obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2017:antropologie_nabozenstvi

Antropologie náboženství ZS 2017

Exkurze do dominikánského kláštera se pro zájemce uskuteční 18. 12. ve 14 hodin na adrese Husova 8, Praha 1.

Podmínky pro získání zkoušky:

zkouška:

 • splněný zápočet
 • minimálně 26 bodů ze 3 průběžných testíků (max. 35 bodů za průběžné testy, vždy 1 otázka – 1 bod)
 • písemná zkouška (24 otázek po 1 bodu)
 • ústní zkouška (zájemci o vylepšení známky a všichni s počtem bodů 50 a méně)

Látka ke zkoušce – přednášky, prezentace (doporučená četba viz níže)

Průběžné testíky:psáno z domova, časové rozmezí celý den až do půlnoci

27. 10. – typické stavby, rozmístění náboženství, probraná látka (15 otázek)

24. 11. – probraná látka (10 otázek)

15. 12. – probraná látka (10 otázek)

Maximální počet bodů je 35 za průběžné testy + za zkouškový max. 24 = celkem max. 59.

Hodnocení:

1: 59 – 52

2: 51 – 45

3: 44 – 37

4: 36 a méně (pod 61 %)

Podmínky pro získání zápočtu:

 • mít splněnou docházku (maximálně jedna absence)
 • vypracování práce ve skupině na téma: Téma práce: Jsem… (hinduista, pravoslavný, katolík, muslim, žid, protestant…). Jak jsem se k této víře (náboženství) dostal? Jaký význam má moje náboženské přesvědčení, moje víra pro můj osobní život, pro mé okolí? Co mi přináší nebo bere a jak se projevuje v mém životě?
 • prezentace práce

Podle zájmu se může uskutečnit přednáška, nebo návštěva náboženského objektu. Návrh možností:

pravoslavný klášter Loděnice

Evangelická církev metodistická

katolický klášter

církevní nemocnice

Dále možnosti - spíše pro individuální domluvené návštěvy studentů:

mešita - Rajská zahrada

buddhistické centrum v Praze

židovská synagoga

Literatura k přednáškám a seminářům

Všeobecně o náboženství a ateismu:

•PARTRIDGE, Christopher H., ed. Lexikon světových náboženství. V Praze: Slovart, c2006. ISBN 8072097962.

• HEJNA, Dalibor. Náboženství a společnost: věda o náboženství a její historické kořeny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 198 s. ISBN 978-80-247-2427-0.

• JANDOUREK, Jan. Vzestup a pád moderního ateismu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2981-7.

Křesťanství

•REMERY, Michel. Tweetuj s Bohem: #velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích, povolání.. Přeložil Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 9788074502149.

• BIBLE http://www.biblenet.cz/

Islám

• KORÁN http://islamweb.cz/koran/index.php)

 • materiály z pražské mešity na Rajské zahradě

Židovství

• PAVLÁT, Leo. Osm světel: židovské příběhy. 1. vyd. [v Albatrosu]. Praha: Albatros, 1992, 235 s. ISBN 80-00-00089-X.

• S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Překlad Karol Sidon. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1996. 134 s. Texty; sv. 2. ISBN 80-85924-08-0.

• SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1995, 285 s. ISBN 80-702-1075-3.

Východní náboženství

• AUBOYER, Jeannine. Umění Dálného východu. Praha: Artia, 1972, 190 s. Umění světa.

• Bhagavadgíta (př. J. Filipský & J. Vacek). Odeon, Praha 1976, 1. vydání.

• Knotková-Čapková, B. a kol. Základy asijských náboženství I. Univerzita Karlova v Praze 2004.

• LOPEZ, Donald S. Příběh buddhismu: průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister, 2003, 253 s. ISBN 80-865-9854.

• MCGREAL, Ian Philip. Velké postavy východního myšlení: slovník myslitelů. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 1998, 623 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-851-9093-1.

• WATERSTONE, Richard. Duchovní svět Indie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1996, 184 s. Magie, tradice, současnost. ISBN 80-858-0946-X.

Rozpis seminářů Antropologie náboženství ZS 2017

1. seminář

3. 10.

10. 10.

Téma práce: Jsem… (hinduista, pravoslavný, katolík, muslim, žid, protestant…). Jak jsem se k této víře (náboženství) dostal? Jaký význam má moje náboženské přesvědčení, moje víra pro můj osobní život, pro mé okolí? Co mi přináší nebo bere a jak se projevuje v mém životě?

 • V práci budete zkoumat, z jakých důvodů lidé (respondenti) vyznávají určitá náboženství (předávání od předků, vlastní zkušenost, sdílení stejných hodnot, politické důvody…) a co jejich víra přináší respondentům osobně a jak se projevuje v jejich životě.
 • Práce bude provedena na základě
 • kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí být ovšem doplněna kvantitativními údaji – oficiální počet, počty podle údajů ze sčítání nebo jiných statistik.
 • Musíte mít minimálně 3 respondenty
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…)
 • Řídit se dle Doporučení k psaní odborného textu (hlavní lišta na wiki)
 • Citace dávejte do dvojitých závorek (WIKI).
 • Použití pravidla tří filtrů.

POZOR na formální stránku práce (gramatika): Psaní velkých a malých písmen – ruština, čeština, němčina – vždy malé písmeno, Rus, Čech, Němec – vždy velké písmeno, česká, ruská či německá kniha – vždy malé písmeno (jedná se o přídavné jméno).

 • U obrázků, grafů či fotografií nezapomenout popisky, musí zde být jasně napsáno, co tím chcete čtenáři ukázat.

Struktura práce:

 • Úvod a cíl práce: aktuálnost tématu, představení vybraného náboženství.

Strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci.

 • Literární rešerše: měla by se odvíjet z uvedených výzkumných otázek a podotázek.
 • Metodologie práce: použití kvantitativních i kvalitativních metod – metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň 3 respondenty.
 • Vlastní práce: návaznost na historii a nauku zvoleného náboženství, dělení podle aspektů ve výzkumné otázce a podotázkách, např.

osobní přínos nebo nějaké újmy: způsob modlitby - zklidnění, meditace, získání a navození klidu a pohody, četba posvátných textů - objevení dalšího rozměru v životě, nová motivace, odbourání strachu, patření někam, společné hodnoty s ostatními věřícími, zákazy…

přínos pro okolí, společnost: vznik tradice, kulturních památek, slavení svátků, dodržování norem morálky nebo etických norem, záruka poctivosti nebo důvod k posměchu, obavám…

 • Závěr: důležitost zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění důvodů k víře – do jaké míry se překrývá a do jaké liší způsob života respondenta od ostatních, přínos zvoleného náboženství, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek

DO ZAČÁTKU DRUHÉHO SEMINÁŘE JE TŘEBA UDĚLAT: !!!

 1. vybrat si téma a skupinku
 2. zapsat se do WIKI k příslušnému semináři, uvést předběžný nadpis práce a výzkumnou otázku

Vzor zápisu k jednotlivým seminářům:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: Hinduista v ČR.
Ve WIKI to bude vypadat takto:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Hinduista v ČR|Hinduista v ČR]]

2. seminář

lichý týden 17. 10. Daniel Peterka, Lukáš Fochler, Sára Dutá: Jehovista v ČR Opraveno OK 1. 12. 2017, pěkné, v pořádku (jen jak a proč jsem Vám už do 1. odstavečku metodologie dopsala sama).

sudý týden 24. 10.čas

10:30 Benediktová, Jirmanová Církev bratrská 14. 11. OK Pěkné! 10:30 Došková, Mondryk, Slapničková Pravoslavná církev

12:15 Dvořáková, Kohout, Müller D., Šrámková Nepálec v ČR

3. seminář

lichý týden 31. 10. Kateřina Hlavová, Veronika Průchová, Sylvie Abassová, Ondřej Špála: Hinduista v ČR

sudý týden 7. 11.

čas 10:30

Kateřina Černá, Daniela Krejčová, Alžběta Suchopárová, Martina Štěrbová, Jitka Urbánková Protestant v ČR

čas 12:15

Martina Elicarová, Iveta Sedláčková, Veronika Škvorová, Veronika Volfová: Buddhista v ČR

4. seminář

lichý týden 14.11.

Alexandra Bušinská, Anastasia Grits, Kristýna Pavelková: Muslim v Evropě

sudý týden 21.11.

čas 10:30

Veronika Hanusová, Hana Šimáková, Zora Švarcová, Markéta Vojtová: Hare Krišna v ČR

12:15

Miloš Jodas, Klára Fittnerová, Tereza Krůželová, Veronika Šťastná: Katolík v ČR

5. seminář

lichý týden 28.11.

Gabriela Zajíčková, Veronika Sloupová, Matěj Dolanský, Tomáš Dytrych: Evangelík v ČR

sudý týden 5. 12.

čas 10. 30

Procházková, Tenklová, Dörflerová, Müller Petr: Buddhista v ČR

12:15

Eliška Bažantová, Veronika Čáslavková, Simona Dandová, Marek Břeska: Muslim v ČR

6. seminář

lichý týden 12.12.

Michal Hašto, Denisa Hradcová, Tereza Lüftnerová, Kamila Malínská: Baptista v ČR

sudý týden 19. 12.

10.30 Václav Franěk, Michaela Vosátková, Marta Zitová: Katolík v ČR

12:15 Lucie Dolejšová, Lucie Špeldová, Lucie Houžvičková, Tomáš Čebiš: Baptista v ČR 12:15 Pavla Lišková Pravoslavný v ČR

ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ DO 30. 12. 2017

Zapisujte jména a název práce, jakmile bude Vaše práce připravena k odevzdání!

 1. Kateřina Hlavová, Veronika Průchová, Sylvie Abbasová, Ondřej Špála: Hinduista v ČR, 14. 12. Práce je velmi pěkná, prosím ještě o drobnou opravu: - v úvodu - napište raději, že hinduismus patří k nejstarším náboženstvím. Zoroastrismus a židovství mají také kořeny ve 2. tisíciletí př. Kristem. - V závěru v následující větě raději použijte jinou formulaci než s jejich vzhledem. Negativní zkušenosti našich dvou respondentů jsou spíše spojeny s jejich vzhledem, než s jejich kulturou a náboženstvím. Až to bude opraveno, napište se znovu do pořadníku. (Opraveno viz bod 7.)
 2. Eliška Bažantová, Veronika Čáslavková, Simona Dandová, Marek Břeska: Muslim v ČR, 14. 12. Práce je pěkná, dali jste si záležet. Jen doplňte popisky ke grafům a obrázkům - nestačí číslíčko. Až to bude opraveno, napište se znovu do pořadníku. (Opraveno viz bod 6.)
 3. Martina Elicarová, Iveta Sedláčková, Veronika Škvorová, Veronika Volfová: Buddhista v ČR, 14. 12. Úvod práce - první polovina úvodu je nic neříkající a trochu naivně formulovaná - zkuste zkrátit a říci jasně a stručně. U rešerše máte knihy popisované spíše jako ve čtenářském deníku - dejte tam více výzkumný záměr autora. V metodologii - pokud máte polostrukturovaný rozhovor jako techniku, jaké máte metody? Upravte prosím ještě metody a techniky podle Doporučení. V práci chybí podstatné prvky buddhismu, je potřeba ukázat základní pojmy a prvky buddhismu a pak ho dát do kontrastu s buddhismem praktikovaným v ČR. Chybí použitá literatura jako součást práce. Zkuste na práci ještě zapracovat a opravit ji, pak se napište znovu do pořadníku. (Opraveno viz bod 11.)
 4. Miloš Jodas, Klára Fittnerová, Tereza Krůželová, Veronika Šťastná: Katolík v ČR, 14. 12. Ještě několik připomínek: K metodologii - pokud máte polostrukturovaný rozhovor jako techniku, jaké máte metody? Upravte prosím ještě metody a techniky podle Doporučení. Nastudujte ještě význam literární rešerše a opravte její pojetí i v metodologii a samotné rešerši. U rešerše máte knihy popisované spíše jako ve čtenářském deníku - dejte tam více výzkumný záměr autora. Chybí použitá literatura jako součást práce. Až to budete mít , pak se napište znovu do pořadníku.
 5. Veronika Hanusová, Hana Šimáková, Zora Švarcová, Markéta Vojtová: Hare Krišna v ČR, 14.12. Práce pěkná jen připomínka k metodologii: pokud máte polostrukturovaný rozhovor jako techniku, jaké máte metody? Upravte prosím ještě metody a techniky podle Doporučení. Až budete mít zapracované mé připomínky, pak se napište znovu do pořadníku.
 6. Eliška Bažantová, Veronika Čáslavková, Simona Dandová, Marek Břeska: Muslim v ČR (viz bod 2.), 21.12. OK!
 7. Kateřina Hlavová, Veronika Průchová, Sylvie Abbasová, Ondřej Špála: Hinduista v ČR (viz bod 1.), 21.12. OK!
 8. Matěj Dolanský, Tomáš Dytrych, Veronika Sloupová, Gabriela Zajíčková: Evangelík v ČR, 21. 12. Práce je moc pěkná! Prosím ještě maličkost - rozšiřte závěr, aby se tam ve zkratce objevily i odpovědi na všechny podotázky. Až to budete mít , pak se napište znovu do pořadníku.
 9. Miloš Jodas, Klára Fittnerová, Tereza Krůželová, Veronika Šťastná: Katolík v ČR (viz bod 4.), 21. 12. OK!
 10. Michal Hašto, Denisa Hradcová, Tereza Lüftnerová, Kamila Malínská: Baptista v ČR, 27. 12. V metodologii chybí obecné představení metod,viz Doporučení a v rešerši je potřeba uvést autora i název knihy, a to nejen v citaci (číslíčku) a ukázat jeho výzkumný záměr - mrkněte na už schválené práce. Až to budete mít , pak se napište znovu do pořadníku.
 11. Martina Elicarová, Iveta Sedláčková, Veronika Škvorová, Veronika Volfová: Buddhista v ČR (viz bod 3.), 27. 12. OK! Pěkně jste to vylepšily!
 12. Procházková, Tenklová, Dörflerová, Müller Petr: Buddhista v ČR, 27. 12. OK! Dobré!
 13. Franěk, Vosátková, Zitová: Katolík v ČR, 27. 12. Metodologii upravte podle Doporučení - nejprve obecné představení obou metod, pak popsat ty vaše konkrétní metody a techniky - máte to tam napřeskáčku. V práci také dolaďte ještě některé nepřesnosti v závěru - bohoslužby nejsou povinné jen o Vánocích a Velikonocích (pokud popisujete lidi aktivně věřící, tak navštěvují bohoslužby pravděpodobně mnohem častěji než několikrát za rok a to asi ne kvůli povinnosti). A co se křtu malých dětí týká, v Kodexu církevního práva je sice, že mají rodiče pokřtít děti v prvních týdnech, ale poku je naděje na další náboženskou výchovu…a pokud to tak není, má se křest raději odložit. Jak to máte vy, je to zkreslující. Hlavně v závěru máte odpovídat na Vaše výzkumné otázky a shrnout výsledek práce.
 14. Čebiš, Dolejšová, Houžvičková, Špeldová: Baptista v ČR, 27. 12. Upravte metodologii a rešerši podle Doporučení a podle pokynů z 1. semináře.
 15. Doškova, Mondryk, Slapničková: Pravoslavná církev, 27. 12. V Metodologii máte podrobně obecné srovnání metod, ale jaké metody jste použily vy? A jaký je rozdíl mezi metodami a technikami - mezi technikami uvádíte vlastně metody. Práce neodpovídá svou strukturou zadání. Vlastní práce má být rozdělena na kapitolky podle výzkumných podotázek a text má být prokládán odpověďmi respondentů. Otázky, které jste psaly do dotazníku, vložte na konec práce. Výsledky dotazníku je potřba zpracovat podle struktury práce - tedy podle výzkumných podotázek. Práce musí působit souvisle a logicky. Zkuste se ještě podívat na nějaké už schválené práce.
 16. Matěj Dolanský, Tomáš Dytrych, Veronika Sloupová, Gabriela Zajíčková: Evangelík v ČR (viz bod 8.) 28. 12. OK!
 17. Kateřina Černá, Daniela Krejčová, Alžběta Suchopárová, Martina Štěrbová, Jitka Urbánková: Církev československá husitská, 28. 12. Práce vypadá slibně, jen v rešerši jste se odchýlili od výzkumné otázky - kniha o ateismu je vzhledem k výzkum. ot. v pořádku, ale pak tam máte tři knížky pojednávající o jiných křesť. církvích, ale ne o té Vaší. Je potřeba najít nějakou knihu nebo článek, kde se autor zabývá církví československou husitskou (věrouka…). Co se týče osobního prožívání víry, můžete zvolit nějakou knihu o křesťanství obecně, pokud se to v praxi shoduje. Rešerši prosím opravte a nezapomeňte opravit i podle rešerše Seznam použitých zdrojů. Jinak dobré.
 18. Franěk, Vosátková, Zitová: Katolík v ČR (viz. bod 13.) 28. 12. OK!
 19. Michal Hašto, Denisa Hradcová, Tereza Lüftnerová, Kamila Malínská: Baptista v ČR (viz. bod 10), 28. 12. OK!
 20. Došková, Mondryk, Slapničková: Pravoslavná církev (viz. bod 15), 1. 1. 2018 OK!
 21. Čebiš, Dolejšová, Houžvičková, Špeldová: Baptista v ČR (viz. bod 14), 1. 1. 2018 Ještě prosím o úpravu druhého odstavečku v rešerši - jednak věta (Směrem, kterým se inspiroval bylo středověké náboženské hnutí Valdenští a osobností Petrem Chelčickým) nezní úplně česky a skutečnost, že se babtismus inspiroval valdenskými ještě přesněji vysvětlete - dejte pozor na formulace, ať je to srozumitelné.
 22. Dvořáková, Kohout, Müller D., Šrámková: Nepálec v ČR 3. 1. 2018 Na práci musíte ještě zapracovat ! - ve výzkumné otázce je potřeba uvést, že se jedná o Nepálce žijící momentálně v ČR. Metodologie - druhý a třetí odstavec mi připadá úplně zbytečný, za to chybí adekvace metod a třetí odstavec - tam uveďte jasně, jaké kvalitativní metody jste vybrali a proč a jakou technikou jste k tomu dospěli. V rešerši působí velmi překvapivě, že začínáte ateismem - dejte to do souvislosti s Vaším tématem (navíc autor se nejmenuje Jandour, ale Jandourek!!!). Dále chybí kapitola Použité zdroje. V práci je celkem dost chyb - nesprávně formulované věty, chybějící čárky, občas špatné skloňování, římskokatolická církev se píše s malým písmenem …Práci důkladně opravte a upravte a znovu se napište do pořadníku.
 23. Alexandra Bušinská, Anastasia Grits, Kristýna Pavelková: Muslim v Evropě 3.1 . 2018 Práce vypadá dobře. Korán nedávejte do rešerše, v Použité literatuře to stačí, protože uvedený autor Korán nezkoumal, jen překládal, autorem je podle muslimů Alláh. Kapitolku Vliv víry na okolí uveďte ještě svými slovy. V práci jsou drobné chyby - prosím ještě přečíst. Až to bude hotové, napište se znovu do pořadníku.
 24. Pavla Lišková, Pravoslavný v ČR 3. 1. 2018 K práci mám ještě několik připomínek: Metodologie je trochu zmatená. Proč užíváte množné číslo, když práci děláte sama? Větu možnost pozorovat respondentovo neverbální chování respondentů přeformulujte. Začínáte správně, ale pak je to nelogicky rozděleno do odstavců. Nejprve by měly být obecně popsány a představeny kvalitativní a kvantitativní metody - to částečně máte, pak popište, jaké metody jste využívala vy a jakou technikou. Držte se tohoto rozdělení. Statistické údaje jste asi přebírala, ne zpracovávala - to už udělal statistický úřad. Pozorování lidí při bohoslužbě není rozhodně zúčastněné pozorování - to byste tam musela chodit dlouho a pravidelně nebo s nimi trávit alespoň celý den při nějaké akci. Vlastní práci rozdělte na kapitolky podle podotázek, pak každou kapitolku uveďte svými slovy a teprve potom zařazujte odpovědi respondentů. Věty paní… odpověděla začínejte vždy s velkým písmenem. Proč stále používáte množné číslo - položili jsme otázku… ? S kým jste na rozhovorech pracovala? Dejte do pořádku závěr a použitou literaturu ve wiki. Až to bude hotové, napište se znovu do pořadníku.
 25. Kateřina Černá, Daniela Krejčová, Alžběta Suchopárová, Martina Štěrbová, Jitka Urbánková: Církev československá husitská (viz. bod 17), 1. 1. 2018 V pořádku, OK!
 26. Veronika Hanusová, Hana Šimáková, Zora Švarcová, Markéta Vojtová: Hare Krišna v ČR (viz.bod 5), 1. 1. 2018 OK!
 27. Čebiš, Dolejšová, Houžvičková, Špeldová: Baptista v ČR (viz. bod 21) 3. 1. 2018 OK, jen pro příště si pamatujte, že menonité a hugenoté se píší s malým písmenem. Teď už jsem Vám to opravila.
 28. Alexandra Bušinská, Anastasia Grits, Kristýna Pavelková: Muslim v Evropě 4. 1. 2018 OK
 29. Pavla Lišková, Pravoslavný v ČR (viz bod 24). 11. 1. 2018 OK
 30. Dvořáková, Kohout, Müller D., Šrámková: Nepálec v ČR (viz bod 22), 8. 1. 2018 OK

—-

Počet shlédnutí: 4

zs2017/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1