další, kdo to budou číst.
32)
Můžete mi prosím napsat, z jakého důvodu je vyškrtnutá slečna Domkářová?
33)
Pro příště: je přehlednější, když název knížky nebo článku v rešerši máte v kurzívě. Jinak jste rešerši doplnili pěkně, takhle to už je ono.
34)
Teď je práce moc pěkná!
36)
Fotografie jsou z antropologie z Brna, ale nemám na to přesný odkaz
2015/etnicke_minority_ls_2015.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1