obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stranky_projektu_pestra_evropa

Zápis na Pestrou Evropu 2024

https://pestraevropa1.hks.re

Pestrá Evropa 2024

logo-pestra_evropa.jpg

První schůzka bude ve středu 6. 3. 2024 v 13:45 (nebo lehce po, jak vám končí výuka) v místnosti PEF C13.

Seznam účastníků

 1. Thuy Trang Vuová - trang2002@seznam.cz P-smlouva 22. 3. 2024 Turci v Řecku od 13. 9. 2024
 2. Natalie Minaříková - nataliminarikovaa@gmail.com P-smlouva 22. 3. 2024
 3. Filip Hübsch - filip.hubsch.ofc@seznam.cz 1. 8. 2024
 4. Denisa Kokešová - kokesovadenisa@seznam.cz E-smlouva 27. 4. 2024
 5. Martina Opletalová - opletal.martin21@gmail.com E-smlouva 24. 3. 2024 Sefardi
 6. Daria Horbik - dariagorbik14@gmail.com Ukrajinci v Podněsterské republice
 7. Polina Nilskaia - xnilp001@studenti.czu.cz P-smlouva 19. 4. 2024 Ukrajinci v Rumunsku 20. 7. 2024
 8. Polina Chaika - xchap024@studenti.czu.cz P-smlouva 26. 4. 2024
 9. Obiedkov Tymur - xobit001@studenti.czu.cz P-smlouva 26. 4. 2024
 10. Daria Kukhareva-xkukd004@studenti.czu.cz E-smlouva 2. 5. 2024

Úkoly teď

Abyste mohli získat mimořádné stipendium na Pestrou Evropu, je třeba vytisknout, vyplnit a podepsat tento formulář.

Pokud se budete chtít na cokoli zeptat, tak pište nebo se stavte na konzultacích: http://konzultace.hks.re

Úkoly před cestou

1. Do příští schůzky:

 1. STATISTIKA!
 2. Mít mapu s plánem míst, která chcete navštívit + proč právě tato místa chcete navštívit (jejich specifičnost) – může se jednat o obce s nadprůměrným podílem sledované menšiny (k tomu pro srovnání třeba naopak obce, kde příslušníků menšiny tolik není); mohou to být obce, ve kterých je sídlo spolku, sídlo samosprávy, minoritní škola, kostel atd. atd.
 3. Seznam kontaktů

2. PŘED ODJEZDEM:

 1. Mít základní informace:
  • o rozmístění dané menšiny
  • o počtech příslušníků dané menšiny
  • týkající se hlavních vlastností zkoumaného etnika – historie, náboženství, spolky…

3. PŘÍMO NA MÍSTĚ:

 • ROZHODNĚ SI VÉST VÝZKUMNÝ DENÍK! Hned si všechny informace zapisujte (i když už budete unavení, i když se vám už nebude chtít nic psát, i když si budete sami sobě slibovat, že to ráno určitě dopíšete…), abyste je pak mohli doma použít.
 • Ptejte se na informace podle mustru, který je popsaný níže (mějte před očima budoucí strukturu článku, která je také popsaná níže v rámečku)
 • Foťte.
 • Myslete na jeden z vašich hlavních cílů: přivézt do Čech informace o tom, jak na tom sledované etnikum opravdu je. Tomu podřiďte většinu svých kroků.
 • Jaké materiály získávat v cizině? Především ty, které jsou nedostupné z Čech a které nenajdete na internetu nebo v knihovně
  • NEHMOTNÉ INFORMACE: názory místních, názory členů národnostních spolků, názory těch, kdo s nějakou menšinou žijí jako sousedé, vaše dojmy z toho, jak příslušná menšina žije…
  • HMOTNÉ INFORMACE: rodinné nebo spolkové archívy, historické i aktuální fotografie, publikace, které byly vydané v nějakém velmi omezeném počtu a mají je jen na místě…

3. PO NÁVRATU DOMŮ:

 • Dát dohromady všechno, co jste zjistili
 • Začít psát článek
 • Pozor! Tato část výzkumu je nejvíce opomíjená, ale pokud se tato část vynechá, tak se o výsledcích nikdo kromě vás nedoví. Toho se chci vyvarovat.

Nezapomínejte na kvantitativní část práce: u každého etnika (zkoumané skupiny) zjistit nejdříve kvantitativní údaje týkající se zkoumaných minorit.

 1. Tyto kvantitativní údaje budou zahrnovat počty příslušníků daných etnik podle (pokud možno) stejných kritérií na úrovni státu:
  • mateřský jazyk
  • počty příslušníků minorit aktivně se podílejících například na spolkovém životě (podle údajů spolků)
  • oficiální censy (podle jakých kritérií probíhaly).
 2. Jak vypadá mapa rozmístění příslušné minority (zkoumané skupiny) v rámci státu a v rámci oblasti (oblastí), kde je minorita početně silná.

Mustr

Protože se jedná o odborný článek, nezačínejte publicistickým stylem - ...vyjeli jsme...
Článek se snažte strukturovat podle uvedeného mustru (viz níže).
Každý odborný článek musí mít zhruba tutéž strukturu:

1. ÚVOD (sem můžete stručně napsat i cíl práce)
2. LITERÁRNÍ REŠERŠE (zmínit stručně dosavadní výzkumy týkající se dané minority)
3. METODOLOGIE
4. VLASTNÍ ČÁST: zde bych doporučil
 • začít tím, kde a jak se daná menšina ve sledované zemi vzala. Sem můžete dát něco z historie (byla jedna emigrační vlna, bylo jich několik, nebyla žádná - obyvatelé jsou v daném místě původní...) a čtenáře provést až do současnosti (tedy takový průřez dějinami zkoumané minority)
 • postupně přejít ke sledovaným otázkám (tématům) - kdy to bylo nejlepší a nejhorší, současnost - identita, náboženství, spolky, jazyk.
  Pokud je některá z těchto položek zásadní, tak se jí věnujte více.
  Je také velice vhodné ptát se na stejnou věc příslušníků tří generací - mladé generace, střední generace a staroušků. Podle jejich odpovědí pak můžete usuzovat na různé trendy – situace je stejná, zlepšuje se to, zhoršuje se to...
  5. SHRNUTÍ A ZÁVĚR
  6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ


 • NEBOJTE SE HOJNĚ CITOVAT A PŘEJÍMAT INFORMACE I ODJINUD - VŽDY ALE UVÁDĚJTE ZDROJ.  Článek (vzhledem k většímu počtu skupin) potřebuji mít na WIKI - do seznamu výše, abych do toho mohl průběžně zasahovat.

  Připomínám věci, které by se v článku měly objevit:

  Hlavní a základní informace o této menšině (to znamená JAK NA TOM JSOU - mluví svým jazykem?, mají školství?, mají nějakou autonomii?, jsou se svou situací spokojení?, kolik jich je podle různých kritérií?, jaké jsou trendy počtu?, používání jazyka?…)

  Výsledky můžete rozdělit i podle věkových skupin.

  Přibližná strukturace článku:

 • V jakém období byla situace příslušníků zkoumané menšiny nejlepší, a kdy naopak nejhorší. (Proč?)
 • Současná situace: s čím jsou lidé spokojeni a s čím (v jakých oblastech) spokojeni nejsou?
 • Identita – za koho se příslušníci zkoumané menšiny považují (přejímají identitu většinové společnosti, nebo se naopak výrazně vůči většinové společnosti vyhraňují), jaké jsou hlavní prvky pro vyhraňování (jazyk, náboženství, odlišné historické povědomí...)
 • Jsou zde nějaké národnostní spolky, politické strany, folklorní spolky - jak je to s členy (nárůst, pokles)
 • Jaká je jazyková situace příslušníků menšiny (včetně používání dialektů). Knihy, noviny, rozhlas – v jakém jazyce (dialektu) (pokud tedy vůbec menšinová média vychází).

 • Sefardi

  • Ana Cecilia Prenz Kopušar, Università degli Studi di Trieste prenzac@gmail.com
  • Edina Spahić, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, hispadina@gmail.com

  Španělsko: Sefardští Židé měli dlouhou historii ve Španělsku, než byli v 15. století vyhnáni. V Toledu je dodnes patrný jejich kulturní odkaz. Kromě toho jsou v Barceloně nebo Madridu významné židovské čtvrti a muzea.

  Portugalsko: Stejně jako ve Španělsku, i v Portugalsku existuje dlouhá historie sefardských Židů. Lisabon a Porto jsou města, kde lze najít památky a historické stopy po židovské komunitě.

  Řecko: Soluň (Thessaloniki) byla kdysi jedním z největších sefardských center v Evropě. Zde se nachází židovské památky a muzea, které dokumentují historii a kulturu sefardských Židů v této oblasti. I když počet sefardských Židů v Soluni rapidně klesl po holokaustu, stále zde existuje několik jedinců a organizací, které pečují o kulturní dědictví a historii sefardských Židů.

  Itálie: Města jako je Benátky, Florencie a Řím mají bohatou historii židovských komunit, které zahrnují i sefardské Židy.

  Turecko: Istanbul má jednu z nejstarších a největších sefardských židovských komunit v Evropě: Židovská čtvrť Fener-Balat a historické synagogy Neve Shalom a Ahrida synagoga.

  Sarajevo v Bosně a Hercegovině má také bohatou historii sefardských Židů. Část z nich emigrovala do Španělska. Sarajevo má proto menší, ale historicky důležitou sefardskou židovskou komunitu, která si zachovává svou identitu a tradice.

  Mimo Evropu:

  Z hlediska kompaktních komunit sefardských Židů existují některá města a regiony, kde se tito lidé stále soustředí:

  Tel Aviv, Izrael: Tel Aviv má také významnou sefardskou židovskou komunitu, která se stala součástí živého kulturního a náboženského života města.

  Jeruzalém, Izrael: Jeruzalém je domovem mnoha sefardských Židů, kteří se zde zapojili do místního života a komunity.

  Buenos Aires, Argentina: Buenos Aires má jednu z největších sefardských komunit mimo Izrael. Zde se nachází židovské čtvrti a komunitní centra, kde se lidé setkávají a udržují svou kulturu a tradice.

  Rio de Janeiro, Brazílie: Rio de Janeiro má také významnou sefardskou židovskou komunitu, která hraje důležitou roli v místním životě a kultuře.

  Seznam minorit

  Články

  Z roku 2012:

  Smékalová Tereza Smekalova.Tereza@seznam.cz, Rabiňáková Barbora pinkbaruska@seznam.cz, Rybenská Kateřina xrybk103@gmail.com Frísové v Nizozemí opraveno 4. 11. 2012, opraveno 16. 2. 2013, odevzdáno

  Reifová Gabriela gabriela.reifova@seznam.cz, Neužilová Klára klara.neuzilova@gmail.com Gagauzové v Bulharsku opraveno 4. 11. 2012, opraveno 16. 2. 2013, odevzdáno

  Mayer Milan kabuka@seznam.cz Gagauzové v Moldávii opraveno 4. 11. 2012, opraveno 16. 2. 2013, odevzdáno

  Šedinová Lenka lenkasedinova@centrum.cz Němci ve Francii - Lotrinsko opraveno 26. 11. 2012, není co opravovat, autorka článku neprovedla od 26. 11. 2012 téměř žádnou úpravu, odevzdáno

  Milová Pavla milovap@gmail.com, Zittová Nikola nikyzittova@gmail.com Slováci v Polsku MÍRNĚ POSUNUTÝ TERMÍN, opraveno 16. 2. 2013

  Lucie Javůrková lucik.javurek@seznam.cz, Filip Ivanov vonavi@seznam.cz, Kateřina Hassmanová kata.hassmanova@gmail.com Keltové, Cornwall opraveno 4. 11. 2012, opraveno 24. 2. 2013, odevzdáno

  Vojtěch Martinovský wojta69@centrum.cz,XMARV002@studenti.czu.cz, Jan Forst honza97@seznam.cz Krymští Tataři na Krymu opraveno 4. 11. 2012, opraveno 18. 2. 2013, odevzdáno

  Kristýna Sataryová tynasat@gmail.com, Linda Kolářová linu@centrum.cz, Jana Brejchová brejsik@seznam.cz Slováci v Černé Hoře a Chorvatsku opraveno 5. 11. 2012, opraveno 19. 2. 2013, odevzdáno

  Kateřina Šedivá sediva.katka@seznam.cz Slováci v Chorvatsku opraveno 6. 11. 2012, opraveno 20. 2. 2013, odevzdáno

  Gabriela Mielniczková <gabriela.mielniczkova@gmail.com, gabcia@centrum.cz> Němci v Polsku 1.11. 2012 NEODEVZDÁNO NIC, 16. 2. 2013 - stav se oproti 1. 11. 2012 příliš nezměnil

  Z roku 2011:

  Jiří Röschl jiri.r@centrum.cz, Rudolf Švec svec.rudolf@centrum.cz Slováci na Ukrajině pouze nedoopravená loňská verze, opraveno 28. 2. 2013, odevzdáno

  Monika Krytinářová krytinarova.m@seznam.cz, Pavla Milová motogirl27@seznam.cz, Nikola Zittová nikyzittova@gmail.com Slováci v Maďarsku opraveno 6. 11. 2012, opraveno 25. 2. 2013

  Pavel Hanuš pavel.hanus.66@gmail.com, Krystýna Sataryová tynasat@gmail.com, Eva Bosáková evicka.boss@centrum.cz Slováci v Srbsku opraveno 18. 11. 2012, opraveno 13. 3. 2013

  Lenka Chocholoušková l.chocholouskova@gmail.com, Lukáš Slavík lukas.czu@gmail.com, Pavla Behrová behrova.pavla@seznam.cz, Gabriela Růnová runovagabina@seznam.cz Slováci v Rumunsku opraveno 18. 11. 2012, opraveno 7. 4. 2013, odevzdáno

  Felix Ruiz Felix.Ruiz@seznam.cz, Hana Grulichová hahag@seznam.cz, Šimon Jonáš Nicitel8@seznam.cz Pomáci v Makedonii opraveno 18. 11. 2012, opraveno 3. 3. 2013, odevzdáno

  Markéta Šanderová sanderova.maja@seznam.cz, Petra Kváčová kvacova.petra@centrum.cz, Pavla Harmáčková pavkaharmackova@seznam.cz Pomáci v Bulharsku opraveno 6. 11. 2012, opraveno 6. 3. 2013

  Olga Ageicheva kenya45365@gmail.com, Fanny Puntaca Mamani urpicha@seznam.cz Němci v Itálii opraveno 18. 11. 2012, opraveno 25. 2. 2013 - stav se oproti 18. 11. 2012 téměř nezměnil

  Michaela Ondráčková misha.ondrackova@seznam.cz, Philipp Nosák filipnosak@gmail.com Němci v Dánsku pouze nedoopravená loňská verze, opraveno 26. 2. 2013

  Martina Nádvorníková qwella@seznam.cz, Ilona Vlasáková ilonkavlas@seznam.cz, Ekaterina Levchenko levchenko.ekater@seznam.cz Němci na Ukrajině opraveno 20. 11. 2012, opraveno 11. 3. 2013, odevzdáno

  Pavla Fajfrlíková PavlaFajfrlikova@email.cz, Zuzana Drážďanská zuzovka@seznam.cz Němci v Rumunsku pouze nedoopravená loňská verze, opraveno 10. 3. 2013

  Veronika Hejduková VeronikaHejdukova@seznam.cz Baskové (Španělsko, Francie) opraveno 19. 11. 2012, opraveno 12. 3. 2013

  Fotky

  Účast ve sdělovacích prostředcích

  Někteří účastníci pronikli i na stránky tisku nebo i do televize (rozhlasu):


  Zápis na Pestrou Evropu 2016

  Zápis na Pestrou Evropu 2015

  Zápis na Pestrou Evropu 2013

  zapis_na_pestrou_evropu_2014

  Zápis na Pestrou Evropu 2012

  stranky_pestre_evropy_do_15.10.2011

  Účastníci 2011

  Odkaz na stránky Pestrá Evropa 2010

  Návrh projektu


  HTML-to-wiki converter: http://toolserver.org/~diberri/cgi-bin/html2wiki/

  Měnič textu: <div class="row"> <a href="http://jalbum.net" za: <div class="row"> <center><b><a href="http://pestraevropa.hks.re"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">P</span><span style="color: rgb(0, 128, 0);">e</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">s</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">t</span><span style="color: rgb(165, 42, 42);">r</span><span style="color: rgb(0, 128, 0);">&aacute;</span> <span style="color: rgb(0, 255, 255);">E</span><span style="color: rgb(128, 0, 128);">v</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">r</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">o</span><span style="color: rgb(0, 128, 0);">p</span><span style="color: rgb(238, 130, 238);">a</span> </a> 2012<p> Keltov&#xe9; v Cornwallu<p></b> Kate&#x159;ina Hassmanov&#xe1;, Filip Ivanov, Lucie Jav&#x16f;rkov&#xe1;<br> <img src="http://pestraevropa.hks.re/1/logo-m.jpg"><br> </div> <p><center><div class="thumb"><b>Hospod&#xe1;&#x159;sk&#xe1; a kulturn&#xed; studia <a href="http://www.hks.re">www.hks.re</a></b><br><p> <a href="http://jalbum.net"

  Účastníci minulých ročníků

  Poznámky

  Ethnic groups worldwide

  The Csangos of Romanian Moldavia the_csangos_of_romanian_moldavia.pdf

  Karaimové v Litvě karaimove_v_litve-horak.pdf

  Tataři a muslimové v Polsku tatari_a_muslimove_v_polsku.pdf

  


  Počet shlédnutí: 56

  stranky_projektu_pestra_evropa.txt · Poslední úprava: 2024/07/04 14:49 autor: 193.84.36.8