obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:antropologie_nabozenstvi-odevzdavani_praci

Antropologie náboženství – odevzdávání prací 2016

Zapište se: jméno a příjmení autorů + odkaz na práci. Pište to tak, abych na to mohla jenom kliknout a otevřela se vaše práce:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Jsem hinduista v ČR|Jsem hinduista v ČR. Jak a čím se liším od ostatních?]]

Opravy budu provádět v pořadí, v jakém se zapíšete. Vaše práce nechť má také nadpis a uvedené autory.

Škoda, že nikdo nečetl, že vaše práce má mít uvedené autory. Je to obvyklé – nadpis, autoři, text práce. :-)

 1. Andrea Petíková, Tomáš Stejskal, Ondřej Šindar: Jsem pravoslavný v ČR. Jak a čím se liším od ateistů? 19. 12. Opravte ještě: úvod, věta Vzhledem k tomu, že pravoslavných na území České republiky stále ubývá, nalezneme na našem území velké zastoupení příslušníků pravoslavného náboženství je nelogická a výpovědi v ní si odporují. Další věta, která chce učesat: Tato práce je zajímavá i z hlediska (a proto bylo i toto téma vybráno), že ateisté (kterých je v České republice největší zastoupení) dodržují a oslavují např. stejné svátky. Bylo by lepší nevpisovat nic do závorek, protože to věty značně komplikuje a formulace jsou pak složité a nesrozumitelné. Mrkněte na to i v Metodologii. V rešerši opravte: Dle Filosofikého slovníku a zkuste najít ještě jinde jinou defeinici ateismu a ukázat, zda se na to dívají autoři stejně nebo jinak. Práce je pěkná, jen promyslete ještě nadpis Nejvýznamnější svátky pravoslavných, protože pak tam uvádíte jako první výpovědi ateisty. K nadpisu: možná by stačilo Nejvýznamnější svátky. Určitě to chce zmínit v metodologii, jak jste výzkum do práce zařadili a jak je celá práce koncipovaná.V závěru nechápu větu přizpůsobení moderní doby v České republice napomáhají jejich příbuzní (rodiče a prarodiče), kteří zde s mladými rodinami nebydlí a jen je jednou za čas navštěvují. - jak? nemá to být tak, že napomáhají spíše udržování pravoslavných tradic? Jak to máte vy, tak je to nelogické.
 2. Michaela Pecová, Jiří Kříž: Jsem protestant. Jak a čím se liším od ateistů? 19. 12.Chybí mi obecnější úvod, v metodologii je příliš obsáhlý obecný popis metod, chtělo by tam hlavně dát, že v práci využíváte kvalitativní a kvantitativní metody- ty pak obecně popsat a dát jejich výhody a nevýhody. Jak píšete o Vašem výzkumu - ještě dodejte techniky - byl to osobní rozhovor, přes skype…? Jinak práce vypadá dobře, jen závěr je trochu useknutý, chybí mi tam ještě nějaké celkové shrnutí či vyvození nějakého závěru - hlavní oblasti shody a rozdílů - promyslete a doplňte ještě.
 3. Jan Hlinák, Matěj Jansa: Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 19. 12. Opravte ještě: Blízký východ - s velkým písmenem, metodologie by byla obsahově dobré - připadá mi ale rozdělení do odstavců nepochopitelné - dejte nejdřív obecný popis obou metod, pak Vaše metody pak respondenty. Psala jsem Vám to také do wiki k seminářům. Podívejte se do Doporučení na wiki na rešerši a upravte ji podle toho - první věta tam určitě nepatří. Evropské zemi, egyptský - malé e nebo pak v Evropě s velkým písmenem. Citace muslimského respondenta, kde zmiňuje otce a jeho pokus o půst v Čechách je nesrozumitelně česky - nechte to v práci ale upravte tak, aby to znělo česky. V závěru místo slova shodnost raději využijte shoda (shodnost je užíváno více v geometrii). V závěru by bylo dobré ještě zmínit, že právě kvůli křes´tanským kořenům české kultury se na slavení svátků v materiální rovině ateisté shodují s muslimy.
 4. Borovská Magdaléna, Honzíková Eva, Máslová Barbora: Jsem žíd. Jak a čím se liším od ostatních? 21. 12. Práce se mi líbí. Prosím několik oprav - úvod je příliš dlouhý - nedávejte tam historické věci o židovství nebo statistiky (ty by se hodily do vlastní práce), spíše obecněji, zkuste vymyslet něco, proč je dobré zaobírat se srovnáváním hodnot žida a ateisty, v rešerši u knihy Kdo jsou židé? Paul Spiegel máte zvláštně formulované věty. Tóra, proroci, spisy, starý zákon, desatero přikázání - psaní s velkým písmenem, v závěru v posledním odstavci nazýváte ateismus náboženstvím - což je podivné.
 5. Pavla Kopecká, Jan Strnad, Nikola Suchá - Jsem pravoslavný křesťan v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 21.12. Ještě upravte - údaj zavedením Nové ústavy v roce 1992, kdy byla omezena práva Božího lidu objasněte, co je tím myšleno. Následující věta působí ve výčtu pravoslavných svátků poněkud nejasně - myslíte tím pravoslavné nebo katolické? Vánoce se slaví 25. prosince a připomínají Narození Páně v Betlémě. 6. ledna se poté slaví Křest páně v Jordánu od Jana Křtitele. Následující datumy v kapitolce svátky a tradice působí jako výkřik do tmy. Co tím chcete říci? Gregoriánský kalendář - 25. prosince, 3. dubna, Juliánský kalendář - 7. ledna, 21. března Jinak je to docela dobré.
 6. Andrea Jandová, Kristýna Kociánová, Nikola Mauleová: Jsem jehovista. Jak a čím se liším od ostatních? 21. 12. Dejte na začátek ještě obecnější úvod - stačí pár smysluplných vět. Na začátek metodologie dejte obecně pár slov o kvantitativní a kvalitativní metodě. U knihy Ježíš a mýtus o Kristu by chtělo vysvětlit souvislost s vaší výzkumnou otázkou a ukázat, zda autor jehovisty řadí ke křesťanům nebo ne. Názor na to může být různý - i u různých autorů se to může lišit. Následující větička za majoritní skupinu vůči svědkům Jehovovým může být také římskokatolická církev. - může být považována nebo majoritní skupinou vůči svědkům Jehovovým může být také římskokatolická církev - rozmyslete formulaci, ať to dává smysl. Zařaďte do práce k jednotlivým kapitolkám také nějaké výpovědi respondentů jako dokreslení Vašeho výzkumu a srovnání! Je vhodné výpovědi odlišit třeba kurzívou a odskočením. Citace opravte - název knihy kurzívou, seznam zdrojů ve Vaší podobě není adekvátní - viz wiki Doporučení!!!
 7. Horáčková Nikola, Sazečková Miroslava, Vydrová Anita - Jsem Židem v Kanadě. Jak a čím se liším od křesťanů v Kanadě? 23.12. Práce je pěkná, jen několik připomínek: Srovnáváte židy s křesťany - bylo by vhodné alespoň stručně ukázat typické prvky pro křesťanství v těch oblastech, které se dotýkají Vašeho tématu (svátky) a co se týče životních hodnot - hraje u křesťanů a židů nějakou roli Desatero? Otázky pro respondenty raději vidím v příloze, jednotlivé kapitolky nazvěte bez otazníku, např. Každodenní život Židů a křesťanů. Citace v seznamu literatury není podle normy - podívejte se do Doporučení na WIKI na knižní i internetovou citaci!!!
 8. Holetová Petra, Stehlíková Hana, Zajícová Miriam: Jsem protestant, jak se liším od katolíků v ČR 23. 12. Práci je nutné upravit podle DOPORUČENÍ - rešerše není popis knih, které používáte. Výzkumnou otázku zkuste trochu pozměnit podle toho, co jsme si říkaly, např. V čem se shoduje a v čem liší pojetí církve a svátků u katolíků a protestantů? Dotazník jste zpracovávaly kvalitativně, tak to musí být i v metodologii v popisu Vašich metod. Otázky pro respondenty dejte do přílohy, jednotlivé kapitolky nazvěte bez otazníku, např. Pojetí církve u katolíků a protestantů. Se závěrem si ještě pohrajte. Pozor na psaní velkých písmen - katolíci, katolická církev, katolictví - s malým písmenem.
 9. Coufalová Marcela, Drncová Daniela, Jílková Petra: Jsem vyznavačem hnutí Sri Chinmoye. Jak a čím se liším od ostatních.
  31.12. Metodologie a rešerše není podle DOPORUČENÍ a podle rad, co jsem říkala na seminářích. Chybí kvantitativní údaje, o které se v práci máte opírat (jak u ateistů, tak u věřících).Pokud srovnáváte víru s ateismem, je potřebapředstavit také ateismus a zapracovat i do rešerše. Chybí seznam použité literatury - citace podle normy. Práce by neměla být v ich-formě.
 10. Radka Illéšová, Lucie Javůrková, Klára Justová Jsem buddhista žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních.
  31.12. Několik připomínek k práci: Česká republika - s malým r, v rešerši dejte za knihu nebo autora odkaz. V představení buddhismu se řiďte 3 filtry - promyslete, co je podstatné a co souvisí s Vaší výzkumnou otázkou, v práci chybí seznam použitých zdrojů. Kapitolku o ateismu nedávejte před závěr - tam už nemá moc smysl. V jednotlivých kapitolkách rozmyslete dělení do odstavců - bylo by přehlednější zvolit proto nějaký logický klíč, např. podle respondentů (aby bylo vidět, co říká ateista a co věřící).
 11. Boris Gregor, Ondřej Křížek Jsem tibetským buddhistou v ČR. Jak se liším od ostatních? 31. 12. Několik připomínek k práci: Metodologii upravte podle Doporučení na wiki (obecné představení metod, srovnání, metody X techniky), v rešerši by měla být také nějaká kniha nebo článek zpracovávající ateismus, dělení do odstavců v rešerši ať má logiku (třeba podle jednotlivých knih nebo témat). Výpovědi respondentů odlište od ostatního textu, např. kurzívou nebo odstavcem. V seznamu použité literatury se název knihy píše kurzívou.
 12. Karolína Hávová, Marie Kostelecká: Jsem muslim. Jak a čím se liším od ostatních? 31.12. Práce se dobře čte a je zajímavá, jen prosím upravte metodologii podle Doporučení na wiki.
 13. Cindrová, Keprta, Kračmer Jsem židem v České republice. Jak a čím se liším od většinové ateistické společnosti 31. 12. Práce je zajímavá, přesto metodologii a rešerši je třeba předělat podle toho, jak jse si říkali na seminářích a podle Doporučení na wiki! Také si ještě pohrajte se závěrem - práci (rozdíly a shody shrňte, ukažte na ně, na začátku závěru klidně znovu uveďte výzkumnou otázku, nesnažte se ho odbýt.
 14. Kristýna Ševčíková, Marek Navrátil, Tereza Kreuselová Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních. 31. 12. Úvod je krkolomný a nemá moc souvislost s Vaší prací - nebo to tam lépe naformulujte. Některé věci ke konci úvodu se už hodí lépe do cíle práce. Metodologii přetvořte podle Doporučení na wiki!!!Ve Vaší práci srovnáváte ateisty s katolíky, ale u katolictví v práci mi chybí alespoń základní charakteristika a rysy této víry. V seznamu zdrojů u knih a článků se píše kurzíva - viz Doporučení.
 15. Hykešová, Vitásková K., Vitásková V. Jsem adventista sedmého dne v ČR. Jak a čím se liším od ostatních 31.12. Srdce mi poskočilo, dali jste si záležet, metodologie i rešerše ok, jen chybí seznam použité literatury a zařaďte ještě do jednotlivých kapitolek v praktické části více výpovědí respondentů. Kapitolka Shrnutí výsledků a závěr bohatě stačí, další závěr jako podkapitolku už tam nedávejte.
 16. Šárka Kováříková, Michaela Lorencová, Veronika Uhrová: Profil řeckokatolíka na Slovensku 2.1. 2017 Práce je OK - bylo by obvyklejší poslední kapitolku nazývat Závěr a co se týče liturgického oblečení, jsou tam nějaké nepřesnosti, podívejte se na to ještě a opravte - u římskokatolíků kněz nenosí epitrachil ale štólu a nemůže si vybírat barvy dle libosti, ale podle liturgického období. Je možné, že ani sami respondenti tyto věci přesně neví a proto je dobré to ještě „zkonzultovat“ s odbornou knihou. V závěru ještě opravte formulaci ohledně svatby řeckokatolického kněze - jestli se ožení nebo ne není přece v rámci svatebního veselí. Prosím tedy ještě o doopravení těchto drobností.
 17. Jiří Vondra, Jiří Chmelař, Štěpán Metzker, Nastya Nastya Bystritskai Jsem pravoslavný. Jak a čím se liším od ateistů 2. 1. 2017 Práci si ještě po sobě přečtěte, jsou tam někdy nemyslné formulace (špatné pády, tečky na konci vět a nesmyslné odstavce). V metodologii u kvalitativních metod zmiňujete polostrukturovaný rozhovor (podívejte se do DOPORUČENÍ na techniky a metody). Na konci chybí Seznam použitých zdrojů.
 18. Jan Hladík, Michaela Minasová, Kristýna Tycová: Jsem křesťanem v ČR. Jak a čím se liším od ostatních? 5.1. Ještě několik připomínek:k metodologii - popisujete dotazníkovou metodu - přibližte typ otázek (pravděpodobně kvalitativní polostrukturované - nebo otevřené) a uveďte, jak byl Váš dotazník zpracován. Něco tam máte, ale je to trochu „pel mel“a nesrozumitelné. V rešerši máte zajímavé publikace, ale zpracujte ji podle DOPORUČENÍ!!! K názvu Teoretická část - nepředstavujete teorie, ale historické pozadí k Vaší výzkumné otázce, takže zvolte raději jiný nadpis. V kapitolce Dělení církví píšete o nevraživosti mezi východním a západním křesťanstvím na našem území v době Velké Moravy - buď je potřeba k tomu dodat, že to bylo ještě před Velkým schizmatem a rozdělením církví nebo to podat jiným způsobem - takhle to působí jako historický nesmysl! Opravte psaní velkých písmen - Středomoří - velké S, husité s malým s, protestantské a jiné církve, pokud to není oficiální název - s malým písmenem. Věta Biskupové jsou zárukou pravosti a neomylnosti církve. takto formulovaná zní jako blbost - buťo vypusťte nebo dohledejte, v jakých případech a za jakých okolností platí papežská neomylnost. A že by biskup zakládal církevní společenství? Jaké myslíte? Jinak je práce zajímavá.
 19. Veronika Horáková, Kamila Matouchová, Barbora Sochrová: Jsem zen buddhista. Jak a čím se liším od ostatních? 5.1. Ještě několik připomínek: V metodologii by byla vhodnější formulace týkající se konkrétně Vaší práce - Ne sociální výzkum se dělí, ale předkládaná práce kombinuje metody kvantitativní s metodami kvalitativními. Podívejte se do DOPORUČENÍ!!! na metody a techniky a na metodu studia dokumentů!!! Dále rešerši zkonfrontujte ještě s DOPORUČENÍM, dělte na odstavce podle autorů a trochu si s ní pohrajte. V práci nemůžete vynechat alespoň stručné představení ateismu. Chybí seznam použitých zdrojů!
 20. Lenka Jiráková, Marcela Konečná, Veronika Lacmanová, Nikola Schullerová Jsem muslim žijící v České republice. Jak a čím se liším od ostatních 5.1. Ještě několik připomínek: Kvantitativní data z úvodu by se možná lépe hodily do vlastní práce, protože tam už žádné týkající se islámu nemáte. Rešerše není podle DOPORUČENÍ!!! - prostudujte a opravte. V seznamu literatury Vám chybí některé knihy citované v práci - zkontrolujte podle odkazů pod čarou. HALÍK, Tomáš. NENÍ ATEISTA JAKO ATEISTA - název knihy nebo článku je v kurzívě a ne velkým tiskacím písmem.
 21. Oličová Kateřina, Zavadil Marek: Vyznávám Hare Kršnu a žiji v ČR. Jak a čím se liším od ostatních 10. 1. Práce je velmi pěkná - ještě by bylo potřeba v rešerši více a srozumitelně přiblížit knihu Martina Fárka - větu Dále by měl být zmíněn Mgr. Martin Fárek, který je autorem publikací o Hare Kršna, ale pro zvolenou výzkumnou otázku se tématem zabývá velmi do hloubky. nechápu. Fejte tomu vlastní odstaveček a ukažte, jak přibližuje hnutí nebo jak ho popisuje. Potom by měl být ve vlastní práci více přiblížen ateismus, jen odpovědi respondentů a pár statistických údajů nestačí. Ještě formulace ze závěru: V zásadě jsou to rozumné body, které do života člověka přinášejí pomíjivý okamžik uspokojení, štěstí nebo radosti, ale peníze by neměly představovat štěstí. by měla být jasná .Nejde přece jen o peníze, ale třeba o vášně, .. Lépe to formulujte a vysvětlete. Jinak moc chválím!!!:-D 13.1. opraveno, uznáno - OK!
 22. Sojová Kristýna, Procházka Jan: Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních 10. 1. Vlastní práce i výzkum jsou velmi pečlivě a vzorně zpracovány, velmi chválím! Jinak ještě několik drobností pro vylepšení: V metodologii prosím ještě ujasněte pojem technika a metoda viz DOPORUČENÍ - kap. Metody a techniky a Kvalitativní a kvantitativní metody. Otázky na respondenty dejte do příloh. V rešerši název knihy a autora odlište třeba kurzívou. V seznamu literatury by bylo vhodnější rozdělit na knižní a internetové zdroje.
 23. Klára Prunerová, Nikola Pokorná, Kristina Nesterenko Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních? 10. 1. 2017 Dobré a zajímavé, jen prosím ještě o malé vylepšení: Franská říše s velkým písmenem (název státního útvaru), ne více knězů, ale více kněží. Věta Její vznik jako organizace je datován rokem 1054. v kapitolce popisující římskokatolickou církev zní divně - ta datace se vztahuje spíše k vymezení římské církve od východní - tzv. Velké schizma - u nás v Čechách bylo přítomno katolictví už od 9. století, část kněží bylo z Bavorska a část z Byzance - významný je vliv Cyrila s Metodějem. Nebo jste někde našly, že rok 1054 měl zvláštní význam pro území Čech? Věta První registrace v České republice proběhla 1.9. 1991 - zní jako nesmysl - první samostatné biskupství v Čechách bylo založeno 973, předtím 971 vznikla svatovítská kapitula (původně sbor kněží, kteří připravovali vše potřebné pro zřízení samostatné pražské diecéze v roce 973. Ke kapitolce Vliv víry na osobní a rodinný život napište ještě nějaký úvod - bylo by dobré uvést, že osobní život katolíků může právě v těchto otázkách ovlivňovat Desatero a trochu to rozvést, souvisí to i s tématy, na které jste se ptaly.
 24. Ondřej Sova, Marek Šourek, Klára Michalíková Jsem členem hnutí Hare Krišna v České republice. Čím se liším od ateistů? 10. 1. 2017 Ještě několik připomínek: V řešerši nemáte odkazy na díla ( dvojitá kulatá závorka udělá ve wiki číslíčko s odkazem), odlište také autora nebo dílo kurzívou. Metodologie není podle DOPORUČENÍ!!! Kde máte představení kvalitativních a kvantitativních metod? V práci nemáte zapracované výpovědi respondentů!!! Práce působí trochu odbytě a to je velká škoda, protože jste dělali velmi zajímavý výzkum i rozhovory a v práci máte i autentické záběry a to je super. Opravte a dodělejte.
 25. Tereza Sittová, Matěj Svoboda, Jan Vacíř Jsem křesťan v Izraeli 10. 1. 2017 Ještě několik připomínek: Druhý odstavec v metodologii vynechte - prostudování odborné literatury se rozumí samo sebou, popis metod udělejte podle DOPORUČENÍ!!! Jinak dobré.
 26. Petr Dvořák, Šárka Hanušová, Anna Pokorná: Čeští mormoni: Jak a čím se liší od ostatních 10. 1. 2017 Ještě několik připomínek: Úvod - Jako jediná křesťanská církev se považuje za původní církev založenou samotným Ježíšem Kristem. Jak jste na to přišli? A co katolíci a pravoslavní? Chyba je zřejmě ve formulaci věty - opravte. Katolická církev v České republice se píše ve větě s malým písmenem. V práci chybí představení katolictví alespoň v oblastech, které máte ve výzkumné otázce a podotázkách? Dále doplňte do výzkumné části přímé výpovědi respondentů - alespoň ty nejvíce „ukázkové“, vložte je přímo do textu.
 27. Kristýna Martínková, Tereza Polanecká, Pavel Tojšl: Jsem protestant mezi ateisty. Jak a čím se liším od ostatních? 10. 1. 2017 Dobré, ale ještě bych měla několik připomínek: V metodologii prosím opravte následující část podle DOPORUČENÍ!!!, které bylo výchozí pro naši práci (metody X techniky, kvalitativní a kvantitativní výzkum) - V kvalitativním výzkumu se uplatňují metody jako diskursivní a narativní analýza, zakotvená teorie, etnografická studie a případová studie. Mezi nejčastější techniky sběru dat lze pak řadit narativní, hloubkové interview, focus group nebo například zúčastněné pozorování. První odstaveček v rešerši vynechte - nepatří tam - viz DOPORUČENÍ!!!
Počet shlédnutí: 6

zs2016/antropologie_nabozenstvi-odevzdavani_praci.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1