obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:antropologie_nabozenstvi

Antropologie náboženství 2016

Pozvánka na přednášku LUKÁŠE LHOŤANA o islámu a křesťanství

Podmínky pro získání zkoušky:

ZÁPIS DO INDEXU: 23. 1. a 25. 1. 2017 od cca 9. 30 do 11 hodin.

zkouška:

 • splněný zápočet
 • minimálně 19 bodů z průběžných testíků
 • písemná zkouška (24 otázek po 1 bodu.)
 • ústní zkouška (zájemci o vylepšení známky a všichni s počtem bodů 46 a méně)

Odevzdávat práci můžete ZDE (do 6. ledna 2017)

Odevzdávat opravené práce můžete ZDE (do 20. ledna 2017)
Pozor! Buďte při psaní pečliví, oprava je možná jen jednou.

látka – přednášky, prezentace (doporučená četba viz níže)

průběžné testíky v testovacím centru, vždy otázka – 1 bod:

4. týden (26. 10.) – typické stavby, rozmístění náboženství, probraná látka (15 otázek)

7. týden (16.11.) – probraná látka (10 otázek)

10. týden (7. 12.) – probraná látka (10 otázek)

Maximální počet bodů je 35 za průběžné testy + za zkouškový max. 24 = celkem max. 59.

Hodnocení:

1: 59 – 52
2: 51 – 45
3: 44 – 37
4: 36 a méně (pod 61 %)

Literatura k přednáškám a seminářům

• AUBOYER, Jeannine. Umění Dálného východu. Praha: Artia, 1972, 190 s. Umění světa.
Bhagavadgíta (př. J. Filipský & J. Vacek). Odeon, Praha 1976, 1. vydání.
BIBLE
http://www.biblenet.cz/

• HEJNA, Dalibor. Náboženství a společnost: věda o náboženství a její historické kořeny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 198 s. ISBN 978-80-247-2427-0.
• JANDOUREK, Jan. Vzestup a pád moderního ateismu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2981-7.
• Knotková-Čapková, B. a kol. Základy asijských náboženství I. Univerzita Karlova v Praze 2004.
KORÁN

http://islamweb.cz/koran/index.php)

• LANCASTER, Brian. Judaismus. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2000, 247 s. ISBN 80-720-2704-2.
• LOPEZ, Donald S. Příběh buddhismu: průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister, 2003, 253 s. ISBN 80-865-9854.
• MCGREAL, Ian Philip. Velké postavy východního myšlení: slovník myslitelů. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 1998, 623 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-851-9093-1.
• PARTRIDGE, Christopher H. (ed.). Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, c2006. ISBN 80-7209-796-2.
• PAVLÁT, Leo. Osm světel: židovské příběhy. 1. vyd. [v Albatrosu]. Praha: Albatros, 1992, 235 s. ISBN 80-00-00089-X.
S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Překlad Karol Sidon. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1996. 134 s. Texty; sv. 2. ISBN 80-85924-08-0.
• SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1995, 285 s. ISBN 80-702-1075-3.
• WATERSTONE, Richard. Duchovní svět Indie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1996, 184 s. Magie, tradice, současnost. ISBN 80-858-0946-X.

Podmínky pro získání zápočtu:

 • mít splněnou docházku (maximálně jedna absence)
 • vypracování práce ve skupině na téma: Jsem… (hinduista, pravoslavný, katolík, muslim, žid, protestant…). Jak a čím se liším od ostatních?
 • prezentace práce

Podle zájmu se může uskutečnit přednáška, nebo návštěva náboženského objektu – zřejmě v průběhu ledna 2017. Návrh možností:

 • pravoslavný klášter Loděnice
 • Evangelická církev metodistická
 • katolický klášter
 • židovská synagóga
 • katolický kostel

Rozpis seminářů Antropologie náboženství ZS 2016

1. seminář

5. 10.

12. 10.

* Téma práce: Jsem… (hinduista, pravoslavný, katolík, muslim, žid, protestant…). Jak a čím se liším od ostatních?:

 • V práci budete srovnávat, jak a v čem a do jaké míry se liší nebo shoduje život a způsob života a myšlení, prožitků vybraných věřících jako zástupců určitého náboženství a majoritní společnosti (jeden respondent jako zástupce). To může být buď ateista (pokud je podle statistiky nejvíce bez vyznání) nebo zástupce jiné víry, hojně zastoupené ve vybraném státu.
 • Práce bude na základě kvalitativního výzkumu (otázky proč a jak). Musí být ovšem doplněna kvantitativními údaji – oficiální počet, počty podle údajů ze sčítání nebo jiných statistik.
 • Musíte mít minimálně 3 respondenty: 2 respondenty z vybraného náboženství a alespoň 1 z majority (ostatní).
 • Práce bude mít strukturu odborného textu (úvod, cíl práce…)
 • Řídit se dle doporuceni_k_psani_textu (hlavní lišta na wiki)
 • Citace dávejte do dvojitých závorek (WIKI).
 • Tři filtry.
 • Tip na články do literární rešerše:
 • POZOR na formální stránku práce (gramatika): Psaní velkých a malých písmen – ruština, čeština, němčina – vždy malé písmeno, Rus, Čech, Němec – vždy velké písmeno, česká, ruská či německá kniha – vždy malé písmeno (jedná se o přídavné jméno).

U obrázků, grafů či fotografií nezapomenout popisky, musí zde být jasně napsáno, co tím chcete čtenáři ukázat.

 • Struktura práce:
  1. Úvod a cíl práce: aktuálnost tématu, představení vybrané víry věřících respondentů a prostředí, ve kterém žijí (katolík ve státě s katolickou tradicí, muslim ve státě s katolickou tradicí… Antropologický rozměr (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci, náboženské projevy rozdělit na vnější a vnitřní).
  2. Literární rešerše: měla by se odvíjet z uvedených výzkumných otázek a podotázek
  3. Metodologie práce: použití kvantitativních i kvalitativních metod – metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň tři respondenty (2 + 1) z ciziny nebo z ČR
  4. Vlastní práce: návaznost na historii a nauku zvoleného náboženství, dělení podle aspektů ve výzkumné otázce a podotázkách
   • vnější: tradice, slavení svátků, posty, speciální oděv, jídlo, dodržování Desatera nebo jiných norem morálky nebo etických norem, setkávání se s ostatními věřícími, bohoslužby
   • vnitřní: způsob modlitby, meditace, četba posvátných textů, bohoslužby, svátosti
  5. Závěr: důležitost zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění – do jaké míry se překrývá a do jaké liší způsob života respondenta od ostatních, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek

Úvod a cíl práce

 • Úvod ať je skutečně úvodem, musíte čtenáře uvést do VAŠÍ problematiky, zamyslete se také nad aktuálností Vaší výzkumné otázky (Jsem …..hinduista, pravoslavný, katolík, muslim, žid, protestant…). Jak a čím se liším od ostatních?:
  • Seznamte čtenáře s tím, o čem vaše práce pojednává, na co konkrétního se zaměřuje.
  • Úvod je v podstatě shrnutím práce spolu se závěrem
  • Cílem práce je správné položení výzkumné otázky
  • Výzkumnou otázku doplňte podotázkami, které zahrnují pohled věřících (vnější a vnitřní projev víry) a pohled nevěřícího nebo jinak věřícího (zástupce ostatních, majoritní společnosti)
  • Náměty pro tvorbu výzkumných otázek a podotázek:

Jsem buddhista v Čechách. Jak se liším od ostatních?

Výzkumná otázka:

Jaké jsou hlavní společné rysy života věřícího ve srovnání s většinovou společností?

materiální oblast:

 1. oblast pracovních návyků
 2. styl oblékání
 3. vaření a stravování
 4. zábava
 5. společenský život

duchovní oblast:

 1. slavení svátků (může se překrývat s materiální oblastí)
 2. dodržování tradic (může se překrývat s materiální oblastí)
 3. rodinný život
 4. smysl života - snaha o nesmrtelnost, vyznávání určitých hodnot
 5. etika, morálka - zásady
 6. vztah k transcendentním záležitostem (meditace, modlitba, psycholog…)

V čem se liší a v čem shoduje život respondentů?

DO ZAČÁTKU DRUHÉHO SEMINÁŘE JE TŘEBA UDĚLAT: !!!

 1. vybrat si téma a skupinku
 2. zapsat se do WIKI k příslušnému semináři, uvést předběžný nadpis práce a výzkumnou otázku

Vzor zápisu k jednotlivým seminářům:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: Profil hinduisty v ČR.
Ve WIKI to bude vypadat takto:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Profil hinduisty v ČR|Profil hinduisty v ČR]]

Rozpis dalších seminářů a jejich náplně v ZS:

2. seminář

Metodologie

Kvalitativní výzkum (vycházející z kvantitativního základu, což znamená, že se bez nějakých statistik neobejdete).

Respondenty je možné najít prostřednictvím facebooku, twitteru, couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/), telefonu (levné volání přes www.odorik.cz)… Respondenty najděte alespoň dva věřící a jednoho zástupce ostatních (ateista nebo jinak věřící – podle státu, měl by to být zástupce většiny)

Metodologie se musí skládat ze tří částí:

 1. teoretické zázemí metod a technik sběru dat, které jste použili
 2. průběh terénního výzkumu, kde popíšete, jak jste v terénu postupovali, s čím jste se setkali, jaké problémy se vyskytnuly, jak jste ty problémy vyřešili
 3. obecné informace o vašich respondentech, bude zde také jasně uvedeno, k jakému náboženství respondent patří, z jakého je prostředí a v jakém (co se týče náboženství) prostředí žije.

Literární rešerše:

Literární rešerši nezaměňujte s teoretickou částí práce. Ať se opravdu jedná o kritické zhodnocení zdrojů, které se týkají vaší problematiky, nikoliv dlouhosáhlé parafrázované pasáže textu, které patří do teoretického zázemí. Neustále vycházejte z výzkumné otázky. V rešerši by nemělo chybět: kdo se zabýval jednotlivými náboženstvími (nebo náboženstvím a ateismem), kdo zkoumal hodnoty ve většinové společnosti, kdo psecifické rysy vybraného náboženství. Zkuste najít i knihu nebo článeček o soužití nebo překryvu způsobu života věřícího a většinové společnosti

Literatura

V textu použijte články z databáze odborných časopisů – docela dobré jsou databáze EBSCO nebo PROQUEST, ke kterým se dostanete přes http://infozdroje.czu.cz (přihlášení studentským loginem).

lichý týden 19. 10.

8. 45 – 9. 30: Šárka Kováříková, Michaela Lorencová, Veronika Uhrová: Profil řeckokatolíka na Slovensku

8. 45 – 9. 30: Karolína Hávová, Marie Kostelecká: Jsem muslim. Jak a čím se liším od ostatních?

12. 15 – 13. 45: Tereza Sittová, Matěj Svoboda, Jan Vacíř: Profil křesťana v Izraeli

sudý týden 26. 10.

8. 45 – 9. 30: Gregor, Křížek - Jsem tibetským buddhistou v ČR. Jak se liším od ostatních?

8:45 - 9:30 Šárka Hanušová, Anna Pokorná, Petr Dvořák : Čeští mormoni - jak a čím se liší od ostatních

12. 15 – 13. 45: Lenka Jiráková, Marcela Konečná, Veronika Lacmanová, Nikola Schullerová: Jsem muslim žijící v České republice. Jak a čím se liším od ostatních

12. 15 - 13. 45: Jan Hladík, Michaela Minasová, Kristýna Tycová: Jsem křesťanem v ČR. Jak a čím se liším od ostatních?

3. seminář

Teoretická část

použijte jednoznačný filtr, který zní: Souvisí tato kapitola, kterou píšu v teoretické části práce s mou výzkumnou otázkou? Zdůvodněte, ukažte jak nebo ji tam nedávejte.

Praktická část

Udělejte si rámec pro vaši práci a zkuste ukázat v jednotlivých kapitolkách, v čem se liší a v čem se naopak shoduje život věřících respondentů s ostatními (porovnávejte s většinou). Kapitolky tvořte podle výzkumných otázek.
Neinterpretujte svůj výzkum formou otázka a ihned za ní následuje odpověď. Ve výpovědích vašich respondentů hledejte souvislosti, vztahy a vzorce a ty interpretujte. Úplně nejlepší je tu vaši interpretaci doplnit přímou citací z rozhovoru vašeho respondenta.

lichý týden 2. 11.

8. 45 – 10.15: Nikola Mauleová, Andrea Jandová, Kristýna Kociánová: Jsem jehovista. Jak a čím se liším od ostatních?

12. 15 – 13. 45: Kristýna Ševčíková, Marek Navrátil, Tereza Kreuselová: Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních? sevcikova_navratil_kreuselova.pptx

12.15 - 13.45: Coufalová Marcela, Drncová Daniela, Jílková Petra: Jsem vyznavačem hnutí Sri Chinmoye. Jak a čím se liším od ostatních.
sri_chinmoy_final.pptx

sudý týden 9. 11.

8. 45 – 10.15: Horáková Veronika, Matouchová Kamila, Sochrová Barbora: Jsem zen buddhista. Jak a čím se liším od ostatních?

12. 15 – 13. 45: Borovská Magdaléna, Honzíková Eva, Máslová Barbora Jsem žíd. Jak a čím se liším od ostatních?

4. seminář

Závěr

Nezapomínejte překrýt 2 zkoumané pohledy (věřícího a většiny), zodpovědět na výzkumnou otázku a pokusit se zevšeobecnit míru podobností a odlišností mezi věřícími respondenty a zástupcem většiny.

Seznam literatury

Oddělujte od sebe knižní a internetové citace. Nezapomínejte, že vše musí být seřazeno podle abecedy příjmení autora a název knihy či článku musí být kurzívou jak v závěrečném seznamu, tak u průběžných citací jako poznámka pod čarou, kde to často chybí všem.

lichý týden 16. 11.

8. 45 – 9. 30: Cidrová Rebeka,Keprta Vilém, Kračmer Jan : Jsem židem v České republice. Jak a čím se liším od většinové ateistické společnosti

12. 15 – 13. 45: Holetová Petra, Stehlíková Hana, Zajícová Miriam: Jsem protestant, jak se liším od katolíků v ČR antropologie_prezentace.pptx

12. 15 – 13. 45: Nikola Horáčková, Miroslava Sazečková, Anita Vydrová: Jsem Židem v Kanadě. Jak a čím se liším od většinové společnosti

sudý týden 23. 11.

8. 45 – 9. 30: Matěj Jansa, Jan Hlinák: Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních?

12. 15 – 13. 45: Marek Šourek, Ondřej Sova, Klára Michalíková: Jsem členem hnutí Hare Krišna v České republice. Čím se liším od ateistů?

5. seminář

lichý týden 30. 11.

8. 45 – 9. 30: Jiří Chmelař, Štěpán Metzker, Jiří Vondra, Nastya Bystritskai: Jsem pravoslavný. Jak a čím se liším od ateistů?

12. 15 – 13. 45:Michaela Pecová, Jiří Kříž: Jsem protestant. Jak a čím se liším od ateistů? antro_prezentace.pptx

12. 15 – 13. 45:Klára Prunerová, Nikola Pokorná, Kristina Nesterenko: Jsem katolík. Jak a čím se liším od ostatních?

sudý týden 7. 12.

8. 45 – 9. 30: Vitásková Kristýna, Vitásková Veronika, Hykešová Lucie: Jsem adventista sedmého dne v ČR. Jak a čím se liším od ostatních

8. 45 – 9. 30: Oličová Kateřina, Zavadil Marek: Vyznávám Hare Kršnu a žiji v ČR. Jak a čím se liším od ostatních

12. 15 – 13. 45: Pettíková Andrea, Stejskal Tomáš, Šindar Ondřej: Jsem pravoslavný v ČR. Jak a čím se liším od ateistů?

6. seminář

lichý týden 14. 12.

8. 45 – 9. 30: Radka Illéšová, Lucie Javůrková, Klára Justová - Jsem buddhista žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních

12. 15 – 13. 45: Sojová Kristýna, Procházka Jan - Jsem muslim žijící v ČR. Jak a čím se liším od ostatních

sudý týden 4. 1.

8. 45 – 9. 30: Pavla Kopecká, Jan Strnad, Nikola Suchá - Jsem pravoslavný křesťan v ČR. Jak a čím se liším od ostatních?

12. 15 – 13. 45: Kristýna Martínková, Tereza Polanecká, Pavel Tojšl - Jsem protestant mezi ateisty. Jak a čím se liším od ostatních


Počet shlédnutí: 4

zs2016/antropologie_nabozenstvi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1