obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:odevzdane_prace-antropologie_nabozenstvi

http://www.hks.re/wiki/2015:odevzdane_prace-antropologie_nabozenstvi

Odevzdané práce z antropologie náboženství ZS 2015 (2016)

Zapište se: jméno a příjmení autorů, název + odkaz na práci (pokud už není součástí názvu). Pište to tak, abych na to mohla jenom kliknout a otevřela se vaše práce. Práce budu opravovat v pořadí, v jakém jste je odevzdali.

 1. Iveta Hyršlová, Marta Růžková, Profil věřícího římskokatolické církve - Profil věřícího římského katolíka 4.1. 2016: 2 (práce se mi líbí, máte obsáhlou rešerši, lépe by chtělo propojit výzkumné otáky s názvy kapitol - působí poněkud chaoticky a propracovat pečlivěji metodologii, výzkumnou otázku by v případě Vaší práce bylo lépe zaměřit na profil římskokatolíka žijícího v bývalé chodské vesnici, s městem to nelze moc srovnávat, protože Váš výzkum je zaměřen na respondenty z vesnice, na závěr chybí seznam použitých zdrojů)
 2. Lucie Kolářová, Martina Neradová, Nikola Šponiarová - Profil věřícího Hare Kršna 4.1. 2016: 2 (práce je pěkná, jen ještě několik připomínek: chybí číslování obrázků, v metodologii chybí představení a srovnání kvantitativních a kvalitativních metod, zaměňujete metody a techniky, chybí kvantitativní údaje - statistické zhodnocení práce neobsahuje, např. růst počtu členů nebo jiné dostupné, v rešerši je lepší odlišit název knihy a autory od ostatního textu - je to pak přehlednější, v kapitolce Modlitby a uctívání božstev jste zapomněly odlišit výpověď respondenta)
 3. Lenka Bezstarostová, Martin Jelínek - Profil tibetského buddhisty v ČR 4.1. 2016: 1- (práce je pěkná, jen obsahuje poměrně velké množství chyb, především chybějící čárky)
 4. Tereza Schenková, Eva Úradníčková - Profil věřícího římskokatolické církve 4.1. 2016: 2 (práce se mi líbí, chválím metodologii, rozčlenění na kapitoly a kvantitativní údaje, chtělo by ale rozšířit rešerši a ujednotit psaní náboženských pojmů jako spasitel, mesiáš - pokud se jedná o konkrétní osobu Ježíše Krista v křesťanství, píše se velké písmeno, pokud o všeobecný název - malé písmeno, trošku vybrousit úvod a ještě malá poznámka: do kvantitativního výzkumu patří statistická data, ne informace o náboženské nauce, na závěr chybí seznam použitých zdrojů)
 5. Šárka Vágnerová - Profil hinduisty 4.1. 2016: 3 Uvádím několik připomínek: výzkumnou otázku by bylo lepší uvést nějakou vhodnou větou a asi bych zvolila raději znění: Co znamená být hinduistou v ČR, protože Vaše práce je soustředěna na hinduisty v ČR. V metodologii byste měla popis metod směřovat na Vaši práci - v čem například spočívala finanční náročnost kvalitativní metody, když jste měla respondenty z ČR a komunikovala s nimi po internetu? Není jasné, co se týká Vaší práce a Vašich metod a technik a co je obecný popis metodologie. To, že děláte rešerši je v odborné práci jasné, to není potřeba uvádět v metodologii. V literární rešerši je lepší pro větší přehlednost odlišit jméno autora a název knihy od ostatního textu. Dále máte v práci zmatek v psaní velkých písmen (hinduista, indická náboženství, bohové…) a některé další chyby a překlepy. Práci by prospělo ještě si s ní dát trochu práce a vyšperkovat ji, informace a kapitolky v ní působí poněkud neuspořádaně.
 6. Edita Hrnčířová, Jana Jindřichová, Petra Čížková - PROFIL ŘÍMSKÉHO KATOLÍKA 4. 1. 2016: 3- Několik připomínek: Formulace výzkumné otázky v úvodu je nesrozumitelná, výzkumná otázka by měla být zvýrazněna (Cílem práce je s využitím kvantitativní (studium dokumentů) a kvalitativní (polostrukturovaný rozhovor) odpovědět na otázku: „ Jaký je názorový profil věřícího římského katolíka v České republice?“). Není mi jasné, proč jste si vybraly právě římsko-katolíky, když se v práci nejméně dvakrát objevuje, že nejste z katolického prostředí, že je problém sehnat respondenty a že by byly v případě více respondentů výsledky jiné, že není dost literatury atd. Mohly jste si přece vybrat podle svého gusta a možností! Práce je nedotažená, neuspořádaná, působí dojmem, že jste ji dělaly na poslední chvíli a za sebou pouze citujete odstavečky z uvedených knížek. V rešerši je potřeba odlišit názvy knih a jejich autorů, rozdělit správně do odstavců (zajímalo by mě, jestli Michel Kubler opravdu uvádí, že budoucí křesťan musí studovat 6 let na škole, aby pochopil základy křesťanské víry a naučil se Bibli. Netýká se to náhodou kněží? Chybí Vám také číslování a popis obrázků v češtině a seznam použité literatury.
 7. Lucie Cvachová, Šimon Jonáš, Debora Šandová - Profil římského katolíka mladé generace 4.1. 2016: 3- Připomínky k práci: Práce je po formální stránce nehotová, neupravená, chybí formulace výzkumné otázky a podotázek, máte chyby v psaní velkých písmen (křesťan je s malým písmenem), u obrázků je třeba přehledně uvést český popis obrázku a pod něj zdroj, číslovat je.Vaše citace jsou sice podle normy, ale měly být ve wiki podle Doporučení: viz http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu. Do wiki dávejte citace do dvojitých závorek 1). Citace v kapitole Zdroje není podle normy - název knihy nebo časopisu (článku) se píše kurzívou. Slečna Šandová má nesplněné podmínky při průběžných testech, takže neprospěla při zkoušce.
 8. Adéla Veselská, Michaela Šťástková - Profil Svědka Jehovova 5. 1. 2016: 2- Připomínky k práci: Práce se mi jeví až příliš heslovitá, máte nedostatečnou metodologii, v literární rešerši je dobré odlišit jméno autora a knihy od ostatního textu, webové stránky je lepší zařazovat až na konec rešerše, přednost mají odborné publikace. Navíc rešerše není seznam knih, které využíváte, viz http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu. Podotázky uváděné v cíli příliš nekorespondují s názvy kapitolek, výpovědi respondentů je nelogické číslovat otázkami z Vašeho dotazníku, ten je vhodnější uvést do příloh. V práci se vyskytují chyby v psaní velkých a malých písmen u náboženských pojmů. Seznam použitých zdrojů se uvádí abecedně a podle normy.
 9. Ondřej Jansa, Lenka Oršulová, Kateřina Žiaková - Profil_vericiho_protestantske_cirkve 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: V úvodu se mi líbí zdůraznění aktuálnosti tématu, ale bylo by potřeba propojení a odlišnosti islámu a křesťanství lépe promyslet a propracovat - v práci ani závěru se o tom již nezmiňujete, takže tak jak to máte to působí trochu nelogicky. V metodologii propracovat lépe adekvaci metod (jako kvantitativní údaje potřebné pro práci vidím spíše statistické údaje), rešerše je trochu nepřehledná (doporučuji příště dělení do odstavců podle knih a autorů), obrázky a tabulky, grafy je třeba číslovat a popisovat, seznam zdrojů abecedně.
 10. Irena Cejpová, Kateřina Hassmanová, Karolína Šmídová, Profil faráře v Církvi československé husitské - Profil jáhna v Církvi čs. husitské 5.1. 2016: 2 Připomínky k práci: Metodologie by chtěla ještě lépe propracovat (máte trochu chaos v metodách a technikách, kvalitativním a kvantitativním výzkumu viz Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu#metodologie, v rešerši je vhodné uvést přímo do textu název knihy a autora o odlišit druhem písma od ostatního textu. Je to přehlednější. U některých kapitolek uvádíte jen odpověď respondenta, chtělo by to uvést vlatním textem. Jinak OK.
 11. Michaela Hromádková, Martina Simmerová, Petra Zemková - Profil římskokatolické mládeže v ČR: profil_rimskokatolicke_mladeze_v_cr 5.1. 2016 1- Připomínky k práci: V metodologii mi chybí, mezi jaké metody patří metoda interview, v rešerši je vhodné název knihy a autora odlišit druhem písma od ostatního textu. Je to přehlednější. Seznam použitých zdrojů není podle normy - název knihy, článku se píše kurzívou. Jinak pěkné.
 12. Růžek, Smékalová, Vavroušková - Profil muslima v ČR 5.1. 2016 1- Připomínky k práci: Otázky pro respondenty je vhodnější zařadit do příloh, u citace v kapitolce 5.7. Alláh říká mi chybí zdroj (citace Koránu), v práci se objevují drobné překlepy, chybějící písmena, slovo islám se píše s malým i, doporučuji všechny obrázky nebo mapy číslovat, popisovat a uvádět zdroje (máte jen někde), jinak pěkné!
 13. Jan Erlebach, David Kotrč, Gabriela Pechová - Profil příslušníka Církve československé husitské 5.1. 2016: 3 Připomínky k práci: V metodologii chybí popsání a představení metod, adekvace metod, bylo by dobré určit si, jaká z otázek je hlavní výzkumná otázka a co jsou podotázky, vy to máte všechno dohromady. V závěru práce by bylo dobré uvést konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, odpověď na některé otázky zcela chybí. Rešerše se píše takto, ne rešerže a navíc vůbec neodpovídá tomu, čím má rešerše být, viz Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu#metodologie. Z citace odpovědí respondentů není zřejmé, čí je která odpověď nebo zda mají oba respondenti shodný názor.
 14. Sedmerová, Loučímová, Kašparová - http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=zs2015:profil_pravoslavneho_vericiho 5. 1. 2016: Práce je silně nedostačující! 4
 15. Pavlína Zajícová, Veronika Votrubová - Profil muslima v ČR 5.1. 2016: 1- Práce je velmi pěkná. Připomínky k práci: V rešerši je lepší odlišit název knihy a autory od ostatního textu - je to pak přehlednější, chybí číslování obrázků. Pro přehlednost práce by bylo dobré odpovědi respondentů odlišit jiným druhem písma, takhle není na první pohled poznat, že tam nějaké máte.
 16. Natálie Elizeus, Kristýna Jelínková, Martin Kočí - Profil věřícího žida v ČR 5. 1. 2016: 1- Pěkné. Připomínky k práci: Chválím Vaši neodbytnost a to, že jste se nechtěli vzdát, přesto bych podrobný popis (kde jste stáli a odkud volali) do metodologie nezařazovala. Obrázky je lepší číslovat a popsat tak, aby popis nesplýval s nadpisem kapitoly - je to velmi nepřehledné. Vložit do práce kousek zpráv o chanuce není špatný nápad, ale nešikovné je, že se zobrazují celé zprávy a znepřehledňují váš text, jinak je to dobré. U druhého videa by bylo dobré uvést, odkud ho máte. Výpovědi respondentů bych doporučila oddělit od sebe navzájem (Terezu a Davida) a také od Vašeho textu třeba odstavečkem pro větší přehlednost a čtivost.
 17. Pavlína Cuberková, Julie Štefánková - http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=zs2015:profil_theravadskeho_buddhisty 5. 1. 2016: 1- Připomínky k práci: názvy náboženství se píší s malým písmenem a tedy i buddhismus. Na závěr metodologie by se hodilo alespoň stručné představení respondentů, např. věta, co máte ve vlatní práci o kousek níže: Pro výzkum byli vybráni tři praktikující. Všichni pocházející ze evropských zemí - dva lide z Německa (muž 40 let a žena 25 let) a jeden ze Švýcarska (muž 32 let). Každý z nich praktikuje Buddhismus podle jiné buddhistické tradice. Osobní příběhy se hodí tam, kde jsou. V metodologii zmiňujete, že budete pracovat s respondenty, tak je potřeba je představit, protože jinak až do poloviny práce nevíme, o kom bude řeč. V seznamu zdrojů se název knihy nebo článku (časopisu) píše podle normy v kurzívě. Jinak pěkné!
 18. Radka Cuřínová, Kristýna Franzová, Martina Fuková - Profil katolíka 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: První odstavec metodologie je nadbytečný, to se rozumí samo sebou, metodologie je nedostatečně zpracovaná, chybí popis metod atd., viz Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu. Jinak dobré.
 19. Hejduková, Koudelová - Profil katolíka - římskokatolická církev 5. 1. 2016: 2 připomínky k práci: V metodologii chybí představení a srovnání kvalitativní a kvantitativní metody, podívejte se do Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu. V práci chybí číslování obrázků, popis obrázků je vhodnější jiným písmem než stejně s nadpisem podkapitoly, mezi svátky máte pomíchaná období církevního roku a jednodenní svátky - trochu nepřehledné, v závěru bych doporučila členění na odstavce. Práce je plná zajímavých a dobrých informací a zjištění, ale i cenných výpovědí, jen formálně trochu neuspořádaná a místy působí nepřehledně. Chtělo by také vylepšit metodologii.
 20. Pavel Hanuš, Sabina Ludvíková, Gabriela Mielniczková - Profil českého buddhistického mnicha v Koreji 5. 1. 2016 1- Pěkné. Ještě několik připomínek k práci: Možná by bylo lepší v literární rešerši místo Miriam (křestního jména) použití opisu autorka, Vaše citace jsou sice podle normy, ale měly být ve wiki podle Doporučení do dvojitých kulatých závorek viz http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu. V textu se objevují krkolomné formulace a drobné chyby a chyby v psaní velkých písmen (korejská víza, japonský ostrov…).
 21. Jan Forst, Petra Liprtová, Barbora Plachá - Profil člena společenství Hare Krišna profil_clena_spolecenstvi_hare_krisna 5. 1. 2016: 1- Připomínky k práci: V metodologii chybí adekvace metod, v rešerši je lepší odlišit název knihy a jméno autora od ostatního textu kvůli přehlednosti, jinak dobré.
 22. Marie Buzková, Kamila Kodýtková, Iva Kubátová - Profil baptisty v ČR 5. 1. 2016: 3 Připomínky k práci: Výzkumnou otázku je nutné zřetelně označit, podotázky také a bylo by vhodnější ve Vaší práci připojit k úvodu a popsat v něm i cíle práce, zcela chybí metodologie a literární rešerše (to, co jí nazýváte to rozhodně není, viz http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu, Vaše citace jsou sice podle normy, ale měly být ve wiki podle Doporučení, v seznamu zdrojů se píše v názvu knihy nebo článku kurzíva, otázky pro respondenty je vhodné dávat až do příloh. Zcela chybí také číslování, popis a ozdrojování obrázků.
 23. Bílá, Touš Profil člena nábož. společnosti Svědkové Jehovovi v České republice 5. 1. 2016 2 Připomínky k práci: První odstaveček v metodologii mi připadá nadbytečný, to je samozřejmé při psaní odborné práce, polostandardizovaný rozhovor je metoda, ne technika, v rešerši bych rozhodně nedávala na první místo webové stránky, mělo by se jednat nejprve o odborné publikace, v rešerši je také vhodné odlišit název knihy a autora od ostatního textu. V závěru máte poněkud zkomolenou výzkumnou otázku, v cíli práce je dobrá a srozumitelná.
 24. Karafiátová, Kasková, Štěpánková Profil věřícího Církve adventistů sedmého dne 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: V metodologii chybí přesnější popis kvalitativní a kvantitativní metody a adekvace těchto metod. Některé odlišnosti, jak uvádíte nejsou úplnými odlišnosti, chtělo by to více specifikovat (např. ostatní křesťané také věří v druhý příchod Krista, ale nevypočítávají datumy, pojímají to jinak, důležitost vzkříšení Krista je pro ostatní křesťanské církve také důležitá. Statistické údaje by chtělo více rozvést a okomentovat, popis a číslování obrázků je lépe dávat do textu.
 25. Romana Grgičevičová, Kateřina Hlaváčková -Profil člena Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi 5. 1. 2016 3 Připomínky k práci: Metodologie je nedostatečná, viz Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu, v rešerši bych rozhodně nedávala na první místo webové stránky, mělo by se jednat nejprve o odborné publikace, v rešerši je také vhodné odlišit název knihy a autora od ostatního textu. V kapitolce základní pilíře víry je potřeba odskočit odstavcem, jinak je to nesmysl. Odpovědi respondentů měly být zapracovány do kapitol podle výzkumných otázek a ne v seznamu otázka - odpověď. Práce by potřebovala ještě více promyslet - uspořádání kapitolek, vkládání odpovědí, shrnutí v závěru, celkovou přehlednost…
 26. Šárka Dlouhá, Kateřina Rybenská, Andrea Vykopalová - Profil sikha 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: Nedostatečná metodologie, viz Doporučení http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu, obrázky je lepší číslovat, jinak pěkné a obsáhlé, zajímavé je srovnání Indie a ČR.
 27. Lukáš Faměra, Milan Mayer, Philip Nosák - Profil praktikujícího zenového buddhisty - škola Čogje 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: Úvod super, metodologie nedostatečná, alespoň stručné představení respondentů patří také právě do metodologie, podívejte se na http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu, v rešerši je lepší odlišit jméno autora a název knihy od ostatního textu jiným písmem, názory a výsledky autorů knih do rešerše patří, názory respondentů až do vlastní práce (možná by bylo přehlednější konfrontaci respondentů a autorek akademických prací zařadit až do vlastní práce), chybí číslování a popis obrázků včetně zdrojů. V práci také chybí statistické údaje. Jinak je práce zajímavá a obsáhlá, líbí se mi, jen pokulhává struktura a zásady odborné práce.
 28. Donátová, Franková, Zmeková - Profil věřícího Dvanácti kmenů 5. 1. 2016: 1- Dobré! Oceňuji obsáhlost a nasazení pro věc! Připomínky k práci: V literární rešerši je vhodné odlišit název knihy a autora od ostatního textu pro větší přehlednost. U obrázků je dobré je číslovat, popsat a pod popisek uvést zdroj. V práci se vyskytuje několik krolomnějších formulací.
 29. Marek Matiášek -http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=zs2015:profil_muslima_v_ceske_republice 5. 1. 2016: 3 Připomínky k práci: V práci se vyskytují špatné formulace, v metodologii chybí část, ve které představíte kvantitativní metody a kvalitativní metody, srovnáte je a pak uvedete, které používáte a proč, viz http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=doporuceni_k_psani_textu, představení respondentů je dobré. Literární rešerše zcela chybí, viz Doporučení. Práce je poněkud heslovitá a postrádám trochu logiku dělení kapitol (formální stránka práce). Chybí popis a číslování obrázků. Zdroje nejsou seřazeny a podle normy, viz Doporučení. Práce je obsáhlá, zajímavá, ale pokulhává formální stránka a odborná struktura.
 30. Lenka Chrtková, Claudia Kähsová, Dalibor Mrazík - Profil věřícího římskokatolické církve 5.1. 2016: 2 Připomínky k práci: V metodologii chybí adekvace a metod, v rešerši bych doporučila pro příště vedle názvu knihy uvést přímo do textu i jméno autora, ne jen do odkazu - je to přehlednější. Postrádám v práci také nějaké statistické údaje o počtu katolíků. V kapitolce Dějiny uvádíte: Katolická církev existuje od Koncilu Tridentského je velmi zavádějící a pravděpodobně špatně pochopená informace z knihy - katolická církev rozhodně nevznikla po koncilu v Tridentu, ale na tomto koncilu se vymezila katolická nauka oproti protestantismu. V seznamu použitých zdrojů necitujete podle normy (v názvu díla chybí kurzíva).
 31. Jechová, Hatka - Profil příslušníka československé husitské církve 5.1 . 2016: 2- Připomínky k práci: Chybí popis a číslování obrázků, statistické údaje doporučuji dávat do vlastní práce, ne do úvodu. V úvodu uvádějte spíše obecnější úvodní informace a není od věci zmínit i aktuálnost tématu. První odstaveček metodologie je nadbytečný. Rešerše by měla být obsáhlejší (alespoň dva prameny), lepší je uvádět hned v textu jméno autora i knihy odlišným písmem. V textu se objevují drobné chyby a nešikovné formulace. Bylo by vhodné přímo do práce vložit přímé citace respondentek, odlišit kurzívou (samozřejmě na patřičná míst podle tématu). V závěru uvádíte Věřící požívají eucharistii namočenou do vína, v křesťanské církvi mají eucharistii samotnou - formulace je obsahově nepřesná a nesprávná (husitská církev je také křesťanská a katolická církev také umožňuje přijímání pod obojí způsobou i pro laiky. Nepochopila jsem přesně, co všechno považujete za vnější a co za vnitřní projevy víry (kam patří například podle Vás svátosti) - vaše pojetí je poněkud chaotické a to se projevuje i v závěru, kde není jasná odpověď na výzkumnou otázku. Nejasné pojmy by bylo dobré na začátku nadefinovat, aby bylo jasno.
 32. Jón, Klepetko - Profil muslima 5. 1. 2016: 2 Připomínky k práci: Kvůli jasnému znění výzkumné otázky by bylo lepší do ní zakomponovat, že se jedná o studenty ze Střední Asie. V práci se poměrně často objevují formální chyby (slovo motlitebny v ČR se píše modlitebna (odvozeno od modlit se), překlepy, krkolomné formulace. Poněkud komicky působí v metodologii formulace práce využila zejména rozhovor s návodem. Do metodologie také patří představení respondentů. V rešerši je vhodné uvádět přímo v textu jak jméno autora, tak i název knihy a obojí odlišit písmem a odstavce od ostatního textu. Statistické údaje by bylo dobré získat právě i ze zemí, odkud respondenti pochází. Práce je zajímavá, jen by bylo potřeba ještě více si s ní pohrát a promyslet formální stránku, rozdělení do kapitolek a souvislost s výzkumnými podotázkami a uhladit a vyšperkovat závěr.

—-

Počet shlédnutí: 3

1)
celý odkaz včetně formátování např. kurzívou
2015/odevzdane_prace-antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1